Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng thâm hụt Ngân sách nhà nước Việt Nam

Được đăng lên bởi tramy1107
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3639 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Thực trạng thâm hụt ngân sách nhà nước
Năm 2010 (đơn vị tỷ đồng)
Năm

Tổng thu cân
đối NSNN

Tổng chi cân
đối NSNN

Thâm hụt
NSNN

2010
2011
2012
2013

528100
684500
743190
790800

588210
796000
905790
986200

113110
111500
162600
195400

Tỉ lệ bội chi
NSNN so với
GDP
5.8%
4.9%
4.8%
5.3%

Năm 2010
Theo báo cáo của Chính phủ, do Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh thừa ủy quyền
Thủ tướng trình tại phiên họp TVQH ngày 26.4, thu ngân sách nhà nước (NSNN)
năm 2010 vượt 21,2% (97.670 tỉ đồng), trong đó thu ngân sách trung ương
(NSTƯ) vượt 48.584 tỉ đồng, thu ngân sách địa phương vượt 49.086 tỉ đồng.
Năm 2013
Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ bội chi NSNN năm nay ở mức 5,3%
GDP, vượt mức 4,8% đã dự toán. Nguyên nhân chủ yếu do DN gặp
nhiều khó khăn về vốn, sản phẩm tồn kho tiêu thụ chậm dẫn đến
thua lỗ. Tuy nhiên không thể không tính đến tình trạng nợ đọng
thuế, trốn thuế làm hụt thu và một số khoản chi chưa hợp lý gây
lãng phí.
Cụ thể, tổng thu NSNN năm 2013 ước tính đạt 790,8 nghìn tỷ đồng, bằng 96,9%
dự toán năm. Trong đó thu nội địa 530 nghìn tỷ đồng, bằng 97,2%; thu từ dầu thô
115 nghìn tỷ đồng, bằng 116,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập
khẩu 140,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,6%.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực DNNN 159,3 nghìn tỷ đồng, bằng 91,4% dự toán
năm; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 111,2 nghìn tỷ đồng,
bằng 103,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 110,2
nghìn tỷ đồng, bằng 91,6%; thu thuế thu nhập cá nhân 45,8 nghìn tỷ đồng, bằng
83,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 11,7 nghìn tỷ đồng, bằng 81,5%; thu phí, lệ phí
15,2 nghìn tỷ đồng, bằng 146,5%.

Theo Tổng cục Thống kê, sau nhiều năm vượt thu, đây là năm đầu tiên số thu ngân
sách nhà nước cả năm ước tính không đạt dự toán thu cân đối ngân sách, ảnh
hưởng lớn tới việc điều hành ngân sách và cân đối, bố trí vốn để thực hiện các
nhiệm vụ chi NSNN.
Tổng chi NSNN năm 2013 ước tính đạt 986,2 nghìn tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán
năm, trong đó chi đầu tư phát triển 201,6 nghìn tỷ đồng, bằng 115,1% (riêng chi
đầu tư xây dựng cơ bản 196,3 nghìn tỷ đồng, bằng 115,4%); chi phát triển sự
nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể
(bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương) ước tính đạt 679,6 nghìn tỷ đồng,
bằng 100,8%; chi trả nợ và viện trợ 105 nghìn tỷ đồng, bằng 100%.

THỰC TRẠNG THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Năm 2012
Dự toán NSNN năm 2012:
Dự toán thu NSNN năm 2012: 740.500 tỷ đồng, tỷ lệ động viên từ thuế và phí
đạt21,1%GDP gồ...
Thực trạng thâm hụt ngân sách nhà nước
Năm 2010 (đơn vị tỷ đồng)
Năm Tổng thu cân
đối NSNN
Tổng chi cân
đối NSNN
Thâm hụt
NSNN
Tỉ lệ bội chi
NSNN so với
GDP
2010 528100 588210 113110 5.8%
2011 684500 796000 111500 4.9%
2012 743190 905790 162600 4.8%
2013 790800 986200 195400 5.3%
Năm 2010
Theo báo cáo của Chính phủ, do Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh thừa ủy quyền
Thủ tướng trình tại phiên họp TVQH ngày 26.4, thu ngân sách nhà nước (NSNN)
năm 2010 vượt 21,2% (97.670 tỉ đồng), trong đó thu ngân sách trung ương
(NSTƯ) vượt 48.584 tỉ đồng, thu ngân sách địa phương vượt 49.086 tỉ đồng.
Năm 2013
Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ bội chi NSNN năm nay ở mức 5,3%
GDP, vượt mức 4,8% đã dự toán. Nguyên nhân chủ yếu do DN gặp
nhiều khó khăn về vốn, sản phẩm tồn kho tiêu thụ chậm dẫn đến
thua lỗ. Tuy nhiên không thể không tính đến tình trạng nợ đọng
thuế, trốn thuế làm hụt thu và một số khoản chi chưa hợp lý gây
lãng phí.
Cụ thể, tổng thu NSNN năm 2013 ước tính đạt 790,8 nghìn tỷ đồng, bằng 96,9%
dự toán năm. Trong đó thu nội địa 530 nghìn tỷ đồng, bằng 97,2%; thu từ dầu thô
115 nghìn tỷ đồng, bằng 116,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập
khẩu 140,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,6%.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực DNNN 159,3 nghìn tỷ đồng, bằng 91,4% dự toán
năm; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 111,2 nghìn tỷ đồng,
bằng 103,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 110,2
nghìn tỷ đồng, bằng 91,6%; thu thuế thu nhập cá nhân 45,8 nghìn tỷ đồng, bằng
83,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 11,7 nghìn tỷ đồng, bằng 81,5%; thu phí, lệ phí
15,2 nghìn tỷ đồng, bằng 146,5%.
Thực trạng thâm hụt Ngân sách nhà nước Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng thâm hụt Ngân sách nhà nước Việt Nam - Người đăng: tramy1107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thực trạng thâm hụt Ngân sách nhà nước Việt Nam 9 10 619