Ktl-icon-tai-lieu

Thống kê trong kinh doanh

Được đăng lên bởi Quyên Nguyễn
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 976 lần   |   Lượt tải: 1 lần
5/12/2009

NGUYỄN DUY TÂM

5/12/2009

1

Nguyễn Duy Tâm _ IDR

Con người –Tầm nhìn mới

NỘI DUNG

Nhập dữ liệu vào excel
Thống kê dữ liệu dạng bảng
Thống kê dữ liệu dạng đồ thị
4. Thống kê dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả
5. Ước lượng và kiểm định giả thiết
6. Phân tích phương sai ANOVA
7. Hồi quy tương quan
8. Kiểm định phi tham số
9. Lý thuyết quyết định
1.
2.
3.

5/12/2009

Nguyễn Duy Tâm _ IDR

2

1

5/12/2009

Nhập số liệu vào Excel

OBS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y_PT
0
1
0
0
12
0
0
7
0
0

Con người –Tầm nhìn mới

Z1_MALE Z2_AGE Z3_NOYM Z4_CHILD Z8_SATISFACTION
0
22
4
1
4
1
22
0.125
0
5
0
18
10
0
5
1
22
0.75
0
3
0
42
15
1
2
0
37
15
1
4
1
52
15
1
4
0
27
1.5
0
5
1
27
4
0
4
0
27
1.5
1
2

Sử dụng file Excel: Business Statistics/ Resources/Learning-by-Doing/ Affair.xls
OBS
= Số thứ tự của người được phỏng vấn
Y-PT
= Số lần quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong năm
Z1_MALE
= 1 nếu là nam, 0 nếu là nữ
Z2_AGE
= Tuổi
Z3_NOYM
= Số năm kết hôn
Z4_CHILD
= 1 nếu có con, 0 nếu chưa có con
Z8_SATISFACTION = Mức độ thỏa mãn về hôn nhân, thang Likert 1-5
Ghi chú : Biến số theo cột, quan sát ghi theo hàng
5/12/2009

Tạo biểu nhập liệu (Form)






3

Nguyễn Duy Tâm _ IDR

Con người –Tầm nhìn mới

Trên một trang bảng tính mới (New worksheet)
Tạo dòng tiêu đề (biến số) ở dòng 1.
Quét khối dòng tiêu đề, rồi vào
Data/ Form

5/12/2009

Nguyễn Duy Tâm _ IDR

4

2

5/12/2009

Tạo biểu nhập liệu (Form)



Vì chúng ta không định nghĩa chính xác số dòng của
bảng tính, nên Excel có hỏi như bảng giao diện ở
trên. Đơn giản là chọn OK.

5/12/2009

5

Nguyễn Duy Tâm _ IDR

Bản ghi cho ngƣời thứ nhất











Con người –Tầm nhìn mới

Con người –Tầm nhìn mới

Nhập cho người thứ nhất
Bảng số liệu điều tra của người này như sau
OBS
=1
Người thứ nhất
Y-PT
=0
Chưa ngoại tình
Z1_MALE
=0
Nữ
Z2_AGE
= 22
22 tuổi
Z3_NOYM
=4
Kết hôn được 4 năm
Z4_CHILD
=1
Đã có con
Z8_SATISFACTION = 4
Hài lòng về cuộc hôn
nhân của mình

5/12/2009

Nguyễn Duy Tâm _ IDR

6

3

5/12/2009

Bản ghi cho ngƣời thứ nhất

5/12/2009

Con người –Tầm nhìn mới

7

Nguyễn Duy Tâm _ IDR

Bản ghi cho ngƣời thứ hai

Con người –Tầm nhìn mới

Từ Form nhập liệu, click New để nhập một bản ghi (record)
hay quan sát (observation) mới.
 Bảng số liệu điều tra của người thứ hai như sau
 OBS
=2
Người thứ hai
 Y-PT
=1
Đã ngoại tình
 Z1_MALE
=1
Nam
 Z2_AGE
= 22
22 tuổi
 Z3_NOYM
= 0.125
Kết hôn được 1.5 tháng
(1.5/12)
 Z4_CHILD
=0
Chưa có con
 Z8_SATISFACTION = 5
Rất hài lòng về cuộc hôn
nhân của mình


5/12/...
5/12/2009
1
NGUYỄN DUY TÂM
Nguyn Duy Tâm _ IDR
5/12/2009
1
Con người Tm nhìn miCon người Tm nhìn mi
NI DUNG
1. Nhập dữ liệu o excel
2. Thống kê dữ liệu dạng bảng
3. Thống kê dữ liệu dạng đồ thị
4. Thống kê dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô t
5. Ước lượng và kiểm định githiết
6. Phân tích phương sai ANOVA
7. Hồi quy tương quan
8. Kiểm định phi tham số
9. thuyết quyết định
Nguyn Duy Tâm _ IDR
5/12/2009 2
Thống kê trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thống kê trong kinh doanh - Người đăng: Quyên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Thống kê trong kinh doanh 9 10 689