Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định tài chính dự án

Được đăng lên bởi Lê Phương Linh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1: Phân tích các chu trình của một dự án?
KN: dự án là 1 tập hợp các hđ đặc thù, liên kết chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau nhằm
đạt được trong tương lai ý tưởng đã đặt ra (mục tiêu nhất định) với nguồn lực và thời
gian xác định
1. Xác định dự án
Đây là giai đoạn hình thành ý tưởng đầu tư. Trên cơ sở nghiên cứu thu thập thông
tin về chiến lược phát triển kinh tế của cả nước của từng ngành hay từng linh vực,
đồng thời dựa trên các nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, các ý tưởng đầu tư
sẽ được đề xuất và lựa chọn 1 cách thận trọng nhất.
2. Phân tích và lập dự án
Đây là giai đoạn nghiên cứu chi tiết ý tưởng đầu tư đã được đề xuất và lựa chọn
trên mọi phương diện: thị trường, kỹ thuật, kt – xh,tổ chức, quản lý. Những nội dung
trên được thể hiện qua nghiên cứu khả thi và tiền khả thi.
Nghiên cứu tiền khả thi là nghiên cứu sơ bộ ban đầu về nhu cầu và khả năng tiến
hành dự án cũng như kết quả của dự án. Nghiên cứu tiền khả thi bao gồm: dự kiến quy
mô và hình thức đầu tư, chọn địa điểm xây dựng, phân tích lựa chọn kỹ thuật công
nghệ, phân tích lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng….
Nghiên cứu khả thi là giai đoạn nghiên cứu dự án 1 cách đầy đủ và toàn diện nhất.
đây là cơ sở để chấp thuận hay bác bỏ dự án và lựa chọn phương án tốt nhất. Trong
giai đoạn này cần giải thích rõ những căn cứ và sự cần thiết phải đầu tư, lựa chọn hình
thức đầu tư, địa điểm cụ thể phù hợp với quy hoạch xây dựng.
3. Duyệt dự án
Đây là giai đoạn quyết định dự án được chấp thuận hay không được chấp thuận.
mục đích của giai đoạn này là xác minh lại những kết luận đã được tổng hợp từ các
giai đoạn trước để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu dự án được khẳng định là có hiệu
quả với mức chấp nhận được thì hội đồng sẽ thông qua và quyết định đầu tư.
4. Thực hiện dự án
Dự án được triển khai thực hiện khi bắt đầu giải ngân. Giai đoạn này bao gồm 1 số
công đoạn như: thi công công trình, vận hành bước đầu dự án, dự án được sử dụng hết
công suất và kết thúc dự án. Mặc dù giai đoạn này được thực hiện trên các căn cứ,

chuẩn bị và phân tích 1 cách cẩn thận nhưng vẫn có thể có rủi ro. Vì vậy các nhà quản
lý dự án phải giám sát chặt chẽ để xử lý linh hoạt các vấn đề có thể xảy ra.
5. Nghiệm thu tổng kết và giải thể
Mục tiêu của giai đoạn này là đánh giá toàn diện những thành công và thất bại từ
khi xác định phân tích và lập dự án đến khi kết thúc thực hiện dự án, đặc biệt phải
phân tích rõ các nguyên nhân thất bại để có giải pháp khắc phục hữu hiệu cho các dự
án tương tự trong tương lai.
Câu 2: P...
Câu 1: Phân tích các chu trình của một dự án?
KN: dự án 1 tập hợp các đặc thù, liên kết chặt chẽ phụ thuộc lẫn nhau nhằm
đạt được trong tương lai ý tưởng đã đặt ra (mục tiêu nhất định) với nguồn lực và thời
gian xác định
1. Xác định dự án
Đây giai đoạn hình thành ý tưởng đầu tư. Trên sở nghiên cứu thu thập thông
tin về chiến lược phát triển kinh tế của c nước của từng ngành hay từng linh vực,
đồng thời dựa trên các nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, các ý tưởng đầu
sẽ được đề xuất và lựa chọn 1 cách thận trọng nhất.
2. Phân tích và lập dự án
Đây giai đoạn nghiên cứu chi tiết ý tưởng đầu đã được đề xuất lựa chọn
trên mọi phương diện: thị trưng, kỹ thuật, kt xh,tổ chức, quản lý. Những nội dung
trên được thể hiện qua nghiên cứu khả thi và tiền khả thi.
Nghiên cứu tiền khả thi nghiên cứu bban đầu về nhu cầu khả năng tiến
hành dự án cũng như kết quả của dự án. Nghiên cứu tiền khả thi bao gồm: dự kiến quy
hình thức đầu tư, chọn địa điểm xây dựng, phân tích lựa chọn kỹ thuật công
nghệ, phân tích lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng….
Nghiên cứu khả thi là giai đoạn nghiên cứu dự án 1 cách đầy đủ và toàn diện nhất.
đây cơ s để chấp thuận hay c bỏ d án và lựa chọn phương án tốt nhất. Trong
giai đoạn này cần giải thích rõ những căn cứ và sự cần thiết phải đầu tư, lựa chọn hình
thức đầu tư, địa điểm cụ thể phù hợp với quy hoạch xây dựng.
3. Duyệt dự án
Đây giai đoạn quyết định dự án được chấp thuận hay không được chấp thuận.
mục đích của giai đoạn này xác minh lại những kết luận đã được tổng hợp từ các
giai đoạn trước để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu dự án được khẳng định là có hiệu
quả với mức chấp nhận được thì hội đồng sẽ thông qua và quyết định đầu tư.
4. Thực hiện dự án
Dự án được triển khai thực hiện khi bắt đầu giải ngân. Giai đoạn y bao gồm 1 s
công đoạn như: thi công công trình, vận hành bước đầu dự án, dự án được sử dụng hết
công suất kết thúc dự án. Mặc giai đoạn này được thực hiện trên c căn cứ,
Thẩm định tài chính dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định tài chính dự án - Người đăng: Lê Phương Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thẩm định tài chính dự án 9 10 947