Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường tài chính

Được đăng lên bởi angelstrawberry0321-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán
Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán thông qua hoạt
động phân tích để đưa ra các lời khuyên, phân tích các tình huống và có thể
thực hiện một số công việc dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu tưvà
cơ cấu tài chính cho khách hàng.
Công ty chứng khoán phải thu thập và quản lý thông tin về khách hàng đã
dược khách hàng xác nhận như sau:
 Tình hình tài chính của khách hàng
 Thu thập của khách hàng
 Mục tiêu đầu tư của khách hàng
 Khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng
 Kinh nghiệm và hiểu biết về đầu tư của khách hàng
Hoạt động tư vấn chứng khoán được phân loại theo các tiêu chí sau:

- Theo hình thức của hoạt động tưvấn: bao gồm tưvấn trực tiếp (gặp gỡ
khách hàng trực tiếp hoặc thông qua thưtừ, điện thoại) và tưvấn gián tiếp
(thông qua các ấn phẩm, sách báo) để tưvấn cho khách hàng.
- Theo mức độ uỷ quyền của tưvấn: bao gồm tưvấn gợi ý (gợi ý cho khách
hàng về phương cách đầu tưhợp lý, quyết định đầu tưlà của khách hàng) và
tưvấn uỷ quyền (vừa tưvấn vừa quyết định theo sự phân cấp, uỷ quyền thực
hiện của khách hàng).
- Theo đối tượng của hoạt động tưvấn: bao gồm tưvấn cho người phát hành
(tưvấn cho tổ chức dự kiến phát hành: cách thức, hình thức phát hành, xây
dựng hồ sơ, bản cáo bạch…và giúp tổchức phát hành trong việc lựa chọn tổ
chức bảo lãnh, phân phối chứng khoán) và tưvấn đầu tư(tưvấn cho khách
hàng đầu tưchứng khoán trên thị trường thứ cấp về giá, thời gian, định
hướng đầu tưvào ác loại chứng khoán…vv).
Nguyên tắc cơ bản của hoạt độngtư vấn:

Hoạt động tư vấn là việc người tư vấn sử dụng kiến thức, đó chính là vốn
chất xám mà họ đã bỏ ra để kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận (hiệu quả)
cho khách hàng. Nhà tưvấn đòi hỏi phải hết sức thận trọng trong việc đưa ra
các lời khuyên đối với khách hàng, vì với lời khuyên đó khách hàng có thể
thu về lợi nhuận lớn hoặc thua lỗ, thậm chí phá sản, còn người tưvấn thu về
cho mình khoản thu phí về dịch vụ tưvấn (bất kể tưvấn đó thành công hay
không). Hoạt động tưvấn đòi hỏi phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản
sau:
- Không đảm bảo chắc chắn về giá trị chứng khoán: giá trị chứng khoán không
phải là một số cố định, nó luôn thay đổi theo các yếu tố kinh tế, tâm lý và
diễn biến thực tiễn của thị trường.
- Luôn nhắc nhở khách hàng rằng những lời tưvấn của mình dựa trên cơ sở
phân tích các yếu tố lý thuyết và những diễn biến trong quá khứ, có thể là
không hoàn toàn chính xác và khách hàng là người quyết định cuối cùng
trong việc sử dụng các thông tin từ nhà...
Nghip v tư vn đu tư chng khoán
Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán thông qua hoạt
động phân tích để đưa ra các lời khuyên, phân tích các tình huống và có thể
thực hiện một số công việc dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu tưvà
cơ cấu tài chính cho khách hàng.
Công ty chứng khoán phải thu thập và quản lý thông tin về khách hàng đã
dược khách hàng xác nhận như sau:
Tình hình tài chính của khách hàng
Thu thập của khách hàng
Mục tiêu đầu tư của khách hàng
Khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng
Kinh nghiệm và hiểu biết về đầu tư của khách hàng
Hoạt động tư vấn chứng khoán được phân loại theo các tiêu chí sau:
- Theo hình thức của hoạt động tưvấn: bao gồm tưvấn trực tiếp (gặp gỡ
khách hàng trực tiếp hoặc thông qua thưtừ, điện thoại) và tưvấn gián tiếp
(thông qua các ấn phẩm, sách báo) để tưvấn cho khách hàng.
- Theo mức độ uỷ quyền của tưvấn: bao gồm tưvấn gợi ý (gợi ý cho khách
hàng về phương cách đầu tưhợp lý, quyết định đầu tưlà của khách hàng) và
tưvấn uỷ quyền (vừa tưvấn vừa quyết định theo sự phân cấp, uỷ quyền thực
hiện của khách hàng).
- Theo đối tượng của hoạt động tưvấn: bao gồm tưvấn cho người phát hành
(tưvấn cho tổ chức dự kiến phát hành: cách thức, hình thức phát hành, xây
dựng hồ sơ, bản cáo bạch…và giúp tổchức phát hành trong việc lựa chọn tổ
chức bảo lãnh, phân phối chứng khoán) và tưvấn đầu tư(tưvấn cho khách
hàng đầu tưchứng khoán trên thị trường thứ cấp về giá, thời gian, định
hướng đầu tưvào ác loại chứng khoán…vv).
Nguyên tắc cơ bản của hoạt độngtư vấn:
Thị trường tài chính - Trang 2
Thị trường tài chính - Người đăng: angelstrawberry0321-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thị trường tài chính 9 10 357