Ktl-icon-tai-lieu

thị trường tài chính

Được đăng lên bởi Topman Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
160: Lợi tức của cổ phiếu dược hưởng lợi từ? C
162: Câu không đúng với chứng quyền:
a.
b.
c.
d.

Chứng quyền có thời hạn hiệu lực ngắn
Chứng quyền có thời hạn hiệu lực dài
Chứng quyền được phát hành trước khi phát hành 1 đ ợt cổ phiếu
mới
Chứng quyền được phát hành đi kèm với chứng khoán h ấp dẫn

164: Chứng khoán phái sinh là:
Là một hợp đồng giao sau tham chiếu đến 1 loại tài sản
Có đặc điểm giống trái phiếu chuộc lại
Có giá trị phụ thuộc vào hình dáng của đường lãi suất
Không có câu nào đúng
166: Hợp đồng kì hạn là:
a. Chứng khoán phái sinh
b. Chứng khoán nợ
c. A và b đúng
d. A và b sai
a.
b.
c.
d.

168: Thông thường hợp đồng kì hạn được thực hiện đối với tất c ả
các điều sau đây ngoại trừ
Cổ phiếu
Lạm phát
Trái phiếu
Không câu nào đúng
170: Câu nào sau đây không đúng với 1 đặc đi ểm của 1 h ợp đ ồng
tương lai:
a. Định giá có thể được đo lường bất kì th ời đi ểm nào tr ước ngày
đáo hạn.
b. Những quy định trong hợp đồng tương lai không quan tr ọng
c. Việc thực hiện xảy ra trong tương lai
d. Không câu nào đúng
172 quyền chọn có thể được dựa vào các tài sản c ơ sở như:
a. Cổ phiếu
b. Trái phiếu
c. Cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất
d. Câu a và b đúng
a.
b.
c.
d.

174: Hợp đồng tương lai:
a. Giao dịch các chứng khoán được niêm yết tại s ở giao dich ch ứng
khoán
b. Giao dịch các chứng khoán đã niêm yết hoặc ch ưa niêm y ết
c. Giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết
d. Tất cả đều sai
176,2: Trong thị trường hợp đồng tương lai nhà đầu tư có tham gia
vào thị trường
a. Mua bán hợp đồng tương lai
b. Mua bán hợp đồng tương lai để phòng ngừa r ủi ro
c. Mua bán hợp đồng tưng lai để kiếm l ời
d. Mua bán hợp đồng tương lai để kiếm lời và phòng ng ừa r ủi ro
178: Tài chính phái sinh góp phần làm cho th ị trường hoàn ch ỉnh b ởi
việc cho phép nhà đầu tư làm tất cả những việc sau, ngoại tr ừ:
a. Thu hẹp số lượng cơ hội giao dịch đến 1 ph ạm vi qu ản lý t ốt h ơn
b. Tham gia vào việc đầu cơ với rủi ro cao
c. Làm tăng tính thị trường hiệu quả thông qua việc h ưởng chênh
lệch giá
d. Không có câu nào đúng
180: Đặc điểm của hợp đồng tương lai là:
a. Luôn có 2 vị thế: vị thế mua và vị thế bán
b. Chỉ có 1 vị thế: vị thế bán
c. Có 3 vị thế: vị thế mua vị thế bán và vị thế môi giới
d. không có câu nào đúng
184: Đối với hợp đồng quyền chọn:
a. khi người mua thực hiện quyền mua (hay bán) thì ng ười bán
quyền bắt buộc phải bán (hay mua) tài sản cơ sở
b. khi người mua thực hiện quyền mua hay bán thì ng ười bán có th ể
bán hay mua tài sản cơ sở
c. …………...
U H I ÔN T P TH TR NG TÀI CHÍNH ƯỜ
160: L i t c c a c phi u d c h ng l i t ? C ế ượ ưở
162: Câu không đúng v i ch ng quy n:
a. Ch ng quy n có th i h n hi u l c ng n
b. Ch ng quy n có th i h n hi u l c dài
c. Ch ng quy n đ c phát hành tr c khi phát hành 1 đ t c phi u ượ ướ ế
m i
d. Ch ng quy n đ c phát hành đi kèm v i ch ng khoán h p d n ượ
164: Ch ng khoán phái sinh là:
a. Là m t h p đ ng giao sau tham chi u đ n 1 lo i tài s n ế ế
b. Có đ c đi m gi ng trái phi u chu c l i ế
c. Có giá tr ph thu c vào hình dáng c a đ ng lãi su t ư
d. Không có câu nào đúng
166: H p đ ng kì h n là:
a. Ch ng khoán phái sinh
b. Ch ng khoán n
c. A và b đúng
d. A và b sai
168: Thông th ng h p đ ng kì h n đ c th c hi n đ i v i t t c ườ ượ
các đi u sau đây ngo i tr
a. C phi u ế
b. L m phát
c. Trái phi uế
d. Không câu nào đúng
170: Câu nào sau đây không đúng v i 1 đ c đi m c a 1 h p đ ng
t ng lai:ươ
a. Đ nh giá có th đ c đo l ng b t kì th i đi m nào tr c ngày ượ ườ ư
đáo h n.
b. Nh ng quy đ nh trong h p đ ng t ng lai không quan tr ng ươ
c. Vi c th c hi n x y ra trong t ng lai ươ
d. Không câu nào đúng
172 quy n ch n có th đ c d a vào các tài s n c s nh : ượ ơ ư
a. C phi u ế
b. Trái phi uế
c. C phi u, trái phi u, lãi su t ế ế
d. Câu a và b đúng
thị trường tài chính - Trang 2
thị trường tài chính - Người đăng: Topman Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
thị trường tài chính 9 10 845