Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng cho vay giải quyết việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013

Được đăng lên bởi hd981
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1738 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Th.S Lê Thị Khương

MỤC LỤC

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Uyên

Trang: 1

Lớp: CNH2 - 11

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Th.S Lê Thị Khương

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CNVC – LĐ
CVCBCC có HCKK
CVCS
CVĐBDTTS
CVĐTCS đi LĐ
CVGQVL
CVHCN
CVHGĐSXKD tại VKK
CVHN
CVHSSV
CVNS & VSMT nông thôn
CVPTDN
CVTN tại VKK
Đoàn TNCSHCM
DVTT & NQ
GQVL
HĐK
HĐTD
HĐQT
Hội CCBVN
Hội LHPNVN
Hội NDVN
HTX
NHCSXH
NHNN
PGD
TG tại NHNN và TCTD
TLĐLĐVN
Tổ TK & VV
TW
UBND

Công nhân viên chức – lao động
Cho vay cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn
Cho vay chính sách
Cho vay đồng bằng dân tộc thiểu số
Cho vay đối tượng chính sách đi lao động
Cho vay giải quyết việc làm
Cho vay hộ cận nghèo
Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn
Cho vay hộ nghèo
Cho vay học sinh sinh viên
Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Cho vay phát triển doanh nghiệp
Cho vay thương nhân tại vùng khó khăn
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
Giải quyết việc làm
Hoạt động khác
Hoạt động tín dụng
Hội đồng quản trị
Hội cựu Chiến binh
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Hội nông dân Việt Nam
Hợp tác xã
Ngân hàng Chính sách Xã hội
Ngân hàng Nhà nước
Phòng giao dịch
Tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Tổ tiết kiệm và vay vốn
Trung Ương
Ủy ban nhân dân

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Uyên

Trang: 2

Lớp: CNH2 - 11

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Th.S Lê Thị Khương

LỜI MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống xã hội ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự đổi mới
đường lối của Đảng, Nhà nước ta đã có những chủ trương, đường lối chính sách đúng đắn
để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân lao động. Trong điều kiện thực tế như
vậy, việc tạo ra nhiều việc làm và giải quyết việc làm là hết sức cần thiết để tạo ra cuộc
sống có chất lượng ngày càng cao.
Việc làm là vấn đề có tầm ảnh hưởng to lớn và sâu sắc đến đời sống của mỗi người
dân nói riêng và cả xã hội nói chung, bởi vì việc làm tạo thu nhập, nâng cao sức mua của
nền kinh tế, tạo niềm vui trong lao động, từ đó con người sống ý nghĩa hơn. Tìm hiểu về
hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà nẵng, có thể thấy
rằng, hoạt động cho vay giải quyết việc làm (GQVL) nhận được sự quan tâm đặc biệt vì
tầm quan trọng của nó trong việc giải quyết những vấn đề của thành phố. Vì thế, công tác
cho vay GQVL trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp,
hướng đến mục tiêu chiến lược thành phố đã đề ra.
Nhận thấy...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Khương
MỤC LỤC
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Uyên Trang: 1 Lớp: CNH2 - 11
Thực trạng cho vay giải quyết việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng cho vay giải quyết việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013 - Người đăng: hd981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Thực trạng cho vay giải quyết việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013 9 10 399