Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập cuối khóa

Được đăng lên bởi Mai Anh Tran
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh
nghiệp. Tất cả hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài
chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại
có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để
phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các
nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài
chính cho tương lai.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào
khi tiến hành sản xuất họ đều mong muốn đồng tiền của họ bỏ ra sẽ
mang lại lợi nhuận cao nhất. Bên cạnh những lợi thế sẵn có thì nội
lực tài chính của doanh nghiệp là cơ sở cho hàng loạt các chính sách
đưa doanh nghiệp đến thành công. Việc phân tích tình hình tài chính
của doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định đầy đủ và
đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình
hình tài chính của doanh nghiệp mình và công ty TNHH sản xuất
công nghiệp Phú An cũng không nằm ngoài điều kiện này. Bởi vì
thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho công ty biết những
điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng
như tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Từ
đó các nhà quản lý của Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp Phú
An có thể xác định được nguyên nhân và giải pháp nhằm cải thiện
tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp trong thời gian tới.
Để tiến hành sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp cần phải có
một lượng vốn nhất định bao gồm: vốn lưu động, vốn cố định và vốn
chuyên dùng khác. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức, huy
động và sử dụng vốn sao cho hiệu quả đạt được như mong muốn

1

đồng thời hạn chế được rủi ro xảy ra, doanh nghiệp phải phân tích
hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh
doanh của công ty mình trong thời gian tới, vạch ra chiến lược cụ thể
phù hợp với doanh nghiệp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích
tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ giúp cho các nhà doanh
nghiệp thấy rõ thực trạng tài chính hiện tại của doanh nghiệp mình,
xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của
các nhân tố đến tình hình tài chính. Phân tích tình hình tài chính là
công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị, nhà đầu tư, nhà
cho vay, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh
nghiệp trên mỗi góc độ khác nhau để phục vụ nhu cầu cho lĩnh vực
đầu tư tài chính của họ. Chính vì vậy phân tích tài chính có tầm ản...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

 ! "#$%&&
'#(&&)*+
,- . /*0!&1-&!2 ,' 3
4546-7 !,-
8#9+*:;<=&&
#>
"!?#9*'!@
!?A+ ") B"CAD
(E:F(?AG,&
H>A$-A-
# ?6I=&&
AD.+-  8*5
. J*:=<#$-=) ?&
&&56*KLLA+
6M.NO!6P "!*E$5&
65-'=6*?F
3*?5" A+!O
#"Q8-*5F#( 38!J4R
,-7S6*;8A+6M.
N,3+-  #(*:=5-P
&&O#&& !
9%
T3?A+'!8,
#(5) BU5)# '5)) 55)
*:V!-K54;<'*
5AW45)A  #(#)
1
Thực tập cuối khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập cuối khóa - Người đăng: Mai Anh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Thực tập cuối khóa 9 10 81