Ktl-icon-tai-lieu

Tập bài giảng: Quản trị tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Hằng Nguyễn
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tập bài giảng: Quản trị tài chính doanh nghiệp

LỜI GIỚI THIỆU
Quản trị tài chính là môn học chuyên môn chính trong chương trình đào tạo ngành kế
toán doanh nghiệp, là công cụ quan trọng để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh một cách
có hiệu quả. Thông qua môn học người học biết lập kế hoạch tài chính, xử lý, tính toán các
số liệu tài chính, kiểm tra giám sát, phân tích đánh giá việc sử dụng vốn, đề xuất các giải
pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp.
Trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế đang trong thời kỳ mở cửa và hội nhập, mức độ mở
cửa của thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính,ngân hàng càng mạnh mẽ hơn thì quản trị tài
chính doanh nghiệp cũng cần phải được thay đổi với những kiến thức về kinh tế thị trường
hiện đại để phù hợp với xu hướng phát triển.
Hiện nay, có rất nhiều tài liệu, giáo trình về học phần này đã được xuất bản. Tuy
nhiên, hầu hết các tài liệu đều được biên soạn để phục vụ cho việc dạy và học ở bậc Đại học.
Với mong muốn cung cấp cho các em SV ngành cao đẳng Kế toán trường CĐSP Quảng Trị
một tài liệu học tập phù hợp với chương trình đào tạo thực tế của ngành học này tại trường,
tôi đã biên soạn tập bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên năm thứ 2
ngành Cao đẳng kế toán.
Học phần này giới thiệu tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị theo thời
gian của tiền, thị trường tài chính, quản trị vốn cố định của doanh nghiệp, quản trị vốn lưu
động của doanh nghiệp, chi phí - doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, phân tích tài
chính doanh nghiệp. Gồm 7 chương:
Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp
Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ
Chương 3: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp
Chương 4: Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp
Chương 5: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
Chương 6: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
Chương 7: Phân tích tài chính doanh nghiệp
Sau khi học xong học phần này, học sinh phải đạt được các mục tiêu sau:
Về kiến thức:
- Trình bày được khái niệm tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp,thị
trường tài chính, xác định được các nội dung, quyết định và yếu tố ảnh hưởng tới quản trị tài
chính doanh nghiệp.
- Diễn giải được các nội dung về thời giá của tiền tệ:giá trị hiện tại, giá trị tương lai
của tiền tệ; phân biệt được lãi đơn và lãi kép.
- Trình bày được khái niệm tài sản cố định và cách phân loại tái sản cố định; khái niệm
và các đặc điểm của vốn cố định; xác định các biện pháp...
Tập bài giảng: Quản trị tài chính doanh nghiệp
LỜI GIỚI THIỆU
Quản trị tài chính là môn học chuyên môn chính trong chương trình đào tạo ngành kế
toán doanh nghiệp, là ng cụ quan trọng để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mt cách
hiệu quả. Thông qua môn học người học biết lập kế hoạchi chính, xử , tính toán các
số liệu tài chính, kiểm tra giám sát, phân tích đánh giá việc sử dụng vốn, đề xuất các giải
pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp.
Trong giai đoạn hiện nay, khi nn kinh tế đang trong thời kỳ mở cửa và hội nhập, mức độ mở
cửa của thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính,ngânng càng mạnh mẽ hơn thì quản trị tài
chính doanh nghiệp cũng cần phải được thay đổi với những kiến thức về kinh tế thị trường
hiện đại để phù hợp với xu hướng phát triển.
Hiện nay, rất nhiều tài liệu, giáo trình về học phần này đã được xuất bản. Tuy
nhiên, hầu hết các tài liệu đều được biên soạn để phục vụ cho việc dạy và học ở bậc Đại học.
Với mong muốn cung cấp cho các em SV ngành cao đẳng Kế toán trường CĐSP Quảng Trị
một tài liệu học tập phù hợp với chương trình đào tạo thực tế của ngành học này tại trường,
tôi đã biên soạn tậpi giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên năm thứ 2
ngành Cao đẳng kế toán.
Học phần này giới thiệu tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị theo thời
gian của tiền, thị trường tài chính, quản trị vốn cố định của doanh nghiệp, quản trị vốn lưu
động của doanh nghiệp, chi phí - doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp, phân tích tài
chính doanh nghiệp. Gồm 7 chương:
Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp
Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ
Chương 3: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp
Chương 4: Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp
Chương 5: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
Chương 6: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
Chương 7: Phân tích tài chính doanh nghiệp
Sau khi học xong học phần này, học sinh phải đạt được các mục tiêu sau:
Về kiến thức:
- Trình bày được khái niệm tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp,thị
trường tài chính, xác định được các nội dung, quyết định và yếu tố ảnh hưởng tới quản trị tài
chính doanh nghiệp.
- Diễn giải được các nội dung về thời giá của tiền tệ:giá trị hiện tại, giá trị tương lai
của tiền tệ; phân biệt được lãi đơn và lãi kép.
- Trình bày được khái niệm tài sản cố định và cách phân loại tái sản cố định; khái niệm
và các đặc điểm của vốn cố định; xác định các biện pháp quản lý tài sản cố định, quản lý quĩ
khấu hao; xác định các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định; xác định nội dung
các phương pháp khấu hao tài sản cố định.
GV: Nguyễn Thị Diệu Hương
1
Tập bài giảng: Quản trị tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập bài giảng: Quản trị tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Hằng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Tập bài giảng: Quản trị tài chính doanh nghiệp 9 10 714