Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường chứng khoán trung quốc

Được đăng lên bởi Cho Vay Tín Chấp
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC.
I.

TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC:
1. Sự ra đời của thị trường chứng khoán Trung Quốc:
1.1 Hoàn cảnh ra đời:

Giống như ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác, nền kinh tế Trung Quốc đã từng
trãi qua cơ chế kế hoạch hoá tập trung cao độ. Năm 1978, Nhà nước Trung Quốc bắt đầu
một chương trình cải tổ toàn diện nền kinh tế, nhằm vào ba mục tiêu chính: Xoá bỏ cơ
chế kế hoạch hoá tập trung, tăng cường vai trò của các yếu tố thị trường cũng như các
khuyến khích vật chất trong việc tạo động lực cho hoạt động kinh tế và phân bổ nguồn
lự,mở của nền kinh tế, chấp nhận cạnh tranh với bên ngoài. Trong những nội dung trên,
cải cách doanh nghiệp nhà nước và hệ thống tài chính chiếm vị trí quan trọng.
Cho đến đầu những năm 80, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước vẫn phụ
thuộc hoàn toàn vào sự phân bổ nguồn ngân sách nhà nước và các khoản vay từ ngân
hàng nhà nước trong việc huy động vốn đầu tư. Năm 1979, nhằm tăng cường tính độc
lập, tự chủ của các doanh nghiệp này, chính phủ Trung Quốc giới thiệu hệ thống tài chính
doanh nghiệp mới, trong đócho phép các doanh nghiệp giữ lại một phần lợi nhuận để
trang trãi các chi phí đầu tư,tái sản xuất mở rộng và tiền thưởng cho người lao động.
Năm 1984, hệ thống ngân hàng hai cấp được thiết lập tại Trung Quốc. Ngân hàng
Nhân đân Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương. Ngoài bốn ngân hàng chuyên biệt là
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Công thương
Trung quốc, Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, nhiều tổ chức tài chính khác dưới hình
thức ngân hàng và phi ngân hàng cũng được thành lập, chẳng hạn như Ngân hàng phát
triển Thẩm Quyến, các hợp tác xã tín dụng đô thị,các công ty đầu tư và tín thác…
Tuy nhiên, chủ trương trao quyền kinh doanh cho 4 ngân hàng lớn của chính phủ
Trung Quốc đã không được thực hiện. trên 75% các khoản vay của các ngân hàng này là
cho các doanh nghieejpnhaf nước, dưới hình thức các “khoản cho vay chính sách”(policy
loans). Do các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, các khoản cho vay trên trở
thành các khoản nợ khó đòi. Kết quả là, các ngân hàng ngày càng cảm thấy miễn cưỡng
trong việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, còn các doanh nghiệp cũng nản
lòng do gawjpphair những hạn chế từ phía ngân hàng. Việc phát triển hệ thống ngân hàng
thương mại gawjpkhos khăn, thị trường tài chính không phát triển được.
Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh,nhu cầu vốn đầu tư
ngày càng lớn...
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC.
I. TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC:
1. Sự ra đời của thị trường chứng khoán Trung Quốc:
1.1 Hoàn cảnh ra đời:
Giống như ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác, nền kinh tế Trung Quốc đã từng
trãi qua cơ chế kế hoạch hoá tập trung cao độ. Năm 1978, Nhà nước Trung Quốc bắt đầu
một chương trình cải tổ toàn diện nền kinh tế, nhằm vào ba mục tiêu chính: Xoá bỏ cơ
chế kế hoạch hoá tập trung, tăng cường vai trò của các yếu tố thị trường cũng như các
khuyến khích vật chất trong việc tạo động lực cho hoạt động kinh tế và phân bổ nguồn
lự,mở của nền kinh tế, chấp nhận cạnh tranh với bên ngoài. Trong những nội dung trên,
cải cách doanh nghiệp nhà nước và hệ thống tài chính chiếm vị trí quan trọng.
Cho đến đầu những năm 80, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước vẫn phụ
thuộc hoàn toàn vào sự phân bổ nguồn ngân sách nhà nước và các khoản vay từ ngân
hàng nhà nước trong việc huy động vốn đầu tư. Năm 1979, nhằm tăng cường tính độc
lập, tự chủ của các doanh nghiệp này, chính phủ Trung Quốc giới thiệu hệ thống tài chính
doanh nghiệp mới, trong đócho phép các doanh nghiệp giữ lại một phần lợi nhuận để
trang trãi các chi phí đầu tư,tái sản xuất mở rộng và tiền thưởng cho người lao động.
Năm 1984, hệ thống ngân hàng hai cấp được thiết lập tại Trung Quốc. Ngân hàng
Nhân đân Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương. Ngoài bốn ngân hàng chuyên biệt là
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Công thương
Trung quốc, Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, nhiều tổ chức tài chính khác dưới hình
thức ngân hàng và phi ngân hàng cũng được thành lập, chẳng hạn như Ngân hàng phát
triển Thẩm Quyến, các hợp tác xã tín dụng đô thị,các công ty đầu tư và tín thác…
Tuy nhiên, chủ trương trao quyền kinh doanh cho 4 ngân hàng lớn của chính phủ
Trung Quốc đã không được thực hiện. trên 75% các khoản vay của các ngân hàng này là
cho các doanh nghieejpnhaf nước, dưới hình thức các “khoản cho vay chính sách”(policy
loans). Do các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, các khoản cho vay trên trở
thành các khoản nợ khó đòi. Kết quả là, các ngân hàng ngày càng cảm thấy miễn cưỡng
trong việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, còn các doanh nghiệp cũng nản
lòng do gawjpphair những hạn chế từ phía ngân hàng. Việc phát triển hệ thống ngân hàng
thương mại gawjpkhos khăn, thị trường tài chính không phát triển được.
Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh,nhu cầu vốn đầu tư
ngày càng lớn.
Hoàn cảnh trên là tiền đề và động luccwj cho một thị trường chứng khoán ra đời
tại Trung Quốc. thị trường chứng khoán Trung Quốc ra đời như một đòi hỏi tất yếu của
nền kinh tế đang được cải tổ mạnh mẽ theo hướng thị trường.
Thị trường chứng khoán trung quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường chứng khoán trung quốc - Người đăng: Cho Vay Tín Chấp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thị trường chứng khoán trung quốc 9 10 987