Ktl-icon-tai-lieu

thị trường định chế

Được đăng lên bởi Sồn Sồn Sốp
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1. Căn cứ vào thời gian luân chuyển vốn thì thị trường tài chính bao
gồm:
2. Thị trường hối đoái, thị trường liên bang
3. Thị trường tiền tệ, thị trường vốn
4. Thị trường giao ngay, thị trường giao sau
5. Thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp

1.
2.
3.
4.

Chức năng của thị trường chứng khoán:
Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế
Phân phối lại thu nhập cho dân cư
Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ
mô
5. a và c đều đúng

1. Thị trường OTC (Over the Counter Market) là thị trường:
2. Mua bán các chứng khoán đã niêm yết qua mạng máy tính diện
rộng
3. Được các hiệp hội kinh doanh chứng khoán điều hành và giám sát
4. Mua bán các loại chứng khoán giữa các công ty chứng khoán với
nhau
5. Mua bán chứng khoán qua các quầy giao dịch tại Sở giao dịch
chứng khoán

1.
2.
3.
4.
5.

Vai trò của ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính:
Trung gian tài chính
Chủ thể đi vay
Chủ thể cho vay
Tất cả đều đúng

1.
2.
3.
4.
5.

Công cụ nào không phải là công cụ của thị trường tiền tệ:
Tín phiếu kho bạc
Chấp nhận thanh toán của ngân hàng
Hợp đồng mua bán lại trái phiếu của chính phủ
Trái phiếu công ty

1. Căn cứ vào đối tượng tham gia trên thị trường, thị trường tiền tệ
bao gồm:
2. Thị trường liên ngân hàng, thị trường vốn ngắn hạn
3. Thị trường vốn ngắn hạn, thị trường hối đoái
4. Thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán phái
sinh
5. a và c

1. Trong các câu sau câu nào sai:
2. Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán điều hành thị trường tập
trung và phi tập trung
3. Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán điều hành và giám sát
thị trường phi tập trung
4. Sở giao dịch chứng khoán là tổ chức tự quản bao gồm các công ty
thành viên
5. Sở giao dịch chứng khoán phải thông báo các trường hợp vi phạm
nghiêm trọng lên Ủy ban chứng khoán
6. Căn cứ vào đối tượng tham gia thị trường tài chính bao gồm:
7. Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung
8. Thị trường giao ngay và thị trường giao sau
9. Thị trường liên ngân hàng và thị trường mở
10.Thị trường trong nước và thị trường quốc tế

1. Cơ cấu thị trường vốn bao gồm:
2. Thị trường chứng khoán, thị trường liên ngân hàng, thị trường mở
3. Thị trường chứng khoán, thị trường cho thuê tài chính, thị trường
cho vay thế chấp
4. Thị trường chứng khoán, thị trường hối đoái, thị trường tín dụng
dài hạn
5. Thị trường chứng khoán, thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp

1. Trong các nhận định sau nhận định nào đúng:
2. Thị trường thứ cấp tạo tính than...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1. Căn cứ vào thời gian luân chuyển vốn thì thị trường tài chính bao
gồm:
2. Thị trường hối đoái, thị trường liên bang
3. Thị trường tiền tệ, thị trường vốn
4. Thị trường giao ngay, thị trường giao sau
5. Thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp
1. Chức năng của thị trường chứng khoán:
2. Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế
3. Phân phối lại thu nhập cho dân cư
4. Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ
5. a và c đều đúng
1. Thị trường OTC (Over the Counter Market) là thị trường:
2. Mua bán các chứng khoán đã niêm yết qua mạng máy tính diện
rộng
3. Được các hiệp hội kinh doanh chứng khoán điều hành và giám sát
4. Mua bán các loại chứng khoán giữa các công ty chứng khoán với
nhau
5. Mua bán chứng khoán qua các quầy giao dịch tại Sở giao dịch
chứng khoán
1. Vai trò của ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính:
2. Trung gian tài chính
3. Chủ thể đi vay
4. Chủ thể cho vay
5. Tất cả đều đúng
1. Công cụ nào không phải là công cụ của thị trường tiền tệ:
2. Tín phiếu kho bạc
3. Chấp nhận thanh toán của ngân hàng
4. Hợp đồng mua bán lại trái phiếu của chính phủ
5. Trái phiếu công ty
thị trường định chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thị trường định chế - Người đăng: Sồn Sồn Sốp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
thị trường định chế 9 10 118