Ktl-icon-tai-lieu

thành tựu và hạn chế của quản lý nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi Tuổi Thơ Êm Đềm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3744 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Thành tựu của quản lý nhà nước về kinh tế
Một là, đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng
trưởng nhanh, cơ sở vật chất - kỹ thuật được tăng cường, đời sống của các
tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện.
Từ năm 1986 đến năm 1989, công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu bước
đầu rất quan trọng. Nhưng vào đầu thập kỷ 90, khi bước vào thực hiện chiến lược
10 năm 1991 - 2000, đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Nhờ
triển khai mạnh mẽ đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, đến năm 1995, hầu hết
các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 1991-1995 được hoàn thành vượt mức; đất
nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đã tạo được tiền đề cần thiết để
chuyển sang thời kỳ phát triển mới: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Từ năm 1996 đến năm 2000 đất nước đã đạt được nhịp độ tăng trưởng cao. Tốc độ
tăng trưởng GDP bình quân của 10 năm (1990-2000) đạt 7,5%; năm 2000 so với
năm 1990, GDP tăng hơn 2 lần. Trong 5 năm (2001-2005) của nhiệm kỳ Đại hội
IX, GDP bình quân tăng gần 7,5%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đáng kể,
nguồn lực phát triển trong các thành phần kinh tế đã được huy động khá hơn; nhiều
lợi thế so sánh trong từng ngành, từng vùng đã được phát huy. Năng lực cạnh tranh
của nền kinh tế được cải thiện
Hai là, thực hiện có kết quả chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần.
Để nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, Đảng đã quan tâm lãnh đạo đổi
mới cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước. Luật Doanh nghiệp nhà
nước năm 2003 tạo khung pháp lý, có tác dụng giải phóng lực lượng sản xuất, phục
vụ cho việc sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Cơ chế quản lý
doanh nghiệp nhà nước được đổi mới một bước quan trọng theo hướng xoá bao
cấp, thực hiện chế độ công ty, phát huy quyền tự chủ và trách nhiệm của doanh
nghiệp trong kinh doanh, giảm thiểu sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp; đã tập trung chỉ đạo sắp xếp, đổi mới, nâng
cao chất lượng và hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Qua sắp xếp, đổi mới và
cổ phần hoá, số doanh nghiệp nhà nước giảm đi (năm 1990 là 12.084, đến tháng 6
năm 2005 còn 2.980 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), ngoài ra còn có 670 công
ty cổ phần do Nhà nước chi phối trên 51% vốn điều lệ. Nhờ đổi mới như vậy mà
các doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả hơn. Năm 2005 các doanh
nghiệp đã đóng góp 39% GDP, 50% tổng ngân sách nhà nước.
Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, đã được đổi mới từng bước the...
Thành tựu của quản lý nhà nước về kinh tế
Một là, đã đưa đất ớc ra khỏi khủng hoảng kinh tế - hội, kinh tế tăng
trưởng nhanh, sở vật chất - kthuật được tăng cường, đời sống của các
tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện.
Từ năm 1986 đến năm 1989, công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu bước
đầu rất quan trọng. Nhưng vào đầu thập kỷ 90, khi bước vào thực hiện chiến lược
10 năm 1991 - 2000, đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - hội. Nhờ
triển khai mạnh m đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, đến năm 1995, hầu hết
các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 1991-1995 được hoàn thành ợt mức; đất
nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - hội, đã tạo được tiền đề cần thiết để
chuyển sang thời kỳ phát triển mới: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Từ năm 1996 đến năm 2000 đất nước đã đạt được nhịp độ tăng trưởng cao. Tốc độ
tăng trưởng GDP bình quân của 10 m (1990-2000) đạt 7,5%; năm 2000 so với
năm 1990, GDP tăng hơn 2 lần. Trong 5m (2001-2005) của nhiệm kỳ Đại hội
IX, GDP bình quân tăng gần 7,5%; cấu kinh tế sự chuyển dịch đáng kể,
nguồn lực phát triển trong các thành phần kinh tế đã được huy động khá hơn; nhiều
lợi thế so sánh trong từng ngành, từng vùng đã được phát huy. Năng lực cạnh tranh
của nền kinh tế được cải thiện
Hai là, thực hiện kết quả chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần.
Để nâng cao vai tchủ đạo của kinh tế nớc, Đảng đã quan tâm lãnh đạo đổi
mới chế, chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước. Luật Doanh nghiệp nhà
nước năm 2003 tạo khung pháp lý, có tác dụng giải phóng lực lượng sản xuất, phục
vụ cho việc sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Cơ chế quản lý
doanh nghiệp nhà nước được đổi mới một bước quan trọng theo hướng xoá bao
cấp, thực hin chế độ công ty, phát huy quyền tự chủ trách nhiệm của doanh
nghiệp trong kinh doanh, giảm thiểu sự can thiệp trực tiếp của N nước vào hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp; đã tập trung chỉ đạo sắp xếp, đổi mới, nâng
cao chất lượng hiệu qu của doanh nghiệp n ớc. Qua sắp xếp, đổi mới
cổ phần hoá, s doanh nghiệp nhà nước giảm đi (năm 1990 là 12.084, đến tháng 6
năm 2005 còn 2.980 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), ngoài ra còn có 670 công
ty cổ phần do N nước chi phối trên 51% vốn điều lệ. Nhờ đổi mới n vậy
các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn. Năm 2005 các doanh
nghiệp đã đóng góp 39% GDP, 50% tổng ngân sách nhà nước.
Kinh tế tập thể, nòng cốt hợp tác xã, đã được đổi mới từng bước theo Luật
Hợp tác các chính sách của Đảng và Nnước. Các hợp tác đã chứng tỏ
được rõ hơn vai trò, vị trí đối với kinh tế hộ trong sản xuất hàng hóa, đặc biệt trong
thành tựu và hạn chế của quản lý nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thành tựu và hạn chế của quản lý nhà nước về kinh tế - Người đăng: Tuổi Thơ Êm Đềm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
thành tựu và hạn chế của quản lý nhà nước về kinh tế 9 10 175