Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định tín dụng

Được đăng lên bởi NaRin Nguyễn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
MỤC ĐÍCH.
Thẩm định là việc phân tích đánh giá lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc cấp tín
dụng cho khách hàng.
Như vậy mục đích cuối cùng của công tác thẩm định là hạn chế rủi ro trong quá trình cấp
tín dụng.
YÊU CẦU.
THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐƯỢC CHIA LÀM 3 PHẦN .
- PHẦN CHUNG
- THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN
- THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN.

NỘI DUNG CHUNG NHẤT
THẨM ĐỊNH HỒ SƠ
+ Danh mục hồ sơ tín dụng
Danh mục hồ sơ tín dụng tùy theo từng doanh nghiệp có các loại hồ sơ khác
nhau nhưng trong đó có đầy đủ các hồ sơ chính như sau:
- Hồ sơ pháp lý công ty
- Báo cáo tài chính
- Phương án kinh doanh hay dự án đầu tư
- Các giấy báo Nợ thuế, nợ Ngân hàng…
- Các hồ sơ về tài sản đảm bảo.
- Đơn đề nghị vay vốn.
- ….
+ Tính hợp lệ , và pháp lý của hồ sơ tín dụng
BÀI 1

THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN
Caùc vaán ñeà troïng taâm caàn taäp trung phaân tích thaåm ñònh nhö sau :
* Thaåm ñònh Naêng löïc phaùp lyù cuûa khaùch haøng :
- Ngöôøi vay phaûi coù ñuû naêng löïc phaùp lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät
trong quan heä vay voán ngaân haøng.

- Ngoaøi ra thaåm ñònh xem khaùch haøng coù thuoäc “ ñoái töôïng ñöôïc vay voán”
- Ñoàng thôøi coøn kieåm tra tính phaùp lyù cuûa : “ ngöôøi ñaïi dieän phaùp nhaân”
* Tính caùch vaø uy tín cuûa khaùch haøng
- Tính caùch cuûa ngöôøi vay ñöôïc kieåm nghieäm qua nhöõng keát quaû trong
quaù khöù, hieän taïi vaø chieán löôïc trong töông lai. Tính caùch ngöôøi ñöùng ñaàu
phaùp nhaân coøn ñöôïc ñaùnh giaù baèng naêng löïc laõnh ñaïo vaø quaûn lyù.
- Uy tín khaùch haøng ñöôïc theå hieän döôùi nhieàu khía caïnh ña daïng nhö :
chaát löôïng, giaù caû haøng hoùa, dòch vuï, saûn phaåm, möùc ñoä chieám lónh treân thò
tröôøng cuûa saûn phaåm, chu kyø soáng cuûa saûn phaåm treân thò tröôøng, caùc quan heä
kinh teá taøi chính, vay voán traû nôï vôùi khaùch haøng, baïn haøng vaø ngaân haøng.
 Muïc ñích cuûa vieäc vay voán.
-

Duøng cho saûn xuaát kinh doanh
Duøng mua nguyeân lieäu döï tröõ.
Mua haøng xuaát khaåu
Caùc muïc ñích khaùc…

 Taøi saûn ñaûm baûo
Trong cho vay ngắn hạn thì tài sản dảm bảo là yếu tố quan trọng, nên trong
quá trình thẩm định cần chú trọng thẩm định kỹ tài sản đảm bảo.
1- Söï caàn thieát phaûi coù theá chaáp
2 – Caùc loaïi theá chaáp
3- Quy moâ theá chaáp
4- Ñaùnh giaù theá chaáp
5 - Taøi saûn theá chaáp
6- Theá chaáp trong moâi tröôøng laïm phaùt
7- Thu hoài theá chaáp

I - SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI COÙ THEÁ CHAÁP :

II- CAÙC LOAÏI THEÁ CHAÁP

1- Theá chaáp giaùn tieáp goàm :
- Giaáy chöùng...
CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
MỤC ĐÍCH.
Thẩm định là việc phân tích đánh giá lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc cấp tín
dụng cho khách hàng.
Như vậy mục đích cuối cùng của công tác thẩm định là hạn chế rủi ro trong quá trình cấp
tín dụng.
YÊU CẦU.
THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐƯỢC CHIA LÀM 3 PHẦN .
- PHẦN CHUNG
- THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN
- THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN.
NỘI DUNG CHUNG NHẤT
THẨM ĐỊNH HỒ SƠ
+ Danh mục hồ sơ tín dụng
Danh mục hồ sơ tín dụng tùy theo từng doanh nghiệp có các loại hồ sơ khác
nhau nhưng trong đó có đầy đủ các hồ sơ chính như sau:
- Hồ sơ pháp lý công ty
- Báo cáo tài chính
- Phương án kinh doanh hay dự án đầu tư
- Các giấy báo Nợ thuế, nợ Ngân hàng…
- Các hồ sơ về tài sản đảm bảo.
- Đơn đề nghị vay vốn.
- ….
+ Tính hợp lệ , và pháp lý của hồ sơ tín dụng
BÀI 1
THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN
Caùc vaán ñeà troïng taâm caàn taäp trung phaân tích thaåm ñònh nhö sau :
* Thaåm ñònh Naêng löïc phaùp lyù cuûa khaùch haøng :
- Ngöôøi vay phaûi coù ñuû naêng löïc phaùp lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät
trong quan heä vay voán ngaân haøng.
Thẩm định tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định tín dụng - Người đăng: NaRin Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thẩm định tín dụng 9 10 885