Ktl-icon-tai-lieu

thị trường tài chính

Được đăng lên bởi lethibachcuc
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1790 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Xin
Xin
chàoThầy
và các

Bài thuyết
trình

ThThị ịtr
ườ
ng
trường tài
chính

Thị trường tài chính
I. Cơ sở hình thành thị trường
tài chính
II. Khái niệm và phân loại thị
trường tài chính
III. Thị trường tiền tệ
IV. Thị trường vốn
V.Vai trò của thị trường tài

I. Cơ sở hình thành thị
trường tài chính

1.Sự cần thiết khách quan của
quá trình điều tiết vốn trong nền
kinh tế thị trường

“cất trữ ngây thơ “

Mở rộng sản xuất
Nhu cầu tiền sinh
sôi

Không cất tiền trong két sắt nữa

Nền kinh tế thị trường
không chỉ là nơi gặp gỡ của
nguồn cung-cầu về hàng hóa
mà còn là nơi diễn ra các quan
hệ điều tiết vốn tiền tệ và sự
giao lưu giữa những nguồn
cung-cầu về vốn.

2. Cơ sở hình thành thị
trường tài chính:
Nền kinh tế thị trường luôn
xuất hiện nguồn cung và cầu
của vốn đầu tư.

Có 3 Hình thức:
• Hình thức đơn giản nhất: là những
quan hệ vay mượn trực tiếp giữa các
tầng lớp dân cư hoặc quan hệ tín
dụng thương mại giữa các doanh
nghiệp.
• Hình thức thứ hai: là sự ra đời của
các tổ chức tài chính trung gian( ngân
hàng thương mại, các tổ chức tín
dụng, công ty tài chính, … )
• Hình thức thứ ba được phát triển khi
mà chủ thể đại diện cho nhu cầu vốn
đầu tư chủ động tìm kiếm nguồn vốn
đầu tư bằng cách phát hành những

Như vậy, có thể nói sự ra đời
và phát triển của các loại chứng
từ có giá và quá trình giao lưu
chuyển nhượng chúng trong nền
kinh tế vừa có tác động giải quyết
nhu cầu vốn đầu tư cho các chủ
thể cho vay vừa là cơ sở hình
thành thị trường tài chính.

II. KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI THỊ
TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1.Khái niệm
Thị trường tài chính là nơi diễn
ra các hoạt động mua bán các
loại giấy tờ có giá, nơi gặp gỡ các
nguồn cung cầu về vốn, qua đó
hình thành nên giá mua và bán
các loại cổ phiếu, trái phiếu, kỳ
phiếu, … hình thành nên giá cả
các loại vốn đầu tư bao gồm: lãi
suất đi vay, lãi suất cho vay, lãi

Gồm ba yếu tố cơ bản:
• Đối tượng của thị trường tài chính : những
nguồn cung cầu về vốn trong xã hội như nhà
nước, các DN, các tổ chức XH…
• Công cụ tham gia trên thị trường tài chính: công
trái do nhà nước phát hành, chứng khoán do DN
phát hành, Kỳ phiếu, séc…
• Chủ thể tham gia trên thị trường tài chính là
những pháp nhân hay thể nhân đại diện cho
nguồn cung cầu về vốn như NH thương mại,
công ty TC, công ty bảo hiểm,…

2.phân loại thị trường tài chính.
• Căn cứ vào thời gian vận động của vốn:
gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn.
• Căn cứ vào cách thức huy động vốn:
gồm thị trường công cụ nợ và thị trường
vốn cổ phiếu.
• Căn cứ vào cơ cấu tổ c...
Xin
Xin
chàoTh y
và các
b n
thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thị trường tài chính - Người đăng: lethibachcuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
thị trường tài chính 9 10 124