Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính Tiền tệ

Được đăng lên bởi yennhi-ta1707
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 14 lần
nguyen_tuyanh@yahoo.com

Nguồn: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Khoa Tài chính – Ngân hàng
Bộ môn Tiền tệ - Ngân hàng

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Môn học: Tài chính Tiền tệ (60 tiết)

A. MỨC ĐỘ DỄ
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ
1. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà
kinh tế:
a. Tiền học phí
c. Tiền gửi thanh toán
b. Séc
d. Thuế
2. Tiền pháp định là:
a. Séc
c. Thẻ tín dụng
b. Không thể chuyển đổi sang kim loại quý hiếm
d. Tiền xu
3. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải:
a. Do chính phủ sản xuất ra
c. Được hỗ trợ bằng vàng hoặc bạc
b. Được chấp nhận rộng rãi
d. b và c
4. Tài sản nào sau đây sau có tính lỏng cao nhất:
a. Nguyên liệu, vật liệu trong kho
c. Khoản phải thu khách hàng
b. Đầu tư chứng khoán
d. Ngoại tệ gửi ngân hàng
5. Tiền giấy ngày nay:
a. Chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng các phương tiện thanh toán
b. Được phép đổi ra vàng theo tỷ lệ do luật định
c. Cả a và b
6. Tiền giấy lưu hành ở Việt nam ngày nay:
a. Vẫn có thể đổi ra vàng theo một tỷ lệ nhất định do Ngân hàng nhà nước qui định
b. Có giá trị danh nghĩa lớn hơn nhiều so với giá trị thực của nó
c. Cả a và b
7. Nguyên nhân nào dưới đây đưa đến việc áp dụng tiền giấy bất khả hoán (tiền giấy không
có khả năng đổi ra vàng) rộng khắp các nước tư bản:
a. Chiến tranh thế giới lần thứ I
c. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933
b. Các mỏ vàng ở Brazin bị cạn kiệt
d. a và c
8. Séc du lịch:
a. Có thể ký phát với bất kỳ số tiền nào
c. Cả a và b
b. An toàn vì là séc đích danh
9. Hình thức thanh toán nào sau đây cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”:
a. Thanh toán bằng thẻ ghi nợ
c. Thanh toán bằng séc doanh nghiệp
b. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
d. Thanh toán bằng séc du lịch.
10. Hoạt động thanh toán thẻ phát triển làm cho:
a. Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tăng lên
c. Tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên
b. Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt giảm
d. b và c
11. Trong các chức năng của tiền tệ:
a. Chức năng phương tiện trao đổi phản ánh bản chất của tiền tệ
b. Chức năng cất trữ giá trị là chức năng chỉ thấy ở tiền tệ
c. Cả a và b
12. Các quan hệ tài chính:
a. Xuất hiện chủ yếu trong khâu phân phối lại
c. Cả a và b
b. Gắn liền với việc phân bổ các nguồn vốn tiền tệ trong nền kinh tế
1

nguyen_tuyanh@yahoo.com

Nguồn: 

13. Tài chính doanh nghiệp thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện
b. Quan hệ tài chính không hoàn trả
14. Tín dụng thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có...
nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngun: http://a2ftu.info
1
ĐỀ THI TRC NGHIM
Môn hc: Tài chính Tin t (60 tiết)
A. MC ĐỘ D
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG V TÀI CHÍNH VÀ TIN T
1. Trong các thut ng sau đây, thut ng nào phù hp vi khái nim v tin t ca các nhà
kinh tế:
a. Tin hc phí c. Tin gi thanh toán
b. Séc d. Thuế
2. Tin pháp định là:
a. Séc c. Th tín dng
b. Không th chuyn đổi sang kim loi quý hiếm d. Tin xu
3. Để mt hàng hoá có th tr thành tin, hàng hoá đó phi:
a. Do chính ph sn xut ra c. Được h tr bng vàng hoc bc
b. Được chp nhn rng rãi d. b và c
4. Tài sn nào sau đây sau có tính lng cao nht:
a. Nguyên liu, vt liu trong kho c. Khon phi thu khách hàng
b. Đầu tư chng khoán d. Ngoi t gi ngân hàng
5. Tin giy ngày nay:
a. Ch chiếm mt t trng nh trong tng các phương tin thanh toán
b. Được phép đổi ra vàng theo t l do lut định c. C a và b
6. Tin giy lưu hành Vit nam ngày nay:
a. Vn có th đổi ra vàng theo mt t l nht định do Ngân hàng nhà nước qui định
b. Có giá tr danh nghĩa ln hơn nhiu so vi giá tr thc ca nó c. C a và b
7. Nguyên nhân nào dưới đây đưa đến vic áp dng tin giy bt kh hoán (tin giy không
có kh năng đổi ra vàng) rng khp các nước tư bn:
a. Chiến tranh thế gii ln th I c. Cuc khng hong kinh tế thế gii năm 1929-1933
b. Các m vàng Brazin b cn kit d. a và c
8. Séc du lch:
a. Có th ký phát vi bt k s tin nào c. C a và b
b. An toàn vì là séc đích danh
9. Hình thc thanh toán nào sau đây cho phép người s dng “tiêu tin trước, tr tin sau”:
a. Thanh toán bng th ghi n c. Thanh toán bng séc doanh nghip
b. Thanh toán bng th tín dng d. Thanh toán bng séc du lch.
10. Hot động thanh toán th phát trin làm cho:
a. T l nm gi tin mt tăng lên c. Tc độ lưu thông tin t tăng lên
b. T l nm gi tin mt gim d. b và c
11. Trong các chc năng ca tin t:
a. Chc năng phương tin trao đổi phn ánh bn cht ca tin t
b. Chc năng ct tr giá tr là chc năng ch thy tin t c. C a và b
12. Các quan h tài chính:
a. Xut hin ch yếu trong khâu phân phi li c. C a và b
b. Gn lin vi vic phân b các ngun vn tin t trong nn kinh tế
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG
Khoa Tài chính – Ngân hàng
B môn Tin t - Ngân hàng
Tài chính Tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính Tiền tệ - Người đăng: yennhi-ta1707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài chính Tiền tệ 9 10 207