Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường quản lý thu thuế TNDN các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Ba Đình

Được đăng lên bởi haquocvuonganh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1618 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số
liệu, kết quả nên trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ các tình
hình thực tế của đơn vị thực tập.

Tác giả luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Như Vinh

GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Liên

SV: Nguyễn Như Vinh

iii

MỤC LỤC

Trang
i
ii
iii
vi
vii

Trang bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng

1

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI

3

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

1.1. Một số nội dung cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về thuế TNDN
1.1.2. Nội dung cơ bản của luật thuế TNDN
1.1.2.1. Đối tượng nộp thuế
1.1.2.2. Căn cứ tính thuế
1.1.2.3. Phương pháp tính thuế
1.2. Quản lý thu thuế TNDN đối với các doanh nghiệp NQD
1.2.1. Tổng quan về doanh nghiệp NQD
1.2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp NQD
1.2.1.2. Vai trò của doanh nghiệp NQD
1.2.2. Quản lý thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp NQD
1.2.2.1. Ý nghĩa của công tác quản lý thu thuế TNDN đối với
doanh nghiệp NQD
1.2.2.2. Công tác quản lý thu thuế TNDN các doanh nghiệp NQD
1.3. Nhân tố tác động đến công tác quản lý thu thuế TNDN các doanh
nghiệp NQD
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TNDN

GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Liên

3
3
4
4
5
9
10
10
10
12
13
13
14
15
18

SV: Nguyễn Như Vinh

iv

CÁC DOANH NGHIỆP NQD TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH

2.1. Đặc điểm kinh tế – xã hội quận Ba Đình và các doanh nghiệp NQD
trên địa bàn quận Ba Đình
2.1.1. Đặc điểm kinh tế – xã hội quận Ba Đình
2.1.2. Vài nét về doanh nghiệp NQD trên địa bàn quận Ba Đình
2.2. Thực trạng về quản lý thu thuế TNDN các doanh nghiệp NQD ở
quận Ba Đình
2.2.1. Thực trạng quản lý đối tượng nộp thuế
2.2.2. Thực trạng quản lý doanh thu tính thuế
2.2.3. Thực trạng quản lý chi phí hợp lý
2.2.4. Thực trạng quản lý việc thực hiện quy trình thu thuế
2.3. Đánh giá công tác thu thuế TNDN các doanh nghiệp NQD trên địa
bàn quận Ba Đình
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế trong quản lý thu thuế và nguyên nhân

18
18
18
22
22
24
25
26
27
27
28

Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU
THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NQD TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

33

BA ĐÌNH

3.1. Định hướng hoạt động thu thuế của Chi cục thuế quận Ba Đình
3.2. Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế TNDN đối với doanh
nghiệp NQD trên địa bàn quận Ba Đình

33
34
34

3.2.1. Nhóm giải pháp trực tiếp
3.2.1.1. Tăng cường quản lý các doanh nghiệp NQD trên địa bàn
quận Ba ...
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số
liệu, kết quả nên trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ các tình
hình thực tế của đơn vị thực tập.
Tác giả luận văn tốt nghiệp
Nguyễn Như Vinh
GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Liên SV: Nguyễn Như Vinh
ii
Tăng cường quản lý thu thuế TNDN các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Ba Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng cường quản lý thu thuế TNDN các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Ba Đình - Người đăng: haquocvuonganh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Tăng cường quản lý thu thuế TNDN các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Ba Đình 9 10 909