Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁC NHTM Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Được đăng lên bởi nguyenthihaiyen228
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG CÁC NHTM Ở VIỆT
NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
I/ Những thuận lợi và một số thách thức trong hoạt động tín dụng ngânhàng.
1/ Một vài nét về cơ sở pháp lý của hoạt động tín dụng ở Việt Nam hiện nay.
Hiện nay môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng được hoàn thiện, đầy đủ, rõ ràng
chặt chẽ và phù hợp với thông lệ quốc tế hơn. NHNN đã chỉnh sửa,bổ sung, ban hành mới một
loạt quyết định, thông tư phù hợp với cơ chế hiện nay; những vướng mắc, sơ hở, chồng chéo của
cơ chế cũ đã được tháo gỡ, bãi bỏ làm cho hoạt động tín dụng được thuận lợi hơn, tăng tính tự
chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức tín dụng. Một số văn bản pháp lý quan trọng được tập
trung ban hành trong thời gian qua bao gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật về biện pháp bảo
đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng như: Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của
Chính phủ" về đảm bảo tiền vay của TCTD"; Quyết định số 266/2000 của NHNN, ngày
18/8/2000 về việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với NHTM cổ phần, công ty tài
chính cổ phần và ngân hàng liên doanh; Quyết định số 283/2000 ngày 25/8/2000 của NHNN,
ban hành quy chế bảo lãnh ngân hàng; Thông tư số 06/2000 ngày 4/4/2000 và Thông tư số
10/2000 ngày 31/8/2000 củaNHNN, hướng dẫn thực hiện bảo đảm tiền vay của TCTD... Về xử
lý tài sản đảm bảo của ngân hàng thì có Thông tư liên tịch số 03/2001/ TTLT-NHNN-BTP-BCABTC-TCĐC được ban hành ngày 23/04/2001 hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ
cho các TCTD. Về một số hoạt động khác của tín dụng thì có Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg
được Chính phủ ban hành ngày 30/3/1999 về "Một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ
phát triển nông nghiệp và nông thôn"; NHNN ban hành Quyết định số 428/2000 ngày 22/9/2000
về chính sách tín dụng ngân hàng đốivới kinh tế trang trại; Ngày 29/6/1999 Chính phủ đã ra
Nghị định 43/1999/NĐ-CP "về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước"; Quyết định số
48/1999/QĐ-NHNN5 về việc phân loại tài sản Có, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.
Trong hoạt động ngân hàng được Thống đốc NHNN ban hành ngày 8/2/1999; Quyết định
số 418/2000 ngày 21/9/2000 về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ... Một số văn bản chung quan
trọng khác như: Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam do Quốc hội ban hành quy định về Ngân
hàng Nhà nước; Luật các tổ chức tín dụng của Quốc hội ban hành được chủ tịch nước công bố
ngày 26/12/1997, luật này quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín d...
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG CÁC NHTM Ở VIỆT
NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
I/ Những thuận lợi và một số thách thức trong hoạt động tín dụng ngânhàng.
1/ Một vài nét về cơ sở pháp lý của hoạt động tín dụng ở Việt Nam hiện nay.
Hiện nay môi trường pháp cho hoạt động tín dụng được hoàn thiện, đầy đủ, ràng
chặt chẽ và phù hợp với thông lệ quốc tế hơn. NHNN đã chỉnh sửa,bổ sung, ban hành mới một
loạt quyết định, thông tư phù hợp với cơ chế hiện nay; những vướng mắc, sơ hở, chồng chéo của
chế đã được tháo gỡ, bãi bỏ làm cho hoạt động n dụng được thuận lợi hơn, tăng tính tự
chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức tín dụng. Một svăn bản pháp quan trọng được tập
trung ban hành trong thời gian qua bao gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật về biện pháp bảo
đảm tiền vay của c tổ chức tín dụng như: Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của
Chính phủ" về đảm bảo tiền vay của TCTD"; Quyết định số 266/2000 của NHNN, ngày
18/8/2000 về việc cho vay không bảo đảm bằng tài sản đối với NHTM cổ phần, công ty tài
chính cổ phần ngân hàng liên doanh; Quyết định số 283/2000 ngày 25/8/2000 của NHNN,
ban nh quy chế bảo lãnh ngân hàng; Thông s 06/2000 ngày 4/4/2000 Thông s
10/2000 ngày 31/8/2000 củaNHNN, hướng dẫn thực hiện bảo đảm tiền vay của TCTD... Về xử
lý tài sản đảm bảo của ngân hàng thì có Thông tư liên tịch số 03/2001/ TTLT-NHNN-BTP-BCA-
BTC-TCĐC được ban hành ngày 23/04/2001 hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ
cho các TCTD. Về một số hoạt động khác của tín dụng thì Quyết định s67/1999/QĐ-TTg
được Chính ph ban hành ngày 30/3/1999 về "Một số chính sách n dụng Nn hàng phục vụ
phát triển ng nghiệp và nông thôn"; NHNN ban hành Quyết định số 428/2000 ngày 22/9/2000
về chính sách tín dụng ngân hàng đốivới kinh tế trang trại; Ngày 29/6/1999 Chính phủ đã ra
Nghị định 43/1999/NĐ-CP "về tín dụng đầu phát triển của Nhà nước"; Quyết định số
48/1999/QĐ-NHNN5 về việc phân loại tài sản Có, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.
Trong hoạt động ngân hàng được Thống đốc NHNN ban hành ngày 8/2/1999; Quyết định
số 418/2000 ngày 21/9/2000 về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ... Một số văn bản chung quan
trọng khác như: Luật Ngân ng Nhà nướcViệt Nam do Quốc hội ban hành quy định về Ngân
hàng N nước; Luật các tổ chức tín dụng của Quốc hội ban hành được ch tịch nước ng bố
ngày 26/12/1997, luật này quy định về tổ chức hoạt động của các tổ chức tín dụng hoạt
động ngân hàng của các tổ chức khác; Quyết định số 324/1998/QĐ-NHNN1 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước ban hành về Quy chế cho vay của tổ chức n dụng đối với khách ng...
Từc văn bản quy phạm pháp luật chung, mỗi ngân hàng lại tự ban hànhcho mình những văn
bản cụ thể riêng để điu hành, quản lý hoạt động củanh.Ví dụ như NHNO&PTNT VN có một
số văn bản sau: Quyết định số180/QĐ/HĐQT về việc ban hành quy định cho vay đối với khách
hàng cóQuy định cho vay đối với khách hàng ban hành kèm theo quyết định này; Hướngdẫn
thẩm định, tái thẩm định các điều kiện vay vốn của doanh nghiệp; Hướngdẫn nội dung thẩm định
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁC NHTM Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁC NHTM Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG - Người đăng: nguyenthihaiyen228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁC NHTM Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 9 10 484