Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nộ i

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 4522 lần   |   Lượt tải: 10 lần
SINHVIENNGANHANG.COM

MỤC LỤC

Lời mở đầu ....................................................................................................... 1
Chương 1: Lý luận chung về thanh toán quốc tế và quy trình thanh toán
quốc tế tại các ngân hàng................................................................................ 3
I. Thanh toán quốc tế: ................................................................................. 3
1. Khái niệm thanh toán quốc tế (TTQT) . ................................................. 3
2. Sơ lược hoạt động TTQT ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay: ............ 4
II. Quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng: ................................ 5
1. Khái niệm quy trình thanh toán quốc tế (QTTTQT) : ............................ 5
2. Quy trình thanh toán quốc tế ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay: ..... 6
3. Hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế là gì. ...................................... 6
Chương II. Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu
tư và Phát triển Việt Nam: ............................................................................. 8
I. Khái quát về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam: .............................................................................................................. 8
1. Sơ lược về hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: .......... 8
2. Tổng quan về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam........................................................................................................... 12
II. Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam. .................................................................................. 14
1. Nội dung quy trình: .............................................................................. 14
1.1 Quy trình phát hành thư tín dụng. ................................................... 14
1.2 Quy trình thanh toán thư tín dụng trả ngay (IB) ............................. 17
1.3 Quy trình thanh toán thư tín dụng trả chậm (UB) .......................... 23
1.4 Quy trình phát hành bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng (SG) ... 28
1.5 Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng
(AE) Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng
bao gồm 8 bước: ................................................................................... 31
1.6 Quy trình nhờ thu đến (IC) .............................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nộ i - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nộ i 9 10 773