Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường Vốn Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi Thanh Hau Nguyen
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
NHÓM 04

THỊ TRƯỜNG VỐN
VIỆT NAM

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

01

02

LÝ LUẬN VỀ THỊ
TRƯỜNG VỐN
THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG
VỐN VIỆT NAM
THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG VỐN
SINGAPORE
 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ
TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM


03Khái niệm thị trường vốn
Thị

trường vốn là nơi mua bán, trao
đổi các công cụ tài chính trung và
dài hạn nhằm giải quyết nhu cầu về
vốn trung và dài hạn cho các chủ thể
trong nền kinh tế

Phân loại thị trường vốn
 Căn
–
–

cứ vào cơ cấu tổ chức thị trường vốn

Thị trường sơ cấp
Thị trường thứ cấp

 Căn

cứ vào công cụ tham gia trên thị trường vốn,
thị trường vốn được cấu thành bởi ba bộ phận
–
–
–

Thị trường chứng khoán nhà nước
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Thị trường cổ phiếu

Chủ thể tham gia trên thị trường vốn
 Chủ

thể phát hành chứng khoán
 Người đầu tư
 Người môi giới chứng khoán
 Người tổ chức thị trường
 Người điều hòa thi trường

Các công cụ trên thị trường vốn




Cổ phiếu công ty
– Đặc điểm của cổ phiếu
 Có tính quyết sách
 Có thể đổi tiền mặt
 Giá cả và giá trị mặt phiếu không khớp nhau
 Rủi ro
Trái phiếu
– Đặc điểm trái phiếu
 Có thể trong cùng một điều kiện, một thời gian thu góp số vốn lớn
của nhiều người đầu tư;
 Sau một thời hạn nhất định trả lại vốn và lãi theo định kỳ;
 Chủ nợ xem xét tình hình thực tế thị trường tự do chuyển nhượng trái
phiếu của họ.

Vai trò thị trường vốn
 Kênh

huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát

triển.
 Tạo tính thanh khoản cho chứng khoán và các công
cụ tài chính, khi các nhà đầu tư cần tiền.
 Phát triển thị trường vốn để thu hút và kiểm soát
vốn đầu tư nước ngoài.
 Thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán
(TTCK) là công cụ đánh giá hoạt động kinh doanh
của DN

THỰC TRẠNG
THỊ TRƯỜNG VỐN
VIỆT NAM

Quy mô của thị trường vốn
Việt Nam


Biểu đồ 1: Giá trị vốn hóa thị trường Việt Nam

Năm 2008, giá trị vốn hóa thị trường của nước ta
giảm mạnh đột ngột.
Nguyên nhân

 Cuộc

khủng hoảng tài chính bùng nổ tại Mỹ, kế
tiếp là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
 Luật Thuế thu nhập cá nhân và làn sóng dư luận
 Năm 2008, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp
niêm yết bị ảnh hưởng nặng nề từ hoạt động đầu
tư tài chính và chi phí tài chính tăng cao

Đặc điểm thị trường vốn Việt Nam




Thị trường trái phiếu
 Cơ cấu sản phẩm chưa đồng đều
 Cơ cấu nhà đầu tư chưa đa dạng
Thị trường cổ phiếu
 Quy mô nhỏ, mức độ minh bạch của các thông tin về Doanh
nghiệp thấp
 Hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường phi chính
thức lớn hơ...
THỊ TRƯỜNG VỐN
THỊ TRƯỜNG VỐN
VIỆT NAM
VIỆT NAM
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
NHÓM 04
NHÓM 04
Thị trường Vốn Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường Vốn Việt Nam hiện nay - Người đăng: Thanh Hau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thị trường Vốn Việt Nam hiện nay 9 10 531