Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính - Tiền tệ

Được đăng lên bởi Đào Gia Linh
Số trang: 260 trang   |   Lượt xem: 8129 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ
Số tiết: 60
Số chương: 10
1

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÔN HỌC
1. Mục tiêu học tập
2. Điều kiện cần thiết để học tập
3. Yêu cầu đối với sinh viên
4. Đánh giá kết quả học tập
5. Nội dung môn học
6. Tài liệu học tập

2

MỤC TIÊU HỌC TẬP
- Giúp sinh viên khối kinh tế nắm được những nội dung cơ bản
về Tài chính, Tiền tệ về mặt lý thuyết
- Giúp sinh viên có khả năng nghe, đọc và hiểu các vấn đề liên
quan đến tài chính - tiền tệ trong thực tế trên các phương tiện
thông tin (TV, đài, báo,…)

3

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP
Để học tốt môn học này, yêu cầu sinh viên đã học
các môn:
1. Triết học
2. Kinh tế chính trị
3. Kinh tế vĩ mô

4 4. Kinh tế quốc tế

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN
1. Tham gia nghe giảng ở trên lớp (tối thiểu 80% số
tiết)
2. Ôn bài cũ và đọc bài mới trước khi lên lớp
3. Tham gia thảo luận, phát biểu, đóng góp ý kiến
trong quá trình học tập
4. Làm đầy đủ bài tập liên quan đến môn học

5 5. Làm và nộp đúng hạn bài tập lớn

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
1. Bài tập lớn 20%
2. Thi cuối kỳ 80%

6

(Lưu ý: Trong quá trình học tập, sinh viên thường xuyên phát
biểu sẽ được cộng điểm bài tập lớn)

NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học gồm 10 chương

7

1. Tổng quan về tài chính
2. Tổng quan về tiền tệ
3. Ngân sách nhà nước
4. Tài chính doanh nghiệp
5. Các định chế tài chính trung gian
6. Thị trường tài chính
7. Ngân hàng thương mại
8. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ
9. Tài chính quốc tế
10. Công tác kiểm tra tài chính

TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Frederic S.Mishkin. 2001. Tiền tệ, ngân hàng và thị
trường tài chính. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. Hà
nội.
2. PGS. TS. Dương Đăng Chinh. 2003. Lý thuyết tài
chính. Nhà xuất bản Tài chính. Hà nội.
3. PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn. 2004. Tiền tệ - ngân
hàng. Nhà xuất bản Thống kê. Hà nội.
4. TS. Nguyễn Minh Kiều. 2006. Tiền tệ - ngân hàng.
Nhà xuất bản Thống kê. Hà nội.
5. GS.TS. Dương Thị Bình Minh,TS.Sử Đình Thành.
2004. Lý thuyết tài chính tiền tệ. Nhà xuất bản Thống
8 kê. Hà nội.

TÀI LIỆU HỌC TẬP (tt)

9

6. TS. Nguyễn Thị Mùi. 2001. Lý thuyết tiền tệ và ngân
hàng. Nhà xuất bản Xây dựng. Hà nội
7. TS. Nguyễn Thị Mùi. 2004. Nghiệp vụ ngân hàng
thương mại. Nhà xuất bản Thống kê. Hà nội.
8. TS. Nguyễn Hữu Tài. 2002. Lý thuyết tài chính tiền
tệ. Nhà xuất bản Thống kê. Hà nội.
9. PGS.TS. Lê Văn Tề, TS. Nguyễn Văn Hà. 2004. Lý
thuyết tài chính tiền tệ. Nhà xuất bản Thống kê. Hà
nội.
10. Tạp chí chuyên ngành: Tạp chí tài chính, Thời báo
tài chính, Thời báo kinh tế Việt nam, Tạp chí ngân
hàng, Tạp chí Thị trường tài chính-ti...
1
TÀI CHÍNH - TI N T
S ti t: 60 ế
S ch ng: 10 ươ
Tài chính - Tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính - Tiền tệ - Người đăng: Đào Gia Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
260 Vietnamese
Tài chính - Tiền tệ 9 10 449