Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường vốn Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi Thanh Hau Nguyen
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1846 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN
1. Khái niệm thị trường vốn:
Thị trường vốn là nơi mua bán, trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn
nhằm giải quyết nhu cầu về vốn trung và dài hạn cho các chủ thể trong nền kinh tế. Thị
trường vốn được xây dựng để cung cấp tài chính cho các khoản đầu tư dài hạn của các
doanh nghiệp, chính phủ, hộ gia đình. Các công cụ trên thị trường có thời gian đáo hạn
trên một năm. (Nguồn: Tiền tệ ngân hàng – TS. Lê Thị Tuyết Hoa, PGS. TS Nguyễn
Thị Nhung – NXB Phương Đông 2011 – Trang 114).
Những người huy động vốn chủ yếu và quan trọng nhất là các doanh nghiệp.
Những người cung cấp vốn là tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ
hưu trí…và các công chúng. Nếu như trọng tâm của thị trường ngắn hạn là cung cấp
phương tiện giúp cá nhân, doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh tình hình thanh khoản
thực của họ theo số lượng tiền mong muốn. Thì ngược lại, thị trường vốn gắn bó gần
gũi với tiết kiệm và đầu tư hơn. Là nhịp cầu để chuyển tiết kiệm của những đơn vị
thặng dư qua những cuộc đầu tư của những đơn vị thiếu hụt. Qua đó, thị trường vốn
đóng góp vào sự ổn định kinh tế bằng cách cân đối tiết kiệm với đầu tư. Do đó, một thị
trường vốn có hiệu quả sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao mức sống cho dân
chúng.
2. Phân loại thị trường vốn:
 Căn cứ vào cơ cấu tổ chức thị trường vốn
Thị trường sơ cấp: đây là thị trường mua bán các loại chứng khoán mới phát
hành. Thị trường sơ cấp tạo điều kiện tăng qui mô vốn đầu tư và là nơi cung ứng chứng
khoán vào lưu thông.
Thị trường thứ cấp: là thị trường chuyển nhượng quyền sở hữu các loại chứng
khoán đã phát hành và đang lưu thông trên thị trường. Thị trường thứ cấp không làm
thay đổi qui mô vốn đầu tư trong nền kinh tế

37

 Căn cứ vào công cụ tham gia trên thị trường vốn, thị trường vốn được cấu
thành bởi ba bộ phận
Thị trường chứng khoán nhà nước: là thị trường mua bán các loại giấy ghi nợ do
nhà nước phát hành để huy động vốn trong xã hội như công trái, trái phiếu chính phủ,
chứng chỉ đầu tư,…
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: thị trường này tổ chức mua bán trái phiếu do
các doanh nghiệp phát hành để huy động vốn.
Thị trường cổ phiếu: là một bộ phận cơ bản của thị trường chứng khoán. Vì cổ
phiếu là loại chứng khoán không có lãi suất thường phục vụ vào hiệu quả hoạt động
công ty, do đó những nhân tố có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến tình hình hoạt
động của công ty như khủng hoảng giá dầu, giá USD, lạm phát… đều ảnh hưởng đến
giá cả thị trường cổ phiếu..
3. Chủ thể ...
37
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN
1. Khái niệm thị trường vốn:
Thị trường vốn nơi mua n, trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn
nhằm giải quyết nhu cầu về vốn trung và dài hạn cho các chủ thể trong nền kinh tế. Thị
trường vốn được xây dng để cung cấp tài chính cho các khoản đầu tư dài hạn của các
doanh nghiệp, chính phủ, hộ gia đình. Các công cụ trên thị trường có thời gian đáo hạn
trên một năm. (Nguồn: Tiền tệ ngân hàng TS. Thị Tuyết Hoa, PGS. TS Nguyễn
Thị Nhung – NXB Phương Đông 2011 – Trang 114).
Những người huy động vốn chủ yếu quan trọng nhất các doanh nghiệp.
Những người cung cấp vốn là tổ chức i chính như ngân ng, công ty bảo hiểm, quỹ
hưu trí…và các công chúng. Nếu như trọng tâm của thị trường ngắn hạn cung cấp
phương tiện giúp cá nhân, doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh tình hình thanh khoản
thực của họ theo số lượng tiền mong muốn. Thì ngược lại, thị trường vốn gắn gần
gũi với tiết kiệm đầu hơn. nhịp cầu để chuyển tiết kiệm của những đơn vị
thặng dư qua những cuộc đầu của những đơn vị thiếu hụt. Qua đó, thị trường vốn
đóng góp vào sự ổn định kinh tế bằng cách cân đối tiết kiệm với đầu tư. Do đó, một thị
trường vốn hiệu quả sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao mức sống cho dân
chúng.
2. Phân loại thị trường vốn:
Căn cứ vào cơ cấu tổ chức thị trường vốn
Thị trường cấp: đây thị trường mua bán các loại chứng khoán mới phát
hành. Thị trường sơ cấp tạo điều kiện tăng qui mô vốn đầu tư và là nơi cung ứng chứng
khoán vào lưu thông.
Thị trường thứ cấp: thị trường chuyển nợng quyền sở hữu các loại chứng
khoán đã phát hành đang lưu thông trên thị trường. Thị trường thứ cấp không làm
thay đổi qui mô vốn đầu tư trong nền kinh tế
Thị trường vốn Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường vốn Việt Nam hiện nay - Người đăng: Thanh Hau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thị trường vốn Việt Nam hiện nay 9 10 211