Ktl-icon-tai-lieu

thông tư 210

Được đăng lên bởi Nguyen Kieu Giang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
. BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 210 /2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2009
THÔNG TƯ
Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về
trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính

- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2007;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/12/2004 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt
động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày
báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính tại Việt Nam
như sau:
CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Thông tư này hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày
báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính và được áp
dụng cho tất cả các đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam
có các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính.
Điều 2. Căn cứ áp dụng
Các nội dung được hướng dẫn áp dụng trong Thông tư này được căn cứ vào
Chuẩn mực kế toán quốc tế và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế được Uỷ ban
Chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành, công bố năm 2007.
Điều 3. Các thuật ngữ áp dụng

1

Các thuật ngữ trong Chuẩn mực kế toán quốc tế số 32 - Trình bày công cụ
tài chính (IAS 32) và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 07 - Thuyết minh
công cụ tài chính (IFRS 07) được áp dụng trong Thông tư này như sau:
1 - Công cụ tài chính: Là hợp đồng làm tăng tài sản tài chính của đơn vị và
nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác.
2 - Tài sản tài chính: Là các loại tài sản sau:
a) Tiền mặt;
b) Công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác;
c) Quyền theo hợp đồng để:
(i) Nhận tiền mặt hoặc tài sản tài chính khác từ đơn vị khác; hoặc
(ii) Trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính với đơn vị khác
theo các điều kiện có thể có lợi cho đơn vị;
d) Hợp đồng sẽ hoặc có thể được thanh toán bằng các công cụ vốn chủ sở
hữu của đơn vị.
3- Nợ phải trả tài chính: Là các nghĩa vụ sau:
a) Mang tính bắt buộc để:
(i) Thanh toán tiền mặt hoặc tài sản tài chính cho đơn vị khác;
(ii) Trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính với đơn vị khác
theo các điều kiện không có lợi cho đơn vị; hoặc
b) Hợp đồng sẽ hoặc có thể được thanh toán bằng các công cụ vốn chủ sở
hữu của đơn vị...
. BỘ TÀI CHÍNH
Số: 210 /2009/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2009
THÔNG TƯ
Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về
trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính
- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2007;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/12/2004 của Chính phủ
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Kế toán trong hoạt
động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ i chính ớng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày
báo cáo tài chính thuyết minh thông tin đối với công cụ i chính tại Việt Nam
như sau:
CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Thông này hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày
báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính và được áp
dụng cho tất cả các đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam
có các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính.
Điều 2. Căn cứ áp dụng
Các nội dung được hướng dẫn áp dụng trong Thông này được căn cứ vào
Chuẩn mực kế toán quốc tế Chuẩn mực báo cáo i chính quốc tế được Uỷ ban
Chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành, công bố năm 2007.
Điều 3. Các thuật ngữ áp dụng
1
thông tư 210 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tư 210 - Người đăng: Nguyen Kieu Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
thông tư 210 9 10 672