Ktl-icon-tai-lieu

thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Tân
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LOGO

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2
NHÓM 2N
LỚP D12N01A

Nhóm 2N – D12N01A
STT HỌ VÀ TÊN

MSSV

1

NGUYỄN THỊ LAN ANH

D12N01A9221

2

NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH

D12N01A9306

3

NGUYỄN ĐOÀN ĐĂNG DUY

D12N01A9041

4

PHẠM HỮU ĐÔNG

D12N01A9001

5

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

D12N01A9166

6

TRẦN NGỌC KALY

D12N01A9062

7

LA LINH PHƯƠNG

D12N01A9270

8

NGUYỄN MINH TÂN

D12N01A9010

9

MAI ĐỖ PHƯƠNG THY

D12N01A9274

10

NGUYỄN QUANG THUẬN

D12N01A9230

11

BẠCH HỒNG NHUNG

D12N01A9047

GHI CHÚ

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ
KHÓ KHĂN CỦA DOANH
NGHIỆP KHI HUY ĐỘNG
VỐN TRÊN THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN

NỘI DUNG
1

VỐN ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP

2

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

3

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN

4

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

KHÁI NIỆM

NGUỒN
VỐN CƠ
BẢN

VỐN
ĐẦU
TƯ

NGUỒN VỐN

CÁCH
HUY
ĐỘNG
VỐN

1.1 KHÁI NIỆM NGUỒN VỐN
 Vốn đầu tư là
đồng Việt Nam,
ngoại tệ tự do
chuyển đổi và các
tài sản hợp phỏp
khỏc để thực hiện
các hoạt động đầu
tư theo hình thức
đầu tư trực tiếp
hoặc đầu tư gián
tiếpJ

1.2 CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CƠ BẢN

1.3 Các cách huy động vốn của doanh nghiệp

2. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

KHÁI NIỆM
BẢN CHẤT
CÁC LOẠI

THỊ
TRƯỜNG
CHỨNG
KHOÁN

PHÁT HÀNH
VAI TRÒ
ƯU ĐIỂM

2.1 Khái niệm về thị trường chứng khoán

Thị trường chứng
khoán là nơi diễn
ra các giao dịch
mua bán, trao đổi
các loại chứng
khoán

2.2 Bản chất của thị trường chứng khoán
 Là việc phát hành chứng khoán ra thị trường sơ
cấp chứ không phải là việc thực hiện các giao dịch
trên thị trường thứ cấp

2.3 Các loại chứng khoán
 Cổ phiếu: Cổ phiếu là một loại chứng khoán được
phát hành nhằm xác nhận quyền sở hữu và lợi
Ých hợp pháp của cổ đông đối với tài sản và vốn
của một công ty cổ phần
 Trái phiếu công ty: Trái phiếu là một hợp đồng nợ
dài hạn được kí kết giữa chủ thể phát hành (chính
phủ, doanh nghiệp) và người cho vay,

2.4 Các phương thức phát hành
 Phát hành riêng lẻ:
 Phát hành chứng khoán ra công chúng:

Vai trò và ưu điểmcủa thị trường
chứng khoán
 VAI TRÒ
 Tính thanh khoản cao
 Phân phối công bằng hơn
 Thúc đẩy quá trình sử dụng vốn có hiệu quả
 Tách biệt giữa sở hữu và quản lý doanh nghiệp
 Thu hút vốn đầu tư nước ngoài
 Dự báo tuyệt vời về các chu kỳ kinh doanh trong
tương lai
 Không tạo áp lực về lạm phát

ƯU ĐIỂM

 So với huy động vốn tự có và vốn nội bộ của doanh
nghiệp
 So với nguồn vốn vay

3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

THUẬN
LỢI

THỊ
TRƯỜNG
CHỨNG
KHOÁN

KHÓ
KHĂN

4. GIẢI PHÁP
 Giải pháp nâng cao tỉ lệ tham gia của các doanh
nghiệp vào thị trường ch...
LOGO
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2
NHÓM 2N
LỚP D12N01A
thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thị trường chứng khoán - Người đăng: Nguyễn Minh Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
thị trường chứng khoán 9 10 370