Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Hoamatroi Thesun
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập thanh toán quốc tê
BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TÊ
Bài 1: Giả sử có các tỷ giá sau đây:
USD/VND: 15.950

GBP/USD: 1,7612

USD/JPY: 114,21

USD/CHF: 1,3728

EUR/USD: 1,2568

AUD/USD: 0,7824

Xác định các tỷ giá chéo sau đây: EUR/VND; JPY/VND; GBP/VND; AUD/VND; GBP/AUD;
GBP/EUR.
Bài 2: Giả sử tại một ngân hàng thương mại có bảng yết giá như sau:
USD/VND: 15950 – 71

USD/JPY: 114,81 – 00

GBP/USD: 1,6568 – 00

EUR/JPY: 1,2692 – 12

AUD/USD: 0,7894 – 24
Chỉ ra tỷ giá mà ngân hàng sẽ áp dụng khi khách hàng muốn mua USD bằng VND, khách
hàng muốn bán EUD lấy USD, khách hàng muốn bán USD lấy EUR, khách hàng muốn bán JPY lấy
USD, khách hàng muốn mua GBD bằng USD, và khách hàng muốn bán USD lấy AUD ?
Bài 3: Công ty ABC (Việt Nam) xuất 150 tấn hàng hóa sang Nhật, tính theo giá FOB mỗi tấn thu
được 35.000 JPY. Giá vốn cuả mỗi tấn hàng xuất khẩu tại cảng là 3.850.000đ. Hỏi công ty có nên
xuất khẩu lô hàng này không? Sử dụng tỷ giá xuất khẩu để xác định lãi (lỗ) của công ty ABC từ việc
xuất khẩu lô hàng trên.
Cho biết tỷ giá:
USD/VND = 16.030 - 16.040
USD/JPY

= 117,20 - 117,50

Bài 4: Công ty XYZ nhập khẩu 1 lô hàng từ Anh tính theo giá CIF - TPHCM là 25.000 GBP, nếu
sang tay ngay tại cảng VN sẽ thu được 600.000.000 VND. Hỏi nhập lô hàng này công ty lãi (lỗ) bao
nhiêu (sử dụng tỷ giá nhập khẩu)? Nếu tỷ giá ở thời điểm này là:
GBP/USD = 1,6050 - 70
USD/VND = 16.030 - 16.040
Bài 5: Giả sử ngân hàng không thu phí giao dịch của khách hàng khi mua bán mà sử dụng chênh
lệch giữa giá bán và giá mua để bù đắp chi phí, hãy xác định mức phí giao dịch (%) từ chênh lệch tỷ
giá liệt kê dưới đây và điền vào kết quả cột kế bên:

Yết gia

Phí giao dịch (%)

USD/VND: 15.730 - 61
GBP/USD: 1,8421 - 26
EUR/USD: 1,2815 - 18
1

Bài tập thanh toán quốc tê
Bài 6: Tại thời điểm t có thông tin về tỷ giá của 3 thị trường như sau:
Newyork : USD/SGD =

1,7350 - 1,7370

Singapore : EUR/SGD = 1,9160 - 1,9180
Paris

: EUR/USD =

1,1070 - 1,1090

Nếu nhà đầu tư A có 1.000.000 USD, ông ta có thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ
giá không? Nếu thực hiện ông ta lãi bao nhiêu?
Bài 7: Một nhà đầu tư mua bán ngoại hối, có được thông tin về tỷ giá hối đoái vào thời điểm (t) ở 3
thị trường như sau:
Frankfurt : EUR/JPY = 129,50 - 129,80
Tokyo

: GBP/JPY

= 187,60 - 187,90

London : GBP/EUR = 1,4500 - 20
Nếu nhà ...
Bi tp thanh ton quc tê


 !"#
$%& #'() *!#+
,- #"+. !+#&
/012234,-5$%55.5.5
,-
678112912:;176<1=12:
>!$%& +>
 ""+>,-$% #"#>#
. !+&>#&
'2?@7911291ABCD1E2E222917F17<G1 E22
2917F1<1,HI E222917F1<1HI,- E222917F1<1$%HI
 E222917F17<G1 J9E222917F1<1HI.K
'L1.'MN7OPII1291212Q R122S4)T7UI12
:V*$%JF17UI1291PIE2W61H9*+(XL11Y1
PIE2WHL29119E2L1KCD1PIE2WZP012H[MHUO\L1.']JN
PIE2WHL291@Y1
'24<=
^"*_"&
$%^! #_! 
'L1/%`12QBE2WHL291].12R122S4'a)_b('cH9# 1=
1161A2:V"(X12QBHL29119L1H[MHUO<4
12YMCD112QBE2WOK=d2eZ719H9
^ "_!
^"*_"&
11291E2L12B2R4C02\E22291E27<179CD12Y12
HN2f<1J97Z<ghB2B2R 2[P0127iB2R4C02MjO]2Y12HN2
HNEYC:kJ9l1J94E=m8E=<Y1
  !"#$%&'(
!*_"
 +&#_#"
,- #+_+
Thanh toán quốc tế - Trang 2
Thanh toán quốc tế - Người đăng: Hoamatroi Thesun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thanh toán quốc tế 9 10 526