Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định tín dụng

Được đăng lên bởi Nguyễn Lê Giang
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3038 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MAÕ NGAØNH

BÀI 1: Một doanh nghiệp có các thông tin như sau:
1

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH 2008 :

Đ VT : tr đồng

1. Taøi saûn löu ñoäng

8568

2. Nôï ngaén haïn

5375

3. Toàn kho cuoái kyø

1029

. Toàn kho ñaàu kyø

2100

. Toàn kho bình quaân

1564.5

4. Doanh thu

34309

5. Caùc khoaûn phaûi thu

5434

6. Lôïi töùc sau thueá

144

7. Toång taøi saûn

13281

8. Nôï phaûi traû

6192

9. Nguoàn voán chuû sôû höõu

7089

10. Nôï quaù haïn

0

11. Toång dö nôï ngaân haøng

1297

12. Toång thu nhaäp tröôùc thueá

193

13. Doanh thu thuaàn

34309

14. Giaù voán haøng baùn

2000

CÁC CHỈ TIÊU
KHÁC

TRÒ SOÁ

Voán kinh doanh (tyû
ñoàng)

7

Soá löôïng lao ñoäng
(ngöôøi)

700

Doanh thu thuaàn (tyû
ñoàng)

34

Noäp ngaân saùch (tyû
ñoàng)

0.049

*Yêu cầu : Anh chị hãy đánh giá
và xếp loại tín dụng doanh nghiệp
trên.

BÀI 2: Một doanh nghiệp có các thông tin như sau:
MAÕ NGAØNH
SỐ LIỆU TÀI CHÍNH 2008 :

2
Đ VT : tr đồng

1. Taøi saûn löu ñoäng

8568

2. Nôï ngaén haïn

5375

3. Toàn kho cuoái kyø

1029

. Toàn kho ñaàu kyø

2100

. Toàn kho bình quaân

1564.5

4. Doanh thu

34309

5. Caùc khoaûn phaûi thu

5434

6. Lôïi töùc sau thueá

144

7. Toång taøi saûn

13281

8. Nôï phaûi traû

Voán kinh doanh
(tyû ñoàng)

TRÒ SOÁ
7

Soá löôïng lao
ñoäng (ngöôøi)

700

Doanh thu thuaàn
(tyû ñoàng)

34

Noäp ngaân saùch
(tyû ñoàng)

0.049

6192

9. Nguoàn voán chuû sôû höõu

CÁC CHỈ
TIÊU KHÁC

7089

10. Nôï quaù haïn

0

11. Toång dö nôï ngaân haøng

1297

12. Toång thu nhaäp tröôùc thueá

193

13. Doanh thu thuaàn

34309

14. Giaù voán haøng baùn

2000

*Yêu cầu : Anh chị hãy đánh giá
và xếp loại tín dụng doanh nghiệp
trên.

BÀI 3: Một doanh nghiệp có các thông tin như sau:
MAÕ NGAØNH
SỐ LIỆU TÀI CHÍNH 2008 :

3
Đ VT : tr đồng

1. Taøi saûn löu ñoäng

8568

2. Nôï ngaén haïn

5375

3. Toàn kho cuoái kyø

1029

. Toàn kho ñaàu kyø

2100

. Toàn kho bình quaân

1564.5

4. Doanh thu

34309

5. Caùc khoaûn phaûi thu

5434

6. Lôïi töùc sau thueá

144

7. Toång taøi saûn

13281

8. Nôï phaûi traû

Voán kinh doanh
(tyû ñoàng)

TRÒ SOÁ
7

Soá löôïng lao
ñoäng (ngöôøi)

700

Doanh thu thuaàn
(tyû ñoàng)

34

Noäp ngaân saùch
(tyû ñoàng)

0.049

6192

9. Nguoàn voán chuû sôû höõu

CÁC CHỈ
TIÊU KHÁC

7089

10. Nôï quaù haïn

0

11. Toång dö nôï ngaân haøng

1297

12. Toång thu nhaäp tröôùc thueá

193

13. Doanh thu thuaàn

34309

14. Giaù voán haøng baùn

2000

*Yêu cầu : Anh chị hãy đánh giá
và xếp loại tín dụng doanh nghiệp
trên.

BÀI 4: Một doanh nghiệp có các thông tin như sau:
MA...
BÀI 1: Mt doanh nghipcócácthôngtin như sau:
MAÕ NGAØNH
1
S LIU TÀI CHÍNH 2008 :
Đ VT : tr đồng
1. Taøi saûn löu ñoäng 8568
2. Nôï ngaén haïn 5375
3. Toàn kho cuoái kyø 1029
. Toàn kho ñaàu kyø 2100
. Toàn kho bình quaân 1564.5
4. Doanh thu 34309
5. Caùc khoaûn phaûi thu 5434
6. Lôïi töùc sau thueá 144
7. Toång taøi saûn 13281
8. Nôï phaûi traû 6192
9. Nguoàn voán chuû sôû höõu 7089
10. Nôïquaùhaïn 0
11. Toång dö nôï ngaân haøng 1297
12. Toång thu nhaäp tröôùc thueá 193
13. Doanh thu thuaàn 34309
14. Giaù voán haøng baùn 2000
0.049
Noäp ngaân saùch (tyû
ñoàng)
34
Doanh thu thuaàn (tyû
ñoàng)
700
Soá löôïng lao ñoäng
(ngöôøi)
7
Voán kinh doanh (tyû
ñoàng)
TRÒ SOÁ
CÁC CH TIÊU
KHÁC
*Yêu cu : Anh ch hãy đánh giá
và xếploitíndng doanh nghip
trên.
Thẩm định tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định tín dụng - Người đăng: Nguyễn Lê Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Thẩm định tín dụng 9 10 600