Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi thandieudaihiep9x
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG
LÃI SUẤT VNĐ NĂM 2013
TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Một người có tiền nhàn rỗi có thể đưa ra hai sự lựa chọn: gửi vào ngân hàng; đầu tư vào
thị trường tài chính. Hệ thống chuyển tải số tiền này tới những người cần vốn. Số tiền nhàn
rỗi là tài sản của người tiết kiệm nhưng nó lại là khoản nợ đối với người đi vay. Nếu tiết kiệm
qua ngân hàng, thì ngân hàng sẽ trả cho người tiết kiệm một khoản tiền lãi và người đi vay
cũng phải trả cho ngân hàng một khoản tiền lãi do người sử dụng vốn. Tương tự, nếu mua trái
phiếu kho bạc, thì chính phủ phải trả cho người đầu tư một khoản tiền lãi cho việc sử dụng
tiền của nhà đầu tư
Trong nền kinh tế thị trường,lãi suất là một trong các loại giá có ảnh hưởng lớn đến đời
sống kinh tế- xã hội. Lãi suất ảnh hưởng đến phân phối thu nhập của dân cư, đầu tư mở rộng
sản xuất của doanh nghiệp và tỷ giá hối đoái.
Lãi suất được xem là loại giá trị cơ bản của thị trường tài chính và có ảnh hưởng quan
trọng đến các hoạt động kinh tế tài chính

CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1 KHÁI NIỆM LÃI SUẤT:
+ Lãi suất là giá cả mà người đi vay phải trả cho việc sử dụng của ngươi cho vay trong
một khoảng thời gian nhất định.
+ Nếu gọi số tiền vay là tiền gốc thì một tỷ lệ phần trăm tính trên số tiền gốc mà người đi

vay phải trả cho người cho vay được gọi là lãi suất.

1.2. BẢN CHẤT CỦA LÃI SUẤT:
Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và
là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chi tiêu.

-2-

1.3. LÃI SUẤT KHÁC VỚI LỢI TỨC:
Lợi tức là một phạm trù kinh tế gắn liền với sự vận động của tín dụng và do bản chất của
tín dụng quyết định. Lợi tức tín dụng là thu nhập mà người cho vay nhận được ở người đi vay
trả cho việc sử dụng tiền vay. Thực chất, lãi suất được biểu hiện bằng quan hệ tỷ lệ giữa lợi
tức tín dụng và tổng số tiền vay trong một thời gian nhất định.

1.4. Ý NGHĨA CỦA LÃI SUẤT:
1.4.1.Ý nghĩa vĩ mô
Trên tầm vĩ mô, lãi suất là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô rất có hiệu quả của Chính phủ
thông qua việc thay đổi mức và cơ cấu lãi suất trong từng thời kì nhất định, làm ảnh hưởng
đến nền kinh tế của một quốc gia.
1.4.2. Ý nghĩa vi mô
Trên tầm vi mô, lãi suất là cơ sở để cho cá nhân cũng như doanh nghiệp đưa ra các quyết
định như chi tiêu hay để dành gửi tiết kiệm, đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất
kinh doanh hay cho vay hoặc gửi tiền vào ngân hàng .

1.5. CÁC LOẠI LÃI SUẤT CHO VAY VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH:
a. Phân loaị lãi suất

- Căn cứ vào thời hạn tín dụn...

ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG
LÃI SUẤT VNĐ NĂM 2013
TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
 !
"#$%&'!()'(*+ '$,'
)-./&01/)2'*($3.!./&0
4!567)./&00/)8(
9:))0/)8;;<'$=>5.!0!?
:.!/@156#:-:)) !0/)8&;<
- !
=/."58!A0?1?)B*.
'/.C8$D8!A)B.::'!E:-;5 !0B
)C!A-;&:F?'?$
D8!A2CG01?">@)-"#)B4!
.?1/.#
CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1 KHÁI NIỆM LÃI SUẤT:
HD8!A?)0(:))&;<->(
0/)A"$
H3.!'('60F&: I0#J''0
(:))(28!A$
1.2. BẢN CHẤT CỦA LÃI SUẤT:
D8!A?0(:))2;</K!B+!-
2L(2'*&68J!$
Tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính tiền tệ - Người đăng: thandieudaihiep9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài chính tiền tệ 9 10 45