Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường trái phiếu

Được đăng lên bởi lê cao nam
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục

Thị trường trái phiếu là kênh dẫn vốn rất quan trọng
đối với nền kinh tế. Ở các nước phát triển, vay vốn ngân
hàng chỉ là kênh huy động vốn ngắn hạn còn kênh huy
động vốn từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư thông qua phát
hành cổ phiếu và trái phiếu mới là kênh huy động vốn dài
hạn. Trong bối cảnh kinh tế suy giảm hiện nay, việc thúc
đẩy phát triển thị trường trái phiếu là rất cần thiết.
Mặc dù trái phiếu chính phủ và trái phiếu của một số doanh
nghiệp đã được phát hành trong thập kỷ 90, nhưng phải đến năm
2000, Việt Nam mới bắt đầu có thị trường trái phiếu thứ cấp. Trước
đây, các loại trái phiếu được giao dịch chủ yếu dưới hình thức chiết
khấu tại ngân hàng. Đến tháng 7/2000 Trung tâm Giao dịch Chứng
khoán TP HCM mở cửa và sau đó không lâu một số trái phiếu chính
phủ được niêm yết trên sàn giao dịch này, đánh dấu sự ra đời của
thị trường trái phiếu thứ cấp, mở ra một giai đoạn phát triển mới
cho thị trường tài chính Việt Nam nói chung và thị trường giao dịch
trái phiếu nói riêng.
A. Lý thuyết chung
I.

Trái phiếu
1. Khái niệm
Trái phiếu là 1 loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người
phát hành (người đi vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng
khoán (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường trong
những khoảng thời gian cụ thể, và phải hoàn trả khoản cho vay
ban đầu khi nó đáo hạn.
2. Đặc trưng của trái phiếu:
a.

Mệnh giá: là giá trị danh nghĩa, hay giá trị bề mặt của

trái phiếu được in ngay trên tờ phiếu, đại diện cho số vốn gốc được
hoàn trả cho trái chủ ở thời điểm đáo hạn.

Ở Việt Nam, mệnh giá của trái phiếu được ấn định là 100.000
đồng và các mệnh giá khác là bội số của 100000. Mệnh giá của
trái phiếu được xác định phụ thuộc và số tiền huy động trong kỳ
và số trái phiếu phát hành.
MG=VHD/SPH
MG: mệnh giá trái phiếu
VHD: số vốn huy động
SPH: số trái phiếu phát hành.
b.

Lãi suất định kỳ (coupon): lãi phiếu trái phiếu thường

được ghi trên trái phiếu hoặc người phát hành công bố. Lãi suất
này được xác định theo tỷ lệ phần trăm so với mệnh giá trái phiếu
và cũng là căn cứ để xác định lợi tức trái phiếu.
c.

Thời hạn: là khoảng thời gian từ ngày phát hành đến

ngày người phát hành hoàn trả vốn lần cuối. Trái phiếu có thời hạn
khác nhau, trái phiếu trung hạn có thời gian từ 1 đến 5 năm. Trái
phiếu dài hạn có thời gian từ 5 năm trở lên.
d.

Kỳ trả lãi: là khoảng thời gian người phát hành trả lãi

cho người nắm giữ trái phiếu. lãi suất trái phiếu được xác định
theo năm nhưng việc thanh toán lãi suất trái phiếu thường được
thực hiện vào 1 ng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường trái phiếu - Người đăng: lê cao nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Thị trường trái phiếu 9 10 928