Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THANH TOAÙN
TÍN DUÏNG
&QUOÁC TEÁ

1 Thanh toaùn quoác teá
1.1. Thanh toaùn quoác teá vaø vai troø thanh
toaùn quoác teá
1.2. Heä thoáng vaên baûn phaùp lyù ñieàu chænh
hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá vaø ñieàu
kieän thöông maïi quoác teá
1.3. Caùc ñieàu kieän thanh toaùn quoác teá
1.4. Caùc phöông tieän thanh toaùn quoác teá
2. Tín duïng quoác teá
2.1. Khaùi nieäm tín duïng quoác teá
2.2. Caùc hình thöùc tín duïng quoác teá

1 Thanh toaùn quoác teá
1.1 Thanh toaùn quoác teá (TTQT) & vai troø

. Khaùi nieäm TTQT laø quaù trình thöïc hieän caùc

hoaït ñoäng chi traû, thanh toaùn veà tieàn teä ñöôïc
hình thaønh treân cô sôû nhöõng quan heä trao ñoåi,
vay möôïn quoác teá giöõa caùc quoác gia vôùi nhau.

. Vai troø TTQT
- Taïo ñieàu kieän môû roäng quan heä taøi chính
tieàn teä
- Thuùc ñaåy quan heä thöông maïi quoác teá
- Naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa NH
thöông maïi

1.2 Heä thoáng vaên baûn phaùp lyù( töï nghieân
cöùu)
1.3 Caùc ñieàu kieän thanh toaùn quoác teá
- Ñieàu kieän veà tieàn teä Moãi quoác gia coù
teân goïi vaø ñônvò tieàn teä khaùc nhau, do
vaïy trong thanh toaùn QT caàn phaûi choïn
loaïi tieàn teä naøo cho hoaït ñoäng thanh
toaùn. Tieàn teä ñeå tính toaùn giaù trò haøng
hoùa vôùi tieàn thanh toaùn traû nôï coù theå
khaùc nhau, tieàn cho thanh toaùn coù theå söû
duïng tieàn cuûa nöôùc NK, XK hoaëc nöôùc
khaùc.

Do thôøi ñieåm kyù keát mua haøng vôùi thôøi
ñieåm thanh toaùn cheânh leäch nhau vì vaäy söï
bieán ñoäng veà tyû giaù coù theå gaây thieät haïi
cho ngöôøi XK hay NK, ñeå haïn cheá thieät haï
caùc beân thoûa thuaän vôùi nhau veà giaù trò ñoù
Ñieàu kieän laáy vaøng ñaûm baûo
Laáy ñoàng tieàn oån ñònh ñaûm baûo hoaëc söû
duïng roå tieàn teä ñaûm baûo

3.2. Ñieàu kieän veà ñòa ñieåm thanh toaùn
Chæ roõ vieäc traû tieàn ñöôïc thöïc hieän ôû ñaâu
? nöôùc NK, nöôùc XK hay moät nöôùc thöù ba
naøo ñoù. Nhìn chung, ai cuõng mong muoán
ñöôïc thanh toaùn thöïc hieän taïi nöôùc mình
vì coù nhieàu ñieåm lôïi nhö thu tieàn nhanh,
ngaân haøng trong nöôùc thu ñöôïc caùc leä phí
nghieäp vuï. Tuy vaäy, treân thöïc teá tuøy vaøo
nhu caàu thanh toaùn cuï theå, caùc beân coù
theå coù löïa choïn linh hoaït hôn.

3.3. Ñieàu kieän veà thôøi gian thanh toaùn
- Traû tieàn tröôùc: ñaây laø tröôøng hôïp beân mua traû
tröôùc cho beân baùn toaøn boä hay moät phaàn trò giaù
hôïp ñoàng ngay sau khi hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc kyù
keát. Thöïc chaát ñaây laø khoaûn tín duïng maø beân
mua caáp cho beân baùn
- Traû tieàn ngay: ñaây laø tröôøng hôïp maø quaù trình
tha...
THANH TOAÙN
TÍN DUÏNG
&QUOÁC TEÁ
Thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh toán quốc tế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thanh toán quốc tế 9 10 293