Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Hoa Hoang
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Tổ chức nào sau đây là tổ chức tài chính trung gian
a. Ngân sách Nhà nước
b. Ngân sách trung ương
c. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
d. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài sản Tài chính là:
a. Tiền giấy Ngân hàng
b. Cổ phiếu , tín phiếu, trái phiếu…(chứng từ có giá)
c. Cả 2 đều đúng
d. Cả 2 đều sai
Đối tượng của thị trường tài chính là:
a. Dân cư
b. Nhà nước
c. Doanh nghiệp
d. Nguồn cung và cầu về vốn
Tài chính gián tiếp là :
a. Bên vay vốn mua trực tiếp những công cụ tài chính từ bên bán trên thị
trường tài chính
b. Bên vay vốn mua những công cụ tài chính từ bên bán trên thị trường tài
chính qua người môi giới
c. Bên vay vốn mua những công cụ tài chính từ bên bán trên thị trường tài
chính qua công ty tài chính
d. Bên vay vốn mua những công cụ tài chính từ bên bán trên thị trường tài
chính qua tổ chức tài chính trung gian.
Quan điểm của Xã hội về thị trường tài chính là :
a. Là thị trường để đầu tư tiền tệ
b. Là thị trường để vay vốn
c. Là thị trường để huy động nguồn lực tài chính
d. Cả a,b,c đều đúng
Thị trường tài chính có_ vai trò :
a. Hai
b. Ba
c. Bốn
d. Năm
Tín phiếu Kho bạc có thời hạn thanh toán:
a. Dưới 2 năm
b. Dưới 1,5 năm
c. Dưới 1 năm
d. Dưới 6 tháng
Tín phiếu kho bạc là sản phẩm của:
a. Thị trường chứng khoáng
b. Thị trường tiền tệ

c. Thị trường vốn
d. Cả 3 đều đúng
9. Trái phiếu là sản phẩm của:
a. Thị trường chứng khoán
b. Thị trường tiền tệ
c. Thị trường vốn
d. Cả 3 đều đúng
10. Loại chứng chỉ có giá nào mà xác nhận được quyền sở hữu vốn của cổ đông góp vào
công ty và quyền được hưởng một khoản cổ tức theo định kỳ:
a. Cổ phiếu
b. Trái phiếu
c. Tín phiếu kho bạc
d. Cả a, b, c đều sai
11. Loại chứng từ có giá nào mà người mua trái phiếu sẽ là người gia nhập quỹ đầu tư:
a. Trái phiếu Nhà nước
b. Trái phiếu doanh nghiệp
c. Tín phiếu kho bạc
d. Trái phiếu đầu tư
12. Loại chứng từ có giá nào được phát hành nhằm bù đắp bội chi ngân sách và giải
quyết thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước:
a. Trái phiếu chính phủ
b. Tín phiếu kho bạc
c. Cổ phiếu
d. Kỳ phiếu ngân hàng
13. Chứng khoán có lợi tức không ổn định là:
a. Trái phiếu
b. Cổ phiếu ưu đãi
c. Cổ phiếu thường
d. Chứng quyền
14. Lãi suất thị trường tăng thì giá trái phiếu biến động như thế nào?
a. Tăng
b. Giảm
c. Không đổi
d. Không thể xác định được
15. Lãi suất thị trường cao hơn lãi suất chứng khoán thì điều gì sẽ xảy ra?
a. Hoạt động trên thị trường chứng khoáng sôi động
b. Hoạt động trên thị trường chứng khoáng giảm sút
c. G...
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Tổ chức nào sau đây là tổ chức tài chính trung gian
a. Ngân sách Nhà nước
b. Ngân sách trung ương
c. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
d. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
2. Tài sản Tài chính là:
a. Tiền giấy Ngân hàng
b. Cổ phiếu , tín phiếu, trái phiếu…(chứng từ có giá)
c. Cả 2 đều đúng
d. Cả 2 đều sai
3. Đối tượng của thị trường tài chính là:
a. Dân cư
b. Nhà nước
c. Doanh nghiệp
d. Nguồn cung và cầu về vốn
4. Tài chính gián tiếp là :
a. Bên vay vốn mua trực tiếp những công cụ tài chính từ bên bán trên thị
trường tài chính
b. Bên vay vốn mua những công cụ tài chính từ bên bán trên thị trường tài
chính qua người môi giới
c. Bên vay vốn mua những công cụ tài chính từ bên bán trên thị trường tài
chính qua công ty tài chính
d. Bên vay vốn mua những công cụ tài chính từ bên bán trên thị trường tài
chính qua tổ chức tài chính trung gian.
5. Quan điểm của Xã hội về thị trường tài chính là :
a. Là thị trường để đầu tư tiền tệ
b. Là thị trường để vay vốn
c. Là thị trường để huy động nguồn lực tài chính
d. Cả a,b,c đều đúng
6. Thị trường tài chính có_ vai trò :
a. Hai
b. Ba
c. Bốn
d. Năm
7. Tín phiếu Kho bạc có thời hạn thanh toán:
a. Dưới 2 năm
b. Dưới 1,5 năm
c. Dưới 1 năm
d. Dưới 6 tháng
8. Tín phiếu kho bạc là sản phẩm của:
a. Thị trường chứng khoáng
b. Thị trường tiền tệ
Thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường chứng khoán - Người đăng: Hoa Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thị trường chứng khoán 9 10 568