Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng công tác thu BHXHBB ở bảo hiểm xã hội Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn (Số liệu từ 20072009)

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3570 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Th.s Đỗ Thuỳ Dung

LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................
PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH Ở HUYỆN CAO LỘC –
TỈNH LẠNG SƠN
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG Ở CƠ
QUAN BHXH HUYỆN CAO LỘC................................................................
1.1. Đặc điểm tình hình của cơ quan BHXH huyện Cao Lộc...........................
1.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan BHXH huyện
Cao Lộc.............................................................................................................
1.1.1.1. Đặc điểm huyện Cao Lộc.....................................................................
1.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển BHXH huyện Cao Lộc.....................
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH huyện
Cao Lộc.............................................................................................................
1.1.2.1. Chức năng của BHXH huyện Cao Lộc................................................
1.1.2.2. Nhiệm vụ của BHXH huyện Cao Lộc..................................................
1.1.2.3. Hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH huyện Cao Lộc.........................
1.1.3. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động của BHXH huyện
Cao Lộc.............................................................................................................
1.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của BHXH huyện Cao Lộc................................
1.2. Những thuận lợi, khó khăn.........................................................................
1.2.1. Những thuận lợi.......................................................................................
1. 2.2. Những khó khăn.....................................................................................
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH Ở HUYỆN CAO LỘC
.........................................................................................................................
2.1. Công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến chính sách, pháp luật............
2.2. Tình hình tham gia BHXH bắt buộc.........................................................
2.3. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT..........................................................
2.4. Tình hình thu, nộp BHXH........................................................................
2.5. Công tác xét duyệt hồ sơ, giải quyết chính s...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Đỗ Thuỳ Dung
LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................
PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH Ở HUYỆN CAO LỘC –
TỈNH LẠNG SƠN
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CƠ
QUAN BHXH HUYỆN CAO LỘC................................................................
1.1. Đặc điểm tình hình của cơ quan BHXH huyện Cao Lộc...........................
1.1.1. lược lịch sử hình thành phát triển của quan BHXH huyện
Cao Lộc.............................................................................................................
1.1.1.1. Đặc điểm huyện Cao Lộc.....................................................................
1.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển BHXH huyện Cao Lộc.....................
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH huyện
Cao Lộc.............................................................................................................
1.1.2.1. Chức năng của BHXH huyện Cao Lộc................................................
1.1.2.2. Nhiệm vụ của BHXH huyện Cao Lộc..................................................
1.1.2.3. Hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH huyện Cao Lộc.........................
1.1.3. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động của BHXH huyện
Cao Lộc.............................................................................................................
1.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của BHXH huyện Cao Lộc................................
1.2. Những thuận lợi, khó khăn.........................................................................
1.2.1. Những thuận lợi.......................................................................................
1. 2.2. Những khó khăn.....................................................................................
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH Ở HUYỆN CAO LỘC
.........................................................................................................................
2.1. Công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến chính sách, pháp luật............
2.2. Tình hình tham gia BHXH bắt buộc.........................................................
2.3. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT..........................................................
2.4. Tình hình thu, nộp BHXH........................................................................
2.5. ng tác xét duyệt hồ sơ, giải quyết chính sách, chế đ đối với người
lao động...........................................................................................................
2.6. Công tác chi trả các chế độ cho người lao động.......................................
2.7. Công tác quản lý tài chính quỹ BHXH.....................................................
SV: Lộc Thị Thuý Linh Lớp: C11BH2
Thực trạng công tác thu BHXHBB ở bảo hiểm xã hội Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn (Số liệu từ 20072009) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng công tác thu BHXHBB ở bảo hiểm xã hội Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn (Số liệu từ 20072009) - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Thực trạng công tác thu BHXHBB ở bảo hiểm xã hội Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn (Số liệu từ 20072009) 9 10 757