Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG ĐÔ LA HÓA VIỆT NAM giai đoạn 2008 - 8.2013.d

Được đăng lên bởi thimaithuy.tran@gmail.com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Thực trạng đô la hóa ở Việt Nam
từ năm 2008 đến tháng 8/2013
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:

Trong thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài đề cập
ngày càng nhiều đến vấn đề “ Đô la hóa”. Đây là tình trạng phổ biến ở các nước đang
phát triển hoặc các nước đang trong quá trình chuyển đổi. Do ở các nước này có nền kinh
tế không ổn định, lạm phát cao, giá trị đồng nội tệ giảm liên tục, đồng đô la Mỹ và các
đồng tiền mạnh khác trở thành phương tiện thanh toán, cất trữ song hành với đồng nội tệ.
Ở Việt Nam, khi hội nhập kinh tế Quốc tế, đặc biệt sau khi gia nhập WTO, tình trạng
nền kinh tế bị đô la hóa ngày càng biểu hiện rõ nét Đô la hóa có thể thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế nói chung và sự phát triển của hệ thống ngân hàng nói riêng, đồng thời cũng gây
ra rủi ro về thanh khoản và khả năng chi trả, có thể gây phá sản toàn bộ hệ thống ngân
hàng.
Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, vấn đề đô la hóa đã trở một
trong những vấn đề cấp thiết thu hút rất nhiều nhà quản lý, nhà khoa học nghiên cứu
trong thời gian qua. Ngay cả Chính phủ cũng đã trực tiếp chỉ đạo các chính sách và biện
pháp để hóa giải tình trạng đô la hóa (2011). Vì vậy, nhóm em đã chọn đề tài “Thực
trạng đô la hóa ở Việt Nam từ năm 2008 đến tháng 8/2013” để đánh giá thực trạng,
tác động đô la hóa Việt Nam trong giai đoạn này; đồng thời xem xét, phân tích hiệu quả
của các biện pháp chính sách mà chính phủ đã làm trong thời gian qua.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Thứ nhất, tìm hiểu được một số lý luận chung về đô la hóa nhằm nhận diện được có
hiện tượng đô la hóa trong nền kinh tế hay không.

2

Thứ hai, thông qua các số liệu thứ cấp tìm được, xác định được mối liên hệ giữa các
nhân tố và mức độ tác động ( tích cực lẫn tiêu cực) của hiện tượng đô la hóa đến nền kinh
tế.
Thứ ba, xác định được nguyên nhân, nguồn gốc của hiện tượng đô la hóa.
Thứ tư, đề tài cũng đưa ra một số giải pháp để khắc phục tác động tiêu cực của hiện
tượng đô la hóa đối với nền kinh tế Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:



Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng, nguyên nhân, tác động của hiện tượng đô la hóa.
Phạm vi nghiên cứu:Từ năm 2008 đến tháng 8/2013tại thị trường Việt Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng phương pháp chủ yếu là phương pháp định tính. Cụ thể:
Do những hạn chế khách quan nên đề tài của chúng tôi chủ yếu sử dụng phương pháp
điều tra phân tích. Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp phân tích không có nghĩa
mang nặng tính ...
Thực trạng đô la hóa ở Việt Nam
từ năm 2008 đến tháng 8/2013
 PHẦN MỞ ĐẦU
 Tính cấp thiết của đề tài:

 !"#$%&'($%)* +,
-.,/)-*(0+,&1
1*2%324563%74%89!
431+":;!,45(
<=>3151 ?@ .;1AB)
1 2%&-CD$%&&-EF+
1&!;G-H@&4I
H!16!16F6&-;65@
(
51/@ !"%&J+35
:!"" "/6%K1LM
/(>6NOHIJG PO;!
-&6)%&QRSTTU(=)!&3V3JL“Thực
trạng đô la hóa Việt Nam từ năm 2008 đến tháng 8/2013” -G
5%&=>3W4XV3XDO/6
HO;3OHJ%3/(
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Th nht)3-Y35;@%K%!%&Z3[Y&
Y%&1 1(
THỰC TRẠNG ĐÔ LA HÓA VIỆT NAM giai đoạn 2008 - 8.2013.d - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG ĐÔ LA HÓA VIỆT NAM giai đoạn 2008 - 8.2013.d - Người đăng: thimaithuy.tran@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
THỰC TRẠNG ĐÔ LA HÓA VIỆT NAM giai đoạn 2008 - 8.2013.d 9 10 304