Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Toán Tài Chính

Được đăng lên bởi Ankeda Hoang
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3686 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng môn toán tài chính

Hoàng Vũ Tuyên C11NH5

CHƯƠNG 1
LÃI ĐƠN (SIMPLE INTEREST)
PHẦN 1 – LÝ THUYẾT
I.
TỔNG QUAN
1.1 Lợi tức.
Lợi tức là một khái niệm được xem xét dưới hai góc độ khác nhau là người cho
vay và người đi vay. Ở giác độ người cho vay hay nhà đầu tư vốn, lợi tức là số tiền tăng
thêm trên số vốn đầu tư ban đầu trong một giai đoạn thời gian nhất định. Khi nhà đầu tư
đem đầu tư một khoản vốn, nhà đầu tư mong muốn sẽ thu được một giá trị trong tương
lai lớn hơn giá trị đã bỏ ra ban đầu và khoản chênh lệch này được gọi là lợi tức. Trong
thời gian đầu tư, nhà đầu tư có thể gặp phải những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi tức
mong đợi.
Ở giác độ người đi vay hay người sử dụng vốn, lợi tức là số tiền mà người đi vay
phải trả cho người cho vay (là người chủ sở hữu vốn) để được sử dụng vốn tỏng một
thời gian nhất định. Trong thời gian cho vay, người cho vay có thể gặp phải rủi ro như :
người vay không trả lãi hoặc không hoàn trả vốn vay. Những rui ro này sẽ ảnh hưởng
đến mức lợi tức mà người cho vay dự kiến trong tương lai.
1.2 lợi tức đơn
Lợi tức đơn được định nghĩa là lợi tức chỉ tính trên số vốn vay hoặc vốn gốc ban
đầu trong suốt thời gian vay. Trong khái niệm này, chỉ có vốn phát sinh lợi tức.
1.3 Tỷ suất lợi tức – lãi suất (interest rate)
Là tỷ số giữa lợi tức (nhận được) phải trả so với vốn (cho) vay trong một đơn vị
thời gian

Đơn vị thời gian có thể là năm, quý, tháng, ngày, ...
Lãi suất được tính bằng tỷ lệ phần trăm hoặc số lẻ thập phân.
II. CÔNG THỨC TÍNH LÃI ĐƠN
2.1 Lãi đơn và giá trị đạt được theo lãi đơn
Đặt vấn đề:
Ta đứa vào sử dụng vốn với mong muốn đạt được lãi suất là i%/năm trong thời
gian n năm. Vào cuối mỗi năm ta rút lợi tức và chỉ để lại vốn gốc.
- Ở cuối năm 1:
Page 1 of 38

Bài giảng môn toán tài chính

Hoàng Vũ Tuyên C11NH5

+ vốn gốc:
+ Lợi tức của năm đầu tiên:
+ Ta có:
- Ở cuối năm 2:
+ vốn gốc:
+ Lợi tức của năm đầu tiên:
+ Ta có:
.............................................................................
Một cách tổng quát, trong vòng n năm, giá trị đạt được theo lãi suất đơn

Nếu gọi

sẽ là:

là lợi tức đạt được theo lãi đơn

Với n là thời gian cho vay (ngày, tháng, quý, năm, ...)
Chú ý:
Nếu lãi suất và thời hạn vay không cùng một đơn vị thời gian, chúng ta phải biến
đổi để chúng đồng nhất về thời gian rồi mới áp dụng công thức trên.
Cụ thể:
- Nếu lãi suất tính theo năm còn thời hạn vay tính theo tháng:

- Nếu lãi suất tính theo tháng còn thời hạn vay tính theo ngày:

- Nếu lãi suất tính theo năm còn thơi hạn vay t...
Bài giảng môn toán tài chính Hoàng Vũ Tuyên C11NH5
Page 1 of 38
CHƯƠNG 1
LÃI ĐƠN (SIMPLE INTEREST)
PHẦN 1 – LÝ THUYẾT
I. TỔNG QUAN
1.1 Lợi tức.
Lợi tức một khái niệm được xem xét dưới hai góc độ khác nhau là người cho
vay và người đi vay. Ở giác độ người cho vay hay nhà đầu tư vốn, lợi tức là số tiền tăng
thêm trên số vốn đầu tư ban đầu trong một giai đoạn thời gian nhất định. Khi nhà đầu
đem đầu một khoản vốn, nhà đầu tư mong muốn sẽ thu được một gtrị trong tương
lai lớn hơn giá trị đã bra ban đầu khoản chênh lệch y được gọi lợi tức. Trong
thời gian đầu tư, nđầu thể gặp phải những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi tức
mong đợi.
giác độ người đi vay hay người sử dụng vốn, lợi tức stiền mà người đi vay
phải trả cho người cho vay (là người chủ sở hữu vốn) để được sử dụng vốn tỏng một
thời gian nhất định. Trong thời gian cho vay, người cho vay thể gặp phải rủi ro như :
người vay không trả lãi hoặc không hoàn trả vốn vay. Những rui ro này sẽ nh hưởng
đến mức lợi tức mà người cho vay d kiến trong tương lai.
1.2 lợi tức đơn
Lợi tức đơn được định nghĩa là lợi tức chỉ tính trên số vốn vay hoặc vốn gốc ban
đầu trong suốt thời gian vay. Trong khái niệm này, chỉ có vốn phát sinh lợi tức.
1.3 Tỷ suất lợi tức – lãi suất (interest rate)
tỷ số giữa lợi tức (nhận được) phải trả so với vốn (cho) vay trong một đơn vị
thời gian
Đơn v thời gian có thể là năm, quý, tháng, ngày, ...
Lãi suất được tính bằng tỷ lệ phần trăm hoặc số lẻ thập phân.
II. CÔNG THỨC TÍNH LÃI ĐƠN
2.1 Lãi đơn và giá trị đạt được theo lãi đơn
Đặt vấn đề:
Ta đứa vào sử dụng vốn với mong muốn đạt được lãi suất i%/năm trong thời
gian n năm. Vào cuối mỗi năm ta rút lợi tức và chỉ để lại vốn gốc.
- cuối năm 1:
Tài liệu Toán Tài Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Toán Tài Chính - Người đăng: Ankeda Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tài liệu Toán Tài Chính 9 10 797