Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Bài tập kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi Mai Hương
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 6767 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Tài liệu
Bài tập kế toán ngân hàng

1

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
VÍ DỤ :
Trường hợp 1 :Lãi trả sau.
Mặc định chạy lãi cuối kỳ.
1. Ngày 1/8/200X, khách hàng đến rút gốc và lãi.
 Khi phát hành 1/5
Nợ TK 1011
: 50
Có TK 4232/kh A/3t lãi trước : 50
 Hàng tháng (1/6, 1/7, 1/8)
o Lãi hàng tháng : 0,9% x 50 = 0,45
Nợ TK 801
Có TK 491

: 0.45
: 0,45

(3 tháng mỗi tháng hạch toán lãi 1lần)
 Khi tất toán tài khoản (1/8)
Nợ TK 4232/khA/3t lãi sau
Nợ TK 491
Có TK 1011

: 50
: 1.35
: 51.35

2. Ngày 16/7/ 200X khách hàng đến xin rút trước hạn (đã gửi được 2 tháng 15
ngày)
 Vì khách hàng rút trước hạn nên thay vì được hưởng lãi suất 0,9%/ tháng
thì khách hàng chỉ được hưởng mức lãi suất 0,3%/ tháng trên thực tế.
 Số tiền lãi thực trả cho khách hàng là:
50 x (0.3%/30) x 76 = 0,375
 Số tiền lãi đã dự trả 2 tháng là (1/6 & 1/7):
0,9% x 50 x 2 = 0,9
o Thoái chi
Nợ TK 491
: 0.9
Có TK 801
: 0.9

2

o

o

Trả gốc
Nợ
Có

TK 423/khA/3t lãi sau
TK 1011

Trả lãi
Nợ TK 801 :
Có TK 1011 :

: 50
: 50

0,375
0,375

3. Ngày 5/8/200X khách hàng mới đến rút tiền (gửi được 3 tháng 4 ngày)
 Ngày 1/8 ngân hàng tiến hành tất toán sổ cũ và mở 1 sổ tiết kiệm mới cho
khách hàng với số tiền là gốc và lãi, kì hạn 3 tháng và trả lãi sau
 Ngày mùng 5/8 khách hàng đển rút tiền, lúc này là trường hợp trả lãi sau
rút trước hạn
 Hạch toán :
o Ngày 1/8
Tiền lãi nhập gốc là : 50 x 0.9% x 3t = 1.35
Nợ TK 423/kh A/3t lãi sau
Nợ TK 491
Có TK 423/khA/3t lãi sau
o

: 50
: 1,35
: 51,35

Ngày 5/8
 Lãi khách hàng nhận được :
51,35 x (0,3%/30) x 4 = 0.0254


Định khoản:
Nợ TK 423/khA/3t lãi sau
Nợ TK 801
Có TK 1011

: 51,35
: 0, 0254
: 51,3754

4. Ngày 3/9/200X , khách hàng mới đến rút tiền (gửi được 4 tháng 2 ngày)
 Ngày 1/8 ngân hàng lập sổ mới cho khách hàng như TH3
 Lãi phân bổ hàng tháng = 51,35 * 0,9% = 0,46215
 Ngày 1/9 ngân hàng phân bổ lãi
Nợ TK 801 : 0,46215

3

Có TK 491 : 0,46215
 Ngày 3/9 khách hàng đến rút tiền rút trước hạn
o Số tiền lãi mà khách hàng thực hưởng là:
51,35 x (0,3%/30) x 33 = 0,169455
o Hạch toán :
 Thoái chi lãi:
Nợ TK 491
: 0,46215
Có TK 801
: 0,45215
 Trả gốc :
Nợ TK 423/khA/3t lãi sau
: 51,35
Có TK 1011
: 51,35
 Trả lãi :
Nợ TK 80
: 0,169455
Có TK 1011
: 0,169455
Đề bài chỉ yêu cầu hạch toán nghiệp vụ cuối cùng, ở đây hạch toán đầy đủ các bút
toán từ đầu để hiểu rõ nghiệp vụ.

Trường hợp 2: Trả lãi trước:
1. Ngày 1/8/200X, khách hàng đến rút tiền
1/5/200X

1/6/200X

1/7/200X

1/8/200X

 1/5/200X: Khách hàng gửi tiền, hạch toán:
o Số lãi trích trước: 50tr * 0....
Tài liệu
Bài tập kế toán ngân hàng
Tài liệu Bài tập kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Bài tập kế toán ngân hàng - Người đăng: Mai Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tài liệu Bài tập kế toán ngân hàng 9 10 939