Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định dự án

Được đăng lên bởi NaRin Nguyễn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaùo trình thaåm ñònh döï aùn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÖÔNG TRÌNH

THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN

Bieân soaïn : Ths HAØ NAM SÔN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Bieân soaïn : Ths Haø Nam Sôn
1

Giaùo trình thaåm ñònh döï aùn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------PHAÀN I

THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN

I - MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU
1- Muïc ñích :
Trong quaù trình laäp döï aùn ñaàu tö töø giai ñoaïn ñaàu laø yù töôûng cuûa chuû ñaàu tö cho ñeán
vieäc caùc nhaø tö vaán xaây döïng ñöôïc döï aùn ban ñaàu laø moät quaù trình laâu daøi vaø caàn
nhieàu thoâng tin . Ñeán ñaây moät vaán ñeà ñaët ra laø coù theå chaáp nhaän döï aùn ñoù ñeå tieán
haønh thöïc hieän xaây döïng ñöôïc hay chöa ?
Trong thöïc teá khi tieán haønh xaây döïng döï aùn thì coù theå coù nhieàu nhieàu yeáu toá chöa phuø
hôïp vôùi yeâu caàu , ñoàng thôøi cuõng caàn phaûi ñaùnh giaù laïi caùc thoâng tin duøng cho döï aùn
coù ñoä tin caäy nhö theá naøo , vì theá ñeå traùnh nhöõng sai soùt trong quaù trình laäp döï aùn
chuùng ta caàn phaûi xem xeùt laïi toaøn boä caùc vaán ñeà ñöôïc trình baøy trong döï aùn .
Nhöõng yeáu toá chöa phuø hôïp coù theå do :
a - Tính chuû quan cuûa ngöôøi laäp döï aùn .
Khi chuû ñaàu tö yeâu caàu caùc nhaø tö vaán thöïc hieän yù töôûng cuûa mình baèng haønh ñoäng
cuï theå laø laäp moät döï aùn . Raát coù theå laø loaïi hình döï aùn naøy ñaõ ñöôïc caùc nhaø tö vaán laäp
tröôùc ñoù roài vaø cuõng coù theå laø caùc nhaø tö vaán coù nhöõng döï aùn töông töï hay cuõng coù theå
coù caùc döï aùn maãu cuûa nöôùc ngoaøi … cho neân khi nhaän ñöôïc lôøi yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö
thì caùc nhaø tö vaán an taâm vaø khoâng lo laéng trong vieäc tìm kieám caùc thoâng tin duøng cho
döï aùn …
b- Caùc thoâng tin duøng cho döï aùn thieáu chính xaùc .
Môït trong nhöõng ñeåm co baûn nhaát cuûa döï aùn ñoù laø caùc thoâng tin ñöôïc duøng trong quaù
trình laäp döï aùn . Tuy nhieân trong quaù trình laäp döï aùn caùc nhaø tö vaán coù theå do nhieàu lyù
do maø daãn ñeán vieä caùc thoâng tin duøng cho döï aùn khoâng coù ñoï tin caäy cao nhö caùc
thoâng tin ñaõ cuõ vaø loãi thôøi , caùc thoâng tin duøng cho döï aùn thieáu tính chính xaùc , caùc
nguoàn cung caáp thoâng tin khoâng coù ñoä tin caäy cao , vieäc xöû lyù caùc thoâng tin duøng vaøo
döï aùn khoâng khoa hoïc…
Vôùi nhöõng yeáu toá nhö vaäy khi thieát l...
Giaùo trình thaåm ñònh döï aùn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHÖÔNG TRÌNH
THAÅM ÑÒNH DÖÏ AÙN
Bieân soaïn : Ths HAØ NAM SÔN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bieân soaïn : Ths Haø Nam Sôn 1
Thẩm định dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định dự án - Người đăng: NaRin Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Thẩm định dự án 9 10 661