Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi vtkhanhchi-gmail-com
Số trang: 211 trang   |   Lượt xem: 3843 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

PGS.TS PHƯỚC MINH HIỆP
Biên soạn 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN

THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN
Biên soạn: PGS.TS PHƯỚC MINH HIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

131

MỤC LỤC

MỤC LỤC ........................................................................................ 132
GIỚI THIỆU MÔN HỌC............................................................... 142
Chương 1:TỔ CHỨC ...................................................................... 147
SOẠN THẢO DỰ ÁN ĐẦU TƯ .................................................... 147
1.1 NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ......... 148
1.1.1

Đầu tư: ........................................................................ 148

1.1.1.1 Khái niệm ................................................................... 148
1.1.1.2 Quá trình đầu tư ......................................................... 149
1.1.1.3 Các dạng vốn đầu tư bỏ vào kinh doanh ................... 150
1.1.1.4 Các hình thức đầu tư .................................................. 150
1.1.2

Dự án đầu tư................................................................ 157

1.1.2.1 Khái niệm ................................................................... 157
1.1.2.2 Những yêu cầu của một dự án đầu tư ........................ 157
1.1.2.3 Ý nghĩa của dự án khả thi .......................................... 158
1.2 CHU KỲ DỰ ÁN: (The project cycle) .................................. 159
1.3 SOẠN THẢO DỰ ÁN ĐẦU TƯ .......................................... 160
1.3.1

Mục đích soạn thảo dự án đầu tư ................................ 160

1.3.2

Phương pháp soạn thảo dự án đầu tư .......................... 161

1.3.2.1 Nghiên cứu cơ hội đầu tư........................................... 161
1.3.2.2 Nghiên cứu tiền khả thi .............................................. 161
1.3.2.3 Nghiên cứu khả thi ..................................................... 162
1.3.2.4 Nội dung soạn thảo dự án đầu tư ............................... 162
132

1.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC SOẠN THẢO DỰ ÁN ĐẦU TƯ .. 163
1.4.1

Tuyển chọn nhân sự và dự trù kinh phí: ..................... 163

1.4.1.1 Tuyển chọn nhân sự: ................................................... 163
1.4.1.2 Dự trù kinh phí của dự án đầu tư: .............................. 163
1.4.2

Tổ chức quy trình soạn thảo dự án đầu tư: ................. 164

1.4.2.1 Xác định công việc soạn thảo dự án đầu tư: .............. 164
1.4.2.2 Xác lậ...
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
M
M
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
PGS.TS PHƯỚC MINH HIP
Biên son
THIT LP VÀ THM ĐỊNH D ÁN
Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: vtkhanhchi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
211 Vietnamese
Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư 9 10 147