Ktl-icon-tai-lieu

thị trường tài chính

Được đăng lên bởi Tuấn Hee
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Khái niện:
-TTTT là một bộ phận cấu thành của TTTC, là nơi giao dịch của các chứng khoán
nợ. Căn cứ theo thời gian, TTTT là TTTC ngắn hạn với công cụ tài chính có thời
hạn dưới 1 năm. TTTT là nơi giao dịch các công cụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu
vốn ngắn hạncủa các chủ thể trong nền kinh tế và đảm bảo tính thanh khoản của các
công cụ tài chính. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các chue thể phát
hành chứng khoán, TTTT còn là công cụ để thực thi chính sách tiền tệ nhằm điều
tiết lạm phát hoặc kiểm soát hoạt động của NHTM.
Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua bán các giấy tờ có giá ngắn
hạn, bao gồm tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN, chứng chỉ tiền gửi và Giấy tờ có
giá ngắn hạn khác.
Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính, giao dịch các loại vốn
ngắn hạn.Hoạt động của thị trường tiền tệ diễn ra chủ yếu thông qua hoạt động của
hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác
Từ năm 2004, NHNN cho phép sử dụng cả GTCG dài hạn trong giao dịch nghiệp vụ
thị trường mở
2.Đặc Điểm:
Giai đoạn luân chuyển vốn ngắn hạn không quá 1 năm. Công cụ của thị trường tiền
tệ là các khoản vay hay các chứng khoán đáo hạn trong vòng 1 năm.Hình thức tài
chính đặc trưng là hình thức tài chính gián tiếp. Đóng vai trò trung gian tài chính
giữa người vay và người cho vay là các NHTM và các tổ chức tín dụng khác. Các
công cụ của thị trường tiền tệ có độ an toàn tương đối cao, tiết kiệm chi phí cho các
nhà đầu tư
do thời hạn ngắn nên những biến động về giá của các công cụ tài chính do ảnh
hưởng của sự biến động lãi suất thị trường là không đáng kể, các công cụ của TTTT
thường được phát hành theo dạng được chuẩn mực hóa cao và thị trường thứ cấp của
chúng rất phát triển, hơn nữa thông thường các công cụ này được đảm bảo bằng tài
sản hoặc các dạng đảm bảo khác của người đi vay
chúng là những công cụ đầu tư có tính thanh khoản cao và ít rủi ro
-> lợi nhuận đem lại thấp hơn.

-TTTT là nơi giao dịch các chứng khoán nợ nhưng là các chứng nợ ngắn hạn, có
thời hạn dưới 1 năm, chẳng hạn như tín phiếu, kỳ phiếu ... do chính phủ hay NHTM
phát hành để huy động vốn ngắn hạn để bù đắp cho các khoản thiếu hụt mang tính
tạm thời hoặc điều tiết khoái lượng tiền trong lưu thông
-TTTT thự hiện giao dịch các công cụ nợ ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn
hạn cũng như đảm bảo tính thanh khoản cho các loại chứng khoán này
-Thông qa thị trường tiền tệ Chình Phủ kiểm soát đc các NHTM với công cụ lưu
trữu bất buộc
3.Chức năng của thị trường tiền tệ:
-TTTT...
1.Khái niện:
-TTTT là một bộ phận cấu thành của TTTC, là nơi giao dịch của các chứng khoán
nợ. Căn cứ theo thời gian, TTTT là TTTC ngắn hạn với công cụ tài chính có thời
hạn dưới 1 năm. TTTT là nơi giao dịch các công cụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu
vốn ngắn hạncủa các chủ thể trong nền kinh tế và đảm bảo tính thanh khoản của các
công cụ tài chính. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các chue thể phát
hành chứng khoán, TTTT còn là công cụ để thực thi chính sách tiền tệ nhằm điều
tiết lạm phát hoặc kiểm soát hoạt động của NHTM.
Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua bán các giấy tờ có giá ngắn
hạn, bao gồm tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN, chứng chỉ tiền gửi và Giấy tờ có
giá ngắn hạn khác.
Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính, giao dịch các loại vốn
ngắn hạn.Hoạt động của thị trường tiền tệ diễn ra chủ yếu thông qua hoạt động của
hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác
Từ năm 2004, NHNN cho phép sử dụng cả GTCG dài hạn trong giao dịch nghiệp vụ
thị trường mở
2.Đặc Điểm:
Giai đoạn luân chuyển vốn ngắn hạn không quá 1 năm. Công cụ của thị trường tiền
tệ là các khoản vay hay các chứng khoán đáo hạn trong vòng 1 năm.Hình thức tài
chính đặc trưng là hình thức tài chính gián tiếp. Đóng vai trò trung gian tài chính
giữa người vay và người cho vay là các NHTM và các tổ chức tín dụng khác. Các
công cụ của thị trường tiền tệ có độ an toàn tương đối cao, tiết kiệm chi phí cho các
nhà đầu tư
do thời hạn ngắn nên những biến động về giá của các công cụ tài chính do ảnh
hưởng của sự biến động lãi suất thị trường là không đáng kể, các công cụ của TTTT
thường được phát hành theo dạng được chuẩn mực hóa cao và thị trường thứ cấp của
chúng rất phát triển, hơn nữa thông thường các công cụ này được đảm bảo bằng tài
sản hoặc các dạng đảm bảo khác của người đi vay
chúng là những công cụ đầu tư có tính thanh khoản cao và ít rủi ro
-> lợi nhuận đem lại thấp hơn.
thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thị trường tài chính - Người đăng: Tuấn Hee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
thị trường tài chính 9 10 93