Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường tài chính

Được đăng lên bởi longhungbmt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:


Đặc trưng của thị trường ngoại hối là:
Chọn một câu trả lời
A) Hoạt động mua bán ngoại tệ diễn ra suốt 24h

Đúng



B) Mang tính khu vựcSai



C) Những hoạt động mang trong phạm vi quốc gia Sai



D) Hoạt động mua bán vàng tiêu chuẩn quốc tế Sai
Sai. Đáp án đúng là: Hoạt động mua bán ngoại tệ diễn ra suốt 24 giờ.
Vì: Do người tham gia vào thị trường có trình độ chuyên môn sâu, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc hiện đại
hoạt động suốt 24/24 giờ do chênh lệch múi giờ.
Tham khảo: 3.2.2.2. Thị trường ngoại hối. (Đặc điểm của thị trường ngoại hối), bài 3

Câu 2:


Giao dịch tương lai là:
Chọn một câu trả lời
A) Thoả thuận mua bán tiền tệ trong tương lai

Sai



B) Thực hiện trên thị trường tự do OTC Sai



C) Thỏa thuận mua bán hàng hóa trên OTC Sai



D) Thoả thuận mua bán một số lượng tiền định sẵn, có thời điểm xác định và
có tỷ giá ấn định.

Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Thoả thuận mua bán một số lượng tiền định sẵn, có thời điểm xác định và có tỷ giá ấn
định.
Vì: Theo định nghĩa, hợp đồng tương lai là một thoả thuận mua bán một số lượng đồng tiền định sẵn theo
một tỷ giá được ấn định vào thời điểm ký kết hợp đồng và ngày giao dịch được ấn định sẵn trong tương lai,
được thực hiện tại sở giao dịch ngoại hối.
Tham khảo: 3.2.2.2. Thị trường ngoại hối (d. Nghiệp vụ giao dịch tiền tệ tương lai), bài 3

Câu 3:



Một công ty xuất nhập khẩu đến ngân hàng thương mại A mua 1 triệu USD và hoàn
tất việc thanh toán sau 3 tháng, tỷ giá hối đoái được xác định là 1USD = 20.200
VND. Đây là ví dụ cho:
Chọn một câu trả lời
A) Nghiệp vụ Forward Đúng



B) Nghiệp vụ Future Sai



C) Nghiệp vụ Spot



D) Nghiệp vụ Option

Sai
Sai

Sai. Đáp án đúng là: Nghiệp vụ Forward

Vì: Giao dịch ngoại hối kỳ hạn là giao dịch trong đó hai bên cam kết mua bán với nhau một số lượng tiền tệ
nhất định với tỷ giá được xác định tại thời điểm ký kết nhưng ngày giá trị là một ngày xác định trong tương
lai do hai bên thoả thuận.
Tham khảo: 3.2.2.2. Thị trường ngoại hối. (b.Nghiệp vụ mua bán có kỳ hạn) , bài 3

Câu 4:


Trung tâm của FX là:
Chọn một câu trả lời
A) Interbank

Đúng



B) Bank – Khách hàng



C) Non – interbank



D) Khách hàng – Khách hàng Sai

Sai
Sai

Sai. Đáp án đúng là: Interbank
Vì: Trung tâm của thị trường ngoại hối là thị trường liên ngân hàng (Interbank) do hầu hết các giao dịch tiền
tệ được chu chuyển qua kênh thị trường liên ngân hàng toàn cầu. Theo thống kê, tổng số giao dịch trên thị
trường ngoại hối qua Interbank chiếm đến 85%.
Tham khảo: 3.2.2.2. ...
Câu 1:
Đặc trưng của th trưng ngoi hối là:
Chọn mt câu tr li
A) Hoạt động mua bán ngoại t din ra suốt 24h Đúng
B) Mang tính khu vcSai
C) Nhng hoạt động mang trong phạm vi quc giaSai
D) Hot đng mua bán vàng tiêu chuẩn quc tếSai
Sai. Đáp án đúng là: Hot đng mua bán ngoi t diễn ra sut 24 gi.
: Do ngưi tham gia o th trưng trình đ chuyên n sâu, s dng thiết b thông tin liên lc hin đi
hot đng sut 24/24 gi do cnh lch múi giờ.
Tham kho: 3.2.2.2. Th trường ngoi hi. (Đc đim của th trưng ngoại hối), bài 3
Câu 2:
Giao dch tương lai là:
Chọn mt câu tr li
A) Thoả thun mua bán tin t trong tương lai Sai
B) Thực hin trên th trường t do OTCSai
C) Tha thuận mua bán hàng hóa trên OTCSai
D) Tho thuận mua bán một s lượng tiền định sẵn, có thi điểm xác đnh và
t giá n định. Đúng
Sai. Đáp án đúng là: Tho thun mua bán mt s lưng tin đnh sn, có thi đim xác đnh và có t giá n
định.
: Theo đnh nghĩa, hợp đng tương lai một tho thuận mua n một số ng đồng tin đnh sẵn theo
một t giá đưc ấn đnh o thi điểm ký kết hp đng và ngày giao dịch đưc n đnh sẵn trong tương lai,
được thc hin ti sgiao dch ngoại hi.
Tham kho: 3.2.2.2. Th trường ngoi hi (d. Nghip v giao dch tin t tương lai), bài 3
Câu 3:
Một công ty xut nhp khu đến ngân ng thương mi A mua 1 triệu USD hoàn
tất vic thanh toán sau 3 tháng, t giá hi đoái được c đnh là 1USD = 20.200
VND. Đây là ví d cho:
Chọn mt câu tr li
A) Nghip v Forward Đúng
B) Nghip v FutureSai
C) Nghip vụ Spot Sai
D) Nghip vụ Option Sai
Sai. Đáp án đúng là: Nghip v Forward
Thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường tài chính - Người đăng: longhungbmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thị trường tài chính 9 10 624