Ktl-icon-tai-lieu

Thi tín dụng vào Agribank 2010 Đề chẵn

Được đăng lên bởi mqchip-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thi nghi p v Tín d ng vào Agribank
Ngày thi 24/10/2010
ch n)
====================================

Ph n I

Qu c dân ra) (

Câu 1: Ch

t(

m):

m)

1.1 Kho n m
mb
tr n c a KH khi
vay v n:
a) Hàng hóa trong kho
b) C phi
i vay phát hành
c) C phi
m gi
d) Uy tín c
n pháp nh m ti t ki m chi phí tr lãi cho NH
1.2 Ho
a)
ng chi phí tr lãi trung dài h n thay vì chi phí tr lãi ng n h n
ng các hình th
ng v n
b)
c) T
ng ti
c b o hi m b ng ti n g i
d) Phát hành trái phi u
1.3
phân tích v (Ch n 1, 2 ho c 3):
a) Khách hàng vay c a NH
ng c a NH
b) Ho
c) Ho
ng tín d
ng v n
1) Câu a & c
2) Câu b
3) Câu b, c
1.4 N u ngân hàng ch gi gi y ch ng nh n quy n s

h u tài s

:

a) Hình th c c m c tài s n
b) Hình th c th ch p tài s n
m b o nào
c) Không ph i là hình th
1.5 N
n h n tr lãi t n vay mà khách hàng không tr
không ch p nh
u ch nh, ho c gia h n thêm thì TCTD s :
a) Chuy n toàn b g c và lãi sang n quá h n.
b) Chuy n toàn b lãi sang n quá h n.
Câu 2: (3,5

m)

giangBLOGCông ty A ho
nh v
i, chuyên mua bán các s n ph m là Thi t b
t tin h c. Công ty n p gi
ngh
ngh vay 2 t ph c v cho ho
ng
i lên cho NH báo cáo tài chính v i các s li u sau:
B

i k toán

Ch tiêu
Ngân qu
Ph i thu
Hàng t n kho
TS c
nh
T ng TS

:t

ng)
Cu

8
17
2
1
0,2
28,2

6
18
3,5
2
0,19
29,69
:t

Theo b

5
22
1,2

8,4
20
1,29

T ng ngu n v n

28,2

29,69

Cu

Cu
44,3
41
1,2
2,1
0,3
1,8

Yêu c u: D a trên b
ik
giá tình hình c a công ty, ph c v cho vi c ra quy

(Do Agribank ra) (

Ch tiêu
N ng n h n NH
Ph i tr
V n & các qu

ng)

Ch tiêu
Doanh thu thu n
Giá v n hàng bán
Chi phí
c thu
Thu
LN sau thu

Ph n II

n

63
60
0,68
2,32
0,36
1,96

hãy phân tích các ch s
nh tín d ng.

m):

u l i th i h n n là làm th
m ? Theo Q
nh 666
-CP c a Agribank thì th t
u l i n g m nh
c nào ?

giangBLOG...
giangBLOG www.giangblog.com
thi nghi p v Tín d ng vào Agribank
Ngày thi 24/10/2010
ch n)
====================================
Ph n I Qu c dân ra) ( m):
Câu 1: Ch t ( m)
1.1 Kho n m m b tr n c a KH khi
vay v n:
a) Hàng hóa trong kho
b) C phi i vay phát hành
c) C phi m gi
d) Uyn c
1.2 Ho n pháp nh m ti t ki m chi phí tr lãi cho NH
a) ng chi phí tr lãi trung i h n thaychi phí tr lãi ng n h n
b) ng các hình th ng v n
c) T ng ti c b o hi m b ng ti n g i
d) Phát hành trái phi u
1.3 phânch v (Ch n 1, 2 ho c 3):
a) Khách hàng vay c a NH
b) Ho ng c a NH
c) Ho ngn d ng v n
1) Câu a & c
2) Câu b
3) Câu b, c
1.4 N u ngân hàng ch gi gi y ch ng nh n quy n s h u tài s :
a) nh th c c m c tài s n
b) nh th c th ch p tài s n
c) Không ph i là hình th m b o o
1.5 N n h n tr lãi t n vay mà khách hàng không tr
không ch p nh u ch nh, ho c gia h n thêm thì TCTD s :
a) Chuy n toàn b g c và lãi sang n quá h n.
b) Chuy n toàn b lãi sang n quá h n.
Câu 2: (3,5 m)
Thi tín dụng vào Agribank 2010 Đề chẵn - Trang 2
Thi tín dụng vào Agribank 2010 Đề chẵn - Người đăng: mqchip-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thi tín dụng vào Agribank 2010 Đề chẵn 9 10 66