Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính nhà nước - Chương 3: Thu Ngân sách Nhà nước

Được đăng lên bởi dieu-hien-nguyen
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 15435 lần   |   Lượt tải: 48 lần
Chương 3: Thu Ngân sách Nhà
nước
Khái niệm, đặc điểm thu NSNN:
1.1. Khái niệm:
Thu NSNN là hệ thống các quan hệ kinh tế và phi kinh tế phát
sinh trong quá trình hình thành quỹ NS của NN.
Quan hệ kinh tế là quan hệ xây dựng trên cơ sở trao đổi, quan hệ
phi kinh tế xây dựng trên cơ sở nghĩa vụ.
Trong 1 QG hai chủ thể quan trong nhất của mối quan hệ này là
công chúng với Nhà nước.
1.

Chuyển 1 phần thu nhập
Doanh nghiệp và dân
chúng

Nhà nước
( Quỹ TC)

( Thu nhập)
Sử dụng có hiệu quả
phục vụ lợi ích chung

Chương 3: Thu Ngân sách Nhà
nước
1.2. Đặc điểm thu NSNN:
- Phần lớn các khỏan thu được xây dựng trên nền tảng
nghĩa vụ ( thuế), một số khoản có tính chất trao đổi
( phí, lệ phí), thỏa thuận ( vay), tự nguyện,…
- Các khỏan thu không mang tính bồi hòan trực tiếp,
nhưng được chuyển lại một cách gián tiếp và công cộng
- Thu NSNN gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của NN,
phát triển theo nhiệm vụ của NN
- Khó kiểm sóat và đánh giá hiệu quả vì chi tiêu của NN
tạo ra hàng hóa dịch vụ công, không có người thụ
hưởng cụ thể để kiểm sóat; NN không lấy tiêu chí LN
làm thước đo hiệu quả, không lấy thu bù chi trực tiếp từ
người sử dụng nên không thể ss chi phí- doanh thu

Chương 3: Thu Ngân sách Nhà
nước
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN:
2.1. Trình độ phát triển kinh tế:
Nền kinh tế ngày càng sáng tạo ra nhiều giá trị gia tăng thì thu
NSNN càng nhiều và bền vững.
Ta có: Thu NSNN = f(GDP)
Nguồn vay nợ hay viện trợ chỉ đáp ứng nhu cầu tạm thời và phải
thu từ thuế để trả
Có thể biểu diễn mối quan hệ giữa thu NSNN và tăng trưởng kinh
tế:
Thu NSNN
nhiều
Đầu tư NN
tăng

GDP lớn
Kinh tế phát
triển

Chương 3: Thu Ngân sách Nhà
nước
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công:
2.2.Trình độ hiện đại hóa trong thanh tóan và hạch tóan:
Mọi khoản thu, chi công được ghi chép và phản ánh minh bạch,
chính xác và công bằng
2.3. Trình độ nhận thức của công chúng
Việc đóng góp cho nhà nước trở nên nhẹ nhàng, mọi công dân cùng
chia xẻ chi phí công cộng; CP có đối xử công bằng hơn và cung cấp
hàng hóa, dịch vụ công có hiệu quả hơn.
2.4. Năng lực pháp lý của bộ máy NN
Quản lý tốt nguồn thu phù hợp với thể chế và sức chịu đựng của
DN và công chúng, hạn chế thất thu, quản lý chi phù hợp
2.5. Hiệu quả hoạt động của CP:
- Sử dụng nguồn lực thích hợp để cung cấp hàng hóa, dịch vụ công
hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội.

Chương 3: Thu Ngân sách Nhà
nước
3. Phân loại thu NSNN
3.1. Căn cứ vào nguồn hình thành:
Thu trong nước: thu từ sx, từ lưu thông phân phối, từ ho...
Chương 3: Thu Ngân sách Nhà
Chương 3: Thu Ngân sách Nhà
nước
nước
1.
1.
Khái niệm, đặc điểm thu NSNN:
Khái niệm, đặc điểm thu NSNN:
1.1. Khái niệm:
1.1. Khái niệm:
-
Thu NSNN hệ thống các quan hệ kinh tế phi kinh tế phát
Thu NSNN hệ thống các quan hệ kinh tế phi kinh tế phát
sinh trong quá trình hình thành quỹ NS của NN.
sinh trong quá trình hình thành quỹ NS của NN.
-
Quan hệ kinh tế là quan hệ xây dựng trên cơ sở trao đổi, quan hệ
Quan hệ kinh tế là quan hệ xây dựng trên cơ sở trao đổi, quan hệ
phi kinh tế xây dựng trên cơ sở nghĩa vụ.
phi kinh tế xây dựng trên cơ sở nghĩa vụ.
-
Trong 1 QG hai chủ thể quan trong nhất của mối quan hệ này là
Trong 1 QG hai chủ thể quan trong nhất của mối quan hệ này là
công chúng với Nhà nước.
công chúng với Nhà nước.
Doanh nghiệp và dân
chúng
( Thu nhập)
Nhà nước
( Quỹ TC)
Chuyển 1 phần thu nhập
Sử dụng có hiệu quả
phục vụ lợi ích chung
Tài chính nhà nước - Chương 3: Thu Ngân sách Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính nhà nước - Chương 3: Thu Ngân sách Nhà nước - Người đăng: dieu-hien-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tài chính nhà nước - Chương 3: Thu Ngân sách Nhà nước 9 10 199