Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi keluadaoluongthien
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Một dự án có thông số tài chính cơ bản như sau:
1. Vốn đầu tư
1.1 Vốn cố định (năm 0)
Đất
Máy móc thiết bị (MMTB)
Thời gian hữu dụng của MMTB

3,500
4,000
4

triệu VND
triệu VND
năm

1.2. Vốn lưu động
Khoản phải thu (AR)
Khoản phải trả (AP)
Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt (CB)
Tồn kho (AI)
Số năm khai thác hiệu quả dự án

15%
20%
10%
0
3

Doanh thu hàng năm
Khoản mua hàng năm = chi phí đầu vào t
Khoản mua hàng năm
năm

2. Tài trợ
Vốn vay
35%
chi phí đầu tư
Lãi suất vay
14%
năm
Số kỳ trả nợ
3
năm
Phương thức thanh toán: gốc trả đều, lãi theo số dư nợ đầu kỳ, bắt đầu trả từ năm 1.
3. Doanh thu
Năng lực sản xuất
Công suất huy động
Giá bán

17,000
Năm 1
70%
0.48

sản phẩm/năm
Năm 2
Năm 3
90%
100%
triệu VND/sản phẩm

Năm 1
0.16
15%

Năm 2
Năm 3
0.15
0.14
doanh thu hàng năm

4. Chi phí hoạt động (chưa bao gồm khấu hao)
Chi phí đầu vào trực tiếp/sản phẩm
Chi phí quản lý - bán hàng
5. Thông số khác
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Suất chiết khấu của dự án
Tỷ lệ lạm phát bình quân hàng năm

25%
20%
0%

năm

BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
Khoản mục đầu tư
Đất đai
MMTB

Năm 0
3,500
4,000

Năm 1

Năm 2

…

…
Tổng cộng

7,500

BẢNG KẾ HOẠCH KHẤU HAO MMTB CỦA DỰ ÁN
ĐVT: Triệu VND
STT
Khoản mục tính
Năm 0
Năm 1
1 Giá trị đầu tư mới
4,000
2 Giá MMTB đầu kỳ
4,000
3 Khấu hao trong kỳ
1,000
4 Giá trị còn lại cuối kỳ
4,000
3,000
5 Giá trị thanh lý cuối kỳ

BẢNG KẾ HOẠCH TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI VAY
ĐVT: Triệu VND
Khoản mục tính
Năm 0
Năm 1
Dư nợ đầu kỳ
2,625.0
Lãi vay phát sinh
367.5
Khoản thanh toán
1,242.5
Trả nợ gốc
875.0
Trả lãi
367.5
Dư nợ cuối kỳ
2,625.0
1,750.0
Vốn vay giải ngân
2,625.0
Ngân lưu tài trợ (NCFt-D)
2,625.0
(1,242.5)

Năm 2

Năm 3

3,000
1,000
2,000

2,000
1,000
1,000

Năm 2
1,750.0
245.0
1,120.0
875.0
245.0
875.0

Năm 3
875.0
122.5
997.5
875.0
122.5
0.0

(1,120.0)

(997.5)

KẾ HOẠCH DOANH THU CỦA DỰ ÁN
STT
1
2
3
4
5
6
7

Khoản mục tính
Công suất huy động
Năng lực sản xuất (SP)
Sản lượng sản xuất (SP)
Tồn kho thành phẩm (SP)
Sản lượng tiêu thụ (SP)
Giá bán (triệu VND/SP)
Doanh thu (triệu VND)

Năm 0

Năm 1
70%
17,000.0
11,900.0
0.0
11,900.0
0.48
5,712.0

Năm 2
90%
17,000.0
15,300.0
0.0
15,300.0
0.48
7,344.0

Năm 3
100%
17,000.0
17,000.0
0.0
17,000.0
0.48
8,160.0

BẢNG TÍNH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
ĐVT: Triệu VND
STT
Khoản mục tính
Năm 0
Năm 1
1 Tổng chi phí trực tiếp
2,904.0

Năm 2
3,295.0

Năm 3
3,380.0

1.1
1.2
2
3
4
5

Chi phí đầu vào trực tiếp
Khấu hao
Giá thành đơn vị sản phẩm
Sản lượng tiêu thụ (Đvt: SP)
Giá vốn hàng bán
Chi phí quản lý - bán hàng

1,904...
Một dự án có thông số tài chính cơ bản như sau:
1. Vốn đầu tư
1.1 Vốn cố định (năm 0)
Đất 3,500 triệu VND
Máy móc thiết bị (MMTB) 4,000 triệu VND
Thời gian hữu dụng của MMTB 4 năm
1.2. Vốn lưu động
Khoản phải thu (AR) 15% Doanh thu hàng năm
Khoản phải trả (AP) 20%
Khoản mua hàng năm = chi phí đầu vào trực tiếp + chi phí quản lý bán hàng
Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt (CB) 10% Khoản mua hàng năm
Tồn kho (AI) 0
Số năm khai thác hiệu quả dự án 3 năm
2. Tài trợ
Vốn vay 35% chi phí đầu tư
Lãi suất vay 14% năm
Số kỳ trả nợ 3 năm
Phương thức thanh toán: gốc trả đều, lãi theo số dư nợ đầu kỳ, bắt đầu trả từ năm 1.
3. Doanh thu
Năng lực sản xuất 17,000 sản phẩm/năm
Năm 1 Năm 2 Năm 3
Công suất huy động 70% 90% 100%
Giá bán 0.48 triệu VND/sản phẩm
4. Chi phí hoạt động (chưa bao gồm khấu hao)
Năm 1 Năm 2 Năm 3
Chi phí đầu vào trực tiếp/sản phẩm 0.16 0.15 0.14
Chi phí quản lý - bán hàng 15% doanh thu hàng năm
5. Thông số khác
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%
Suất chiết khấu của dự án 20% năm
Tỷ lệ lạm phát bình quân hàng năm 0%
BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
Khoản mục đầu tư Năm 0 Năm 1 Năm 2
Đất đai 3,500
MMTB 4,000
Thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: keluadaoluongthien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thẩm định dự án đầu tư 9 10 933