Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường vốn Việt Nam

Được đăng lên bởi Thanh Hau Nguyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
  

TIỂU LUẬN NHÓM 04
MÔN: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Đề tài:

THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM
GVHD: PGS.TS.LÊ PHAN DIỆU THẢO
LỚP : CH .15A – BD 12A

DANH SÁCH NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
1. Nguyễn Hạnh Dung

4. Võ Minh Thịnh

2. Dương Thuý Hạnh

5. Lương Thanh Tuyền (NT)

3. Nguyễn Mạnh Huy

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM
Họ và tên
Nguyễn Hạnh Dung
Dương Thúy Hạnh
Nguyễn Mạnh Huy
Võ Minh Thịnh
Lương Thanh Tuyền

Công việc
Tổng quan về thị trường vốn
Phần Kết Luận
Thị trường trái phiếu
Định hướng phát triển và giải pháp
Thị trường cổ phiếu
Trình bày Word
Tổng hợp
Trình bày Word, Power Point
Phần Mở Đầu

Tiểu luận nhóm 04

THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM

Trang 1

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM
1.1. KHÁI NIỆM
Thị trường vốn là nơi cung cấp cho các khoản đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp,
chính phủ và các hộ gia đình. Thị trường vốn là nơi trao đổi các công cụ tài chính trung
và dài hạn.
Thị trường vốn bao gồm thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp
dùng để giao dịch với các loại cổ phiếu và chứng khoán mới phát hành; Trong khi thị
trường thứ cấp giao dịch với các chứng khoán đã phát hành.
1.2. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN
 Thứ nhất, thị trường vốn là một kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát
triển.
 Thứ hai, thị trường vốn tạo tính thanh khoản cho chứng khoán và các công cụ tài
chính, khi các nhà đầu tư cần tiền.
 Thứ ba, phát triển thị trường vốn để thu hút và kiểm soát vốn đầu tư nước ngoài.
Đây là kênh đầu tư hữu hiệu trong nền kinh tế thị trường.
 Thứ tư, thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán (TTCK) là công cụ
đánh giá hoạt động kinh doanh của DN. Thông qua thị trường vốn, những nhà đầu tư có
cơ sở đánh giá thực trạng và dự đoán tương lai của nền kinh tế. Cơ quan quản lý thường
thông qua thị trường vốn để phân tích, dự báo, ban hành các văn bản pháp lý để điều tiết
và quản lý thị trường một cách hiệu quả.
 Thứ năm, thị trường vốn tạo điều kiện để thực hiện các chính sách kinh tếvĩ mô.
Thị trường vốn có một ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của các nước có
nền kinh tế thị trường. Thị trường vốn như một cái van điều tiết của nền kinh tế, điều tiết
từ nơi sử dụng vốn không hiệu quả sang đến nơi sử dụng vốn có hiệu quả hơn, từ nơi thừa
vốn sang nơi thiếu vốn
 Thị trường vốn gắn bó gần gũi với tiết kiệm và đầu tư hơn. Nó là nhịp cầu để
chuyển tiết kiệm của những đơn vị thặng dư qua những cuộc đầu tư của những ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
 
TIỂU LUẬN NHÓM 04
MÔN: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Đề tài:
THỊ TRƯỜNG VỐN VIỆT NAM
GVHD: PGS.TS.LÊ PHAN DIỆU THẢO
LỚP : CH .15A – BD 12A
DANH SÁCH NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
1. Nguyễn Hạnh Dung
2. Dương Thuý Hạnh
3. Nguyễn Mạnh Huy
4. Võ Minh Thịnh
5. Lương Thanh Tuyền (NT)
Thị trường vốn Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường vốn Việt Nam - Người đăng: Thanh Hau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Thị trường vốn Việt Nam 9 10 281