Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi trinhtckt
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Niêm yết chứng khoán
I. Khái niệm và các loại niêm yết chứng khoán
1. Khái niệm
Trên TTCK, các chứng khoán được giao dịch rất đa dạng và phong phú. Bên cạnh những
chứng khoán có chất lượng, có uy tín với các nhà đầu tư, cũng có không ít những chứng khoán
chất lượng thấp hoặc không ổn định đã làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư đối với TTCK.
Để xây dựng lòng tin đối với các nhà đầu tư, đảm bảo thị trường hoạt động ổn định, trôi chảy
và có hiệu quả thì việc lựa chọn những chứng khoán có đủ tiêu chuẩn để niêm yết và giao dịch
trên TTCK tập trung là hoàn toàn cần thiết.
 Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và
giao dịch tại TTCK tập trung (Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng
khoán). Hay nói cách khác, để có thể được niêm yết tại một Sở giao dịch chứng khoán nào
đó thì công ty xin niêm yết phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn do Sở đó đặt ra. Mỗi Sở giao
dịch chứng khoán có những điều kiện đặt ra khác nhau để đảm bảo cho sự hoạt động an
toàn đồng thời phù hợp với mục đích hoạt động của Sở giao dịch đó.
2. Các loại niêm yết
Căn cứ vào tính chất và điều kiện niêm yết, niêm yết chứng khoán bao gồm:
- Niêm yết lần đầu: Là việc cho phép chứng khoán của một tổ chức phát hành được đăng
ký niêm yết giao dịch lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng và đáp ứng đủ các tiêu
chuẩn về niêm yết.
- Niêm yết bổ sung: Là việc tổ chức niêm yết tiến hành niêm yết các chứng khoán mới
phát hành với mục đích tăng vốn hoặc các mục đích khác sau khi đã được SGDCK chấp thuận.
- Thay đổi niêm yết: Là việc các tổ chức niêm yết thay đổi tên giao dịch, khối lượng,
mệnh giá hoặc tổng giá trị cổ phiếu của mình.
- Niêm yết lại: Là việc SGDCK cho phép tổ chức niêm yết được tiếp tục niêm yết trở lại
các chứng khoán đã bị đình chỉ niêm yết trước đây theo quyết định của SGD.
- Niêm yết cửa sau: Là việc các tổ chức không niêm yết tiến hành việc sáp nhập, hoặc
liên kết với các tổ chức niêm yết để được quyền kiểm soát tổ chức niêm yết.
- Niêm yết toàn phần và niêm yết từng phần: Là hình thức niêm yết mà việc niêm yết
được thực hiện toàn bộ hoặc chỉ một phần số chứng khoán đã được phát hành ra các nhà đầu
tư của thị trường.
II. Tiêu chuẩn và thủ tục niêm yết chứng khoán
1. Tiêu chuẩn niêm yết chứng khoán tại các TTCK tập trung
SGDCK là một TTCK có tổ chức và trên SGDCK chỉ giao dịch các chứng khoán có chất
lượng, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. Vì vậy, các chứng khoán muốn được niêm yết
giao dịch trên SGDCK phải thỏa mãn các tiêu chuẩn th...
Niêm yết chứng khoán
I. Khái niệm và các loại niêm yết chứng khoán
1. Khái niệm
Trên TTCK, các chứng khoán được giao dịch rất đa dạngphong phú. Bên cạnh những
chứng khoán có chất lượng, có uy tín với các nhà đầu tư, cũng có không ít những chứng khoán
chất ợng thấp hoặc không ổn định đã làm giảm lòng tin của các nhà đầu đối với TTCK.
Để xây dựng lòng tin đối với các nhà đầu tư, đảm bảo thtrường hoạt động ổn định, trôi chảy
và có hiệu quả thì việc lựa chọn những chứng khoán có đủ tiêu chuẩn để niêm yết và giao dịch
trên TTCK tập trung là hoàn toàn cần thiết.
Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng
giao dịch tại TTCK tập trung (Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, S Giao dịch Chứng
khoán). Hay nói cách khác, để thể được niêm yết tại một Sở giao dịch chứng khoán nào
đó thì công ty xin niêm yết phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn do Sở đó đặt ra. Mỗi S giao
dịch chứng khoán có những điều kiện đặt ra khác nhau để đảm bảo cho sự hoạt động an
toàn đồng thời phù hợp với mục đích hoạt động của Sở giao dịch đó.
2. Các loại niêm yết
Căn cứ vào tính chất và điều kiện niêm yết, niêm yết chứng khoán bao gồm:
- Niêm yết lần đầu: việc cho phép chứng khoán của một tổ chức phát hành được đăng
niêm yết giao dịch lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng đáp ứng đủ các tiêu
chuẩn về niêm yết.
- Niêm yết bổ sung: việc tổ chức niêm yết tiến hành niêm yết c chứng khoán mới
phát hành với mục đích tăng vốn hoặc các mục đích khác sau khi đã được SGDCK chấp thuận.
- Thay đổi niêm yết: việcc tổ chức niêm yết thay đổi tên giao dịch, khối ợng,
mệnh giá hoặc tổng giá trị cổ phiếu của mình.
- Niêm yết lại: việc SGDCK cho phép tổ chức niêm yết được tiếp tục niêm yết trở lại
các chứng khoán đã bị đình chỉ niêm yết trước đây theo quyết định của SGD.
- Niêm yết cửa sau: việc các tổ chức không niêm yết tiến hành việc sáp nhập, hoặc
liên kết với các tổ chức niêm yết để được quyền kiểm soát tổ chức niêm yết.
- Niêm yết toàn phần niêm yết từng phần: Là hình thức niêm yết việc niêm yết
được thực hiện toàn bộ hoặc chỉ một phần số chứng khoán đã được phát hành ra các nhà đầu
tư của thị trường.
II. Tiêu chuẩn và thủ tục niêm yết chứng khoán
1. Tiêu chuẩn niêm yết chứng khoán tại các TTCK tập trung
SGDCK là một TTCK tổ chức và trên SGDCK chỉ giao dịch các chứng khoán có chất
lượng, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu . vậy, các chứng khoán muốn được niêm yết
giao dịch trên SGDCK phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo quy định của SGDCK của Chính
phủ. Hệ thống các tiêu chuẩn niêm yết bao gồm các tiêu chuẩn định tính và c tiêu chuẩn
định lượng.
a. Các tiêu chuẩn định tính:
- Triển vọng phát triển của tổ chức phát hành.
- Nhận xét của kiểm toán về các báo cáo tài chính của công ty.
- Lợi ích kinh tế mang lại của công ty đối nền kinh tế quốc dân.
- Việc thực hiện công tác công bố thông tin.
- v.v…
b. Các tiêu chuẩn định lượng:
- Thời gian hoạt động của tổ chức phátnh đến thời điểm đăng niêm yết. Với bất kỳ
Thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường chứng khoán - Người đăng: trinhtckt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thị trường chứng khoán 9 10 420