Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm Định Tài Chính Dự Án Cuả Doanh Nghiệp

Được đăng lên bởi Clone Của Linh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1885 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

Contents

Quyết định đầu tư vốn có tầm quan trọng đặc biệt bởi lẽ nó có tính chất chiến lược,
quyết định đến tương lai của một doanh nghiệp. Một quyết định đầu tư khôn ngoan sẽ
mang lại lợi ích lâu dài, ngược lại một sai lầm trong đầu tư khiến doanh nghiệp phải
trả giá. Vì vậy để đi đến quyết định đầu tư vốn các nhà tài chính phải lựa chọn dự án
đầu tư. Xét ở góc độ quản trị tài chính doanh nghiệp là phải thẩm định tài chính dự án
đầu tư để ra quyết định chấp nhận hay từ chối dự án đầu tư
5.1. Xác định dòng tiền của dự án đầu tư
5.1.1. Nguyên tắc xác định dòng tiền:
Khi xác định dòng tiền của dự án cần áp dụng các nguyên tắc cơ bản sau đây:
(1) Dòng tiền phải đo lường trên cơ sở tăng thêm từ đầu tư: Khi thực hiện đầu tư
(nhất là đối với trường hợp đầu tư thay thế, hay đầu tư nâng cấp...) thì dòng tiền vào
và dòng tiền ra là tổng hợp của cả tài sản hiện hành và tài sản mới tạo ra. Do đó, để
tránh trường hợp chọn một quyết định đầu tư tồi, hay loại bỏ một quyết định đầu tư
tốt, phải tính toán dòng tiền tăng thêm.
(2) Dòng tiền phải tính toán trên cơ sở sau thuế: Vì đầu tư ban đầu cho một dự án đòi
hỏi chi phí bằng tiền sau thuế, nên thu nhập từ dự án cũng được tính cùng gốc, tức là
dòng tiền sau thuế.
(3)Phải bỏ qua chi phí chìm trong dòng tiền dự án: Chi phí chìm là khoản chi phí đã
phát sinh sinh trong quá khứ do đó nó không thể thay đổi được, không thể thu hồi
được bất kể dự án có được chấp nhận hay bị loại bỏ, nó không liên quan đến dòng tiền
ra của dự án. Nên phải bỏ qua chi phí này
(4) Phải tính chi phí cơ hội khi đánh giá hiệu quả dự án:
Chi phí cơ hội: là mức sinh lời cao nhất mà doanh nghiệp đã bỏ qua ở các dự án khác
khi doanh nghiệp đã lựa chọn đầu tư vốn vào một dự án đầu tư nhất định.
Chẳng hạn ta có một TSCĐ đang xem xét để bán, cho thuê hoặc đem góp vốn vào
doanh nghiệp khác…Nếu như tài sản này được sử dụng cho một dự án mới thì các
khoản thu tiềm năng từ các mục đích trên sẽ bị mất đi. Các khoản thu bị mất đó có thể
coi như là khoản chi phí và gọi đó là chi phí cơ hội. Do đó, khi tính dòng tiền của dự
án phải tính đến mức sinh lời cho tài sản này, hoặc là phải trừ ra khỏi dòng tiền của dự
án một khoản tiền bằng với chi phí cơ hội.

Lưu ý: Tính theo giá trị thị trường hiện hành chứ không phải giá trị nguyên thuỷ của
tài sản. (chi phí thực tế để hình thành tài sản)
(5) Mức ảnh hưởng chéo của dự án đến doanh nghiệp
Khi thực hiện dự án sẽ có thể mang lại những ảnh hưởng chéo tới doanh nghiệp. Vì...
THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP
Contents
Quyết định đầu tư vốn có tầm quan trọng đặc biệt bởi lẽ nó có tính chất chiến lược,
quyết định đến tương lai của một doanh nghiệp. Một quyết định đầu tư khôn ngoan sẽ
mang lại lợi ích lâu dài, ngược lại một sai lầm trong đầu tư khiến doanh nghiệp phải
trả giá. Vì vậy để đi đến quyết định đầu tư vốn các nhà tài chính phải lựa chọn dự án
đầu tư. Xét ở góc độ quản trị tài chính doanh nghiệp là phải thẩm định tài chính dự án
đầu tư để ra quyết định chấp nhận hay từ chối dự án đầu tư
5.1. Xác định dòng tiền của dự án đầu tư
5.1.1. Nguyên tắc xác định dòng tiền:
Khi xác định dòng tiền của dự án cần áp dụng các nguyên tắc cơ bản sau đây:
(1) Dòng tiền phải đo lường trên cơ sở tăng thêm từ đầu tư: Khi thực hiện đầu
(nhất là đối với trường hợp đầu tư thay thế, hay đầu tư nâng cấp...) thì dòng tiền vào
và dòng tiền ra là tổng hợp của cả tài sản hiện hành và tài sản mới tạo ra. Do đó, để
tránh trường hợp chọn một quyết định đầu tư tồi, hay loại bỏ một quyết định đầu tư
tốt, phải tính toán dòng tiền tăng thêm.
(2) Dòng tiền phải tính toán trên cơ sở sau thuế: Vì đầu tư ban đầu cho một dự án đòi
hỏi chi phí bằng tiền sau thuế, nên thu nhập từ dự án cũng được tính cùng gốc, tức là
dòng tiền sau thuế.
(3)Phải bỏ qua chi phí chìm trong dòng tiền dự án: Chi phí chìm là khoản chi phí đã
phát sinh sinh trong quá khứ do đó nó không thể thay đổi được, không thể thu hồi
được bất kể dự án có được chấp nhận hay bị loại bỏ, nó không liên quan đến dòng tiền
ra của dự án. Nên phải bỏ qua chi phí này
(4) Phải tính chi phí cơ hội khi đánh giá hiệu quả dự án:
Chi phí cơ hội: là mức sinh lời cao nhất mà doanh nghiệp đã bỏ qua ở các dự án khác
khi doanh nghiệp đã lựa chọn đầu tư vốn vào một dự án đầu tư nhất định.
Chẳng hạn ta có một TSCĐ đang xem xét để bán, cho thuê hoặc đem góp vốn vào
doanh nghiệp khác…Nếu như tài sản này được sử dụng cho một dự án mới thì các
khoản thu tiềm năng từ các mục đích trên sẽ bị mất đi. Các khoản thu bị mất đó có thể
coi như là khoản chi phí và gọi đó là chi phí cơ hội. Do đó, khi tính dòng tiền của dự
án phải tính đến mức sinh lời cho tài sản này, hoặc là phải trừ ra khỏi dòng tiền của dự
án một khoản tiền bằng với chi phí cơ hội.
Thẩm Định Tài Chính Dự Án Cuả Doanh Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm Định Tài Chính Dự Án Cuả Doanh Nghiệp - Người đăng: Clone Của Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thẩm Định Tài Chính Dự Án Cuả Doanh Nghiệp 9 10 256