Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi ngoc-dieuminh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ 5, Ngày 29.01.2015

Quỹ bảo hiểm xã hội: Hàng trăm tỉ đồng có thể mất trắng
16/06/2014 12:04 GMT+7
TT ­ Sự việc kéo dài từ năm 2009 đến nay, khi bên vay từ nguồn tiền bảo hiểm xã hội không còn khả
năng thanh toán lãi và gốc đúng hạn. Bảo hiểm xã hội VN nhìn nhận khả năng trả nợ của bên vay là
rất thấp...

Đối thoại trực tuyến về quỹ bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm Xã hội VN vẫn đang đòi nợ
Đục khoét quỹ bảo hiểm y tế: Do lòng tham mà ra

Theo các thỏa thuận và các thư bảo lãnh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN, trong hơn một năm
(tháng 4­2008 đến tháng 8­2009), Bảo hiểm xã hội VN ký 14 hợp đồng cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay
vốn với tổng số tiền 1.010 tỉ đồng.
Cho vay sai đối tượng
Theo Bảo hiểm xã hội VN, thời gian đầu ALC II thực hiện đúng các quy định
của hợp đồng về việc trả lãi, nhưng từ giữa năm 2009 đến nay, ALC II không * Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã
còn khả năng thanh toán lãi và nợ gốc đúng hạn. Đến cuối tháng 5­2014, ALC hội của Quốc hộiTRƯƠNG THỊ MAI:

II mới chỉ trả được 237,7 tỉ đồng.

Không nên lấy tiền của người lao động
để chi quản lý

Giải trình nguyên nhân sự việc trên với các cơ quan chức năng và đại biểu
Quốc hội, Bảo hiểm xã hội VN cho biết tại thời điểm cho ALC II vay, cơ quan Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc
này dựa vào cam kết trong các thỏa thuận và các thư bảo lãnh của Ngân hàng hội không tán thành việc đưa ra một
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
mức cụ thể, sẽ rất cứng và đề nghị phải
lấy từ nguồn tiền sinh lời (để chi cho
Trong khi đó, đối chiếu với các quy định thì lúc bấy giờ Bảo hiểm xã hội VN quản lý bộ máy), không lấy từ tiền đóng
chỉ được phép cho các ngân hàng thương mại của Nhà nước vay vốn. ALC II góp của người lao động vì đây là quỹ an
không thuộc đối tượng này nhưng vẫn được vay hơn 1.000 tỉ đồng. Trả lời vấn sinh. Hằng năm (hoặc ba năm), Chính
đề này, Bảo hiểm xã hội VN nói vì nghiệp vụ chuyên môn của một số cán bộ phủ báo cáo và Ủy ban Thường vụ
được giao thực hiện công tác đầu tư quỹ vào thời điểm cho vay còn hạn chế, Quốc hội sẽ xem xét quyết định cụ thể;
trách nhiệm trong công việc chưa cao; không thường xuyên cập nhật các chế còn nếu ấn định một mức không quá 3%
độ, chính sách, nhất là những thông tin liên quan trực tiếp đến tình hình hoạt và giao lại cho Bảo hiểm xã hội vận
động và tài chính của các đối tượng vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội.
hành thì giám sát việc này không chặt
chẽ lắm.
Số tiền hàng trăm tỉ đồng nợ sẽ giải quyết như thế nào? Bảo hiểm xã hội VN
nhìn...
*ChủnhiệmỦybanVềcácvấnđềxã
hộicủaQuốchộiTRƯƠNGTHỊMAI:
Thứ5,Ngày29.01.2015
Quỹbảohiểmxãhội:Hàngtrămtỉđồngcóthểmấttrắng
16/06/201412:04GMT+7
TTSựviệckéodàitừnăm2009đếnnay,khibênvaytừnguồntiềnbảohiểmxãhộikhôngcònkhả
năngthanhtoánlãivàgốcđúnghạn.BảohiểmxãhộiVNnhìnnhậnkhảnăngtrảnợcủabênvaylà
rấtthấp...
Đithoitrựctuyếnvềqubảohimxãhi
BảohimXãhiVNvẫnđangđòin
Đckhoétqubảohimytế:Dolòngthammàra
TheocácthỏathuậnvàcácthưbảolãnhcủaNgânhàngngnghiệpvàpháttriểnnôngthônVN,tronghơnmộtnăm
(tháng42008đếntháng82009),BảohiểmxãhộiVNký14hợpđồngchoCôngtyChothuêtàichínhII(ALCII)vay
vốnvớitổngsốtiền1.010tỉđồng.
Chovaysaiđốitượng
TheoBảohiểmxãhộiVN,thờigianđầuALCIIthựchiệnđúngcácquyđịnh
củahợpđồngvềviệctrảlãi,nhưngtừgiữanăm2009đếnnay,ALCIIkhông
cònkhảnăngthanhtoánlãivànợgốcđúnghạn.Đếncuốitháng52014,ALC
Tài liệu tham khảo Tài chính tiền tệ - Trang 2
Tài liệu tham khảo Tài chính tiền tệ - Người đăng: ngoc-dieuminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài liệu tham khảo Tài chính tiền tệ 9 10 696