Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ducbuh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

Tp.HCM, ngày...........tháng............năm..................

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
(Áp dụng cho cá nhân không SXKD)
I. GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG
1. Tên khách hàng: Traàn Vaê
2. Họ tên vợ/chồng:
3. Hộ khẩu thường trú:
4. Chỗ ở hiện tại:
5. Điện thoại liên hệ:

Fax:

6. Nghề nghiệp:
II. NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Số tiền đề nghị vay:300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) Thời hạn vay:3 năm.
2. Mục đích vay: Xây mới nhà hai tầng
3. Phương thức trả nợ đề nghị: trả lãi và vốn hàng tháng.
4. Tài sản bảo đảm tiền vay: Quyền sử dụng
5. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm (bên bảo lãnh):
6. Quan hệ hệ giữa bên vay và bên bảo lãnh:
III. QUAN HỆ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI NAVIBANK VÀ CÁC TCTD KHÁC
1. Quan hệ với Navibank
a) Quan hệ tín dụng: Khách hàng mới quan hệ tín dụng lần đầu với Navibank.
b) Quan hệ phi tín dụng: chưa có quan hệ phi tín dụng với Navibank.
2. Quan hệ với các TCTD khác
a) Quan hệ tín dụng: Khách hàng hiện không có quan hệ tín dụng với Ngân hàng khác
3. Tình hình quan hệ tín dụng của khách hàng theo phiếu trả lời thông tin CIC: Không có
IV. CÔNG VIỆC VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG
1. Nghề nghiệp chuyên môn và quá trình làm việc của khách hàng
a) Công việc của người đứng vay
[Trình độ chuyên môn của khách hàng; Công việc hiện tại, chức vụ, thời gian làm việc, mức
lương; Nếu công việc hiện tại dưới 3 năm thì ghi thêm: Công việc trước đó, chức vụ, thời gian
làm việc, mức lương]
b) Công việc của người cùng vay [như vợ/chồng, anh chị em ruột cùng cam kết trả nợ,...]
[Nội dung tương tự như đối với người vay]
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

Trang 1/5

NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

c) Đánh giá về tính ổn định trong công việc của khách hàng:
Khách hàng làm việc tại công ty nhà nước với hơn 10 năm thâm niên nên có tính ổn định rất
cao và thu nhập ổn định.
Người cùng cam kết trả nợ là chồng và em ruột phù hợp với quy chế cho vay của Ngân hàng
…2. Khả năng tài chính của khách hàng
a) Các tài sản mà khách hàng đang sở hữu
[Nêu chi tiết các tài sản của khách hàng như nhà, đất, xe ô tô,...và các tài sản có giá trị khác;
ước lượng giá trị của từng tài sản và nêu rõ thu nhập mang lại từ các tài sản này (nếu có)]
b) Tổng thu nhập của khách hàng
[Bao gồm thu nhập từ lương nêu tại phần a, b mục 1 + thu nhập từ tài sản nêu tại phần a mục
2 + các khoản thu nhập khác (nếu có)]
c) Tổng chi tiêu [Bao gồm chi sinh hoạt gia đình, học hành cho con cái, trả các khoản nợ
khác và các khoản chi khác,...]
d) Thu nhập còn lại [= tổng thu - tổng chi]
e) Đánh giá v...
NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT
Tp.HCM, ngày...........tháng............năm..................
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
(Áp dụng cho cá nhân không SXKD)
I. GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG
1. Tên khách hàng: Traàn Vaê
2. Họ tên vợ/chồng:
3. Hộ khẩu thường trú:
4. Chỗ ở hiện tại:
5. Điện thoại liên hệ: Fax:
6. Nghề nghiệp:
II. NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Số tiền đề nghị vay:300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) Thời hạn vay:3 năm.
2. Mục đích vay: Xây mới nhà hai tầng
3. Phương thức trả nợ đề nghị: trả lãi và vốn hàng tháng.
4. Tài sản bảo đảm tiền vay: Quyền sử dụng
5. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm (bên bảo lãnh):
6. Quan hệ hệ giữa bên vay và bên bảo lãnh:
III. QUAN HỆ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI NAVIBANK VÀ CÁC TCTD KHÁC
1. Quan hệ với Navibank
a) Quan hệ tín dụng: Khách hàng mới quan hệ tín dụng lần đầu với Navibank.
b) Quan hệ phi tín dụng: chưa có quan hệ phi tín dụng với Navibank.
2. Quan hệ với các TCTD khác
a) Quan hệ tín dụng: Khách hàng hiện không có quan hệ tín dụng với Ngân hàng khác
3. Tình hình quan hệ tín dụng của khách hàng theo phiếu trả lời thông tin CIC: Không có
IV. CÔNG VIỆC VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG
1. Nghề nghiệp chuyên môn và quá trình làm việc của khách hàng
a) Công việc của người đứng vay
[Trình độ chuyên môn của khách hàng; Công việc hiện tại, chức vụ, thời gian làm việc, mức
lương; Nếu công việc hiện tại dưới 3 năm thì ghi thêm: Công việc trước đó, chức vụ, thời gian
làm việc, mức lương]
b) Công việc của người cùng vay [như vợ/chồng, anh chị em ruột cùng cam kết trả nợ,...]
[Nội dung tương tự như đối với người vay]
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Trang 1/5
tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp - Trang 2
tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp - Người đăng: ducbuh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp 9 10 65