Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi Phát Kun
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

MỤC TIÊU
 Hiểu và giải thích được sự biến động của tỷ giá trong thực tế;
 Hiểu và phân tích được đặc điểm và nguyên nhân của các cuộc
khủng hoảng tài chính;

 Hiểu và phân tích được các chính sách kinh tế mà các chính phủ
có thể áp dụng để tác động đến các dòng lưu chuyển tài chính
quốc tế;

 Đánh giá và phân tích hành vi của các nhà đầu tư trên các thị
trường tài chính;

 Hiểu và giải thích sự di chuyển của các nguồn lực tài chính trên
phạm vi toàn cầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nhóm tài liệu chính:
 Tài liệu tham khảo tiếng Việt: Bài giảng của giảng viên (Hand-outs);
 Sách tham khảo tiếng Anh:
 Imad A. Moosa (2004) International Finance: An Analytical Approach,
McGraw-Hill, 2nd edition;

 Maurice D. Levi (2005) International Finance: The Market and Financial
Management of Multinational Business, Routledge, 4th edition;

1

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nhóm tài liệu tham khảo:
 Tài liệu tham khảo tiếng Việt:
 Hồ Diệu và Nguyễn Văn Tiến (2001), Quản trị tài chính quốc tế, NXB Thống
kê;

 Nguyễn Văn Tiến (2010), Tài chính quốc tế, NXB Thống kê;
 Sách tham khảo tiếng Anh:
 Alan C. Shapiro (2006), Multinational Financial Management, John Wiley
& Sons;

 Eiteman, David K., Stonehill, and Moffett (2007), Multinational Business
Finance, Addison-Wesley Longman, Inc.

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
 GIỮA KỲ: 40%
 CUỐI KỲ: 60%

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

2

TỔNG QUAN

 Đối tượng nghiên cứu
 Vai trò
 Tầm quan trọng
 Kết cấu môn học

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
 Tài chính quốc tế nghiên cứu các quan hệ tài chính quốc tế phát
sinh từ các lưu chuyển quốc tế của hàng hóa, dịch vụ, tài sản và
các yếu tố sản xuất như vốn, lao động và kỹ thuật.

 Các khía cạnh tiền tệ - tài chính quốc tế

QUAN HỆ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
 Quan hệ tài chính giữa các quốc gia với nhau và với các tổ chức
tài chính quốc tế

 Quan hệ tài chính của các doanh nghiệp,các công ty đa quốc gia
 Hoạt động mang tính quốc tế của các định chế trung gian tài
chính

 Các quan hệ tài chính dưới hình thức di chuyển các khoản thu
nhập và vốn của các cá nhân

 Các hoạt động của thị trường tài chính quốc tế

3

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
 Tầm vĩ mô
 Tầm vi mô

TẦM QUAN TRỌNG
 Xu thế mở cửa, hội nhập và toàn cầu hoá
 Các cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế
 Sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật
 Sự liên kết của các thị trường tài chính
 Các quan hệ tài chính quốc tế trở nên phức tạp hơn

NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 1:Tổng quan về Tài Chính Quốc Tế
Chương 2: Cán cân thanh toán quốc tế
Chương 3: T...
1
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
MỤC TIÊU
Hiểu và giải thích được sự biến động của tỷ giá trong thực tế;
Hiểu và phân tích được đặc điểm và nguyên nhân của các cuộc
khủng hoảng tài chính;
Hiểu và phân tích được các chính sách kinh tế mà các chính phủ
th áp dụng để tác động đến các dòng lưu chuyn tài chính
quốc tế;
Đánh giá và phân tích hành vi của các nhà đầu trên các thị
trường tài chính;
Hiểu giải thích sự di chuyển của các nguồn lực tài chính trên
phạm vi toàn cầu.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nhóm tài liệu chính:
Tài liệu tham khảo tiếng Việt: Bài giảng của giảng viên (Hand-outs);
Sáchtham khảo tiếng Anh:
Imad A. Moosa (2004) International Finance: An Analytical Approach,
McGraw-Hill, 2nd edition;
Maurice D. Levi (2005) International Finance: The Market and Financial
Management ofMultinational Business,Routledge,4th edition;
Tài chính quốc tế - Trang 2
Tài chính quốc tế - Người đăng: Phát Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài chính quốc tế 9 10 8