Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính Nhà nước: Phân cấp tài chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÂN CAÁP TAØI CHÍNH

PGS.TS. Söû Ñình Thaønh
Khoa Taøi chính Nhaø nöôùc

07/03/12

PGS.TS. Su Dinh Thanh

I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ PHAÂN CAÁP
1. KHAÙI NIEÄM PHAÂN CAÁP
•

Laø moät söï chuyeån giao veà quyeàn löïc veà chính trò
vaø luaät phaùp ñoái vôùi coâng taùc xaây döïng chính
saùch, laäp keá hoaïch, quaûn lyù vaø phaân boå caùc
nguoàn löïc taøi chính töø chính quyeàn trung öông cho
caùc chính quyeàn ñòa phöông.

07/03/12

PGS.TS. Su Dinh Thanh

2. NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA PHAÂN CAÁP
A. PHAÂN CAÁP VEÀ CHÍNH TRÒ.
B. PHAÂN CAÁP VEÀ HAØNH CHÍNH.
C. PHAÂN CAÁP TAØI KHOAÙ.

07/03/12

PGS.TS. Su Dinh Thanh

A. Phaân caáp veà chính trò

Taïo ñieàu kieän cho ngöôøi daân vaø nhöõng chuû
theå ñaïi dieän cuûa ngöôøi daân coù nhieàu quyeàn
hôn trong vieäc xaây döïng caùc quyeát ñònh
cuûa khu vöïc coâng.
Vieäc phaân caáp chính trò laø moät nhöõng noäi
dung bao haøm vieäc chuyeån giao caùc quyeàn
löïc veà chính saùch vaø luaät phaùp cho caùc chuû
theå ñaïi dieän cuûa ngöøôi daân ñaõ ñöôïc baàu cöû
theo moät quy trình daân chuû ôû chính quyeàn
ñòa phöông.

07/03/12

PGS.TS. Su Dinh Thanh

B. Phaân caáp veà haønh chính
Laø söï chuyeån giao quyeàn löïc, traùch nhieäm vaø phaân
boå nguoàn löïc taøi chính töø chính phuû cho caáp chính
quyeàn ñòa phöông.
Coù 3 noäi dung cô baûn:


Taûn quyeàn (deconcertration)

 Uûy quyeàn (delegation)
 Trao quyeàn/phaân quyeàn ( devolution)

07/03/12

PGS.TS. Su Dinh Thanh

(1) Phi taäp trung/ taûn quyeàn:
Söï chuyeån giao quyeàn thöïc hieän caùc chöùc
naêng taøi chính ñeå thöïc hieän moät soá coâng
vieäc cuï theå thoâng qua caùc bieän phaùp haønh
chính cho caáp chính quyeàn ñòa phöông song
quyeàn löïc phaùp lyù vaãn thuoäc veà chính phuû
trung öông .

07/03/12

PGS.TS. Su Dinh Thanh

( 2) UÛy quyeàn

• Laø vieäc chuyeån giao quyeàn ra quyeát ñònh cuûa
chính quyeàn ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñöôïc
xaùc ñònh moät caùch roõ raøng cho caùc ñònh cheá
vaø toå chöùc ñoäc laäp hoaëc cho caùc toå chöùc chòu
quaûn lyù giaùn tieáp cuûa chính quyeàn trung öông.
• Ví duï: Caùc boä uyû quyeàn cho caùc DNNN, caùc
cô quan cung öùng haøng hoaù coâng, caùc cô
quan keá hoaïch vaø phaùt trieån kinh teá
07/03/12

PGS.TS. Su Dinh Thanh

(3) Trao quyeàn/ phaân quyeàn
• Laø moät hình thöùc phaân caáp ñaëc thuø. Phaân quyeàn
xaûy ra khi quyeàn haønh ñöôïc chuyeån töø chính phuû
trung öông ñeán caùc ñôn vò chính quyeàn ñòa phöông
ñöôïc höôûng quy cheá theo luaät ñònh.
• Theo hình thöùc naøy chính quyeàn ñòa phöông ñöôïc
giao nhieäm vuï thöïc ...
07/03/12 PGS.TS. Su Dinh Thanh
PHAÂN CAÁP TAØI CHÍNH
PGS.TS. Söû Ñình Thaønh
Khoa Taøi chính Nhaø nöôùc
Tài chính Nhà nước: Phân cấp tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính Nhà nước: Phân cấp tài chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Tài chính Nhà nước: Phân cấp tài chính 9 10 346