Ktl-icon-tai-lieu

Thuế Quan và phi thuế quan

Được đăng lên bởi huuhuan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Các thành viên trong nhóm
1. Nguyễn Thị Mỹ Dung(NT)
2. Nguyễn Hữu Huân
3. Nguyễn Thị Phương Anh
4. Đinh Khánh Linh
5. Nguyễn Minh Khôi
6. Đào Minh Đức
7. Nguyễn Thị Lan Anh
8. Nguyễn Thu Hường
9. Đỗ Thanh Huyền
10. Nguyễn Thị Hoàng Anh

A. Thuế quan và phi thuế quan
1. THUẾ QUAN
1.1. Khái niệm
Là loại thuế lấy vật phẩm xuất nhập qua biên giới quốc gia hay quá cảnh làm đối tượng thu
thuế, tạo thành khoản thu nhập thuế của nhà nước do hải quan thực hiện. Một số hiệp định
quốc tế đă đưa ra định nghĩa rơ ràng hơn về thuế quan là “ Thuế thu theo tỷ suất thuế kê ở
trong biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu”. khái niệm này một mặt tách đối tượng nghiên cứu với
thuế trong nước, mặt khác tách biệt thuế quan với các loại thuế khác thu được từ xuất khẩu,
nhập khẩu như thuế chống phá giá, thuế trả đũa... các loại thuế như vậy chuyên thu với hàng
nhập khẩu không gắn với thuế quan.
1.2. Vai trò của thuế quan

Thuế là một công cụ quan trọng mà bất kỳ nhà nước nào cũng sử dụng để hoàn thành chức
năng của mình. Mục đích đánh thuế của mỗi quốc gia, ở vào các thời kỳ khác nhau không
giống nhau. Trong xã hội phong kiến, thu thuế chủ yếu là tăng thu nhập tài chính quốc gia.
Bước sang thời kỳ tư bản chủ nghĩa, thuế quan không chỉ là nguồn thu tài chính mà còn là
công cụ thực hiện chính sách ngoại thương của các nước. Tuy nhiên, trong tất cả các nền kinh
tế xã hội, thuế đều có vai trò như sau:
1.2.1. Tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước
Trong nguồn thu ngân sách của các quốc gia, thông thường gồm các khoản thu như : thuế,
phí và các khoản vay cho ngân sách chính phủ. Trong các khoản thu đó, có thể nói rằng thuế
bao giờ cũng là khoản thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước.
Suốt thời kỳ dài của lịch sử từ sau khi thuế quan ra đời, nhìn chung mục đích thu thuế là
để cho giai cấp thống trị hoặc thu nhập tài chính quốc gia. Sau khi kinh tế tư bản chủ nghĩa
phát triển, do sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, để bảo vệ sản xuất và phát triển kinh tế của
mình, các nước lợi dụng thuế quan làm phương tiện bảo vệ bảo hộ, từ đó xuất hiện thuế quan
bảo hộ nhưng thuế quan tài chính vẫn là nguồn thu nhập tài chính của quốc gia.
Từ kinh nghiệm của các nước, có hai vấn đề có tính nguyên tắc cần chú ý trong chính
sách thuế quan để có thể tạo nguồn thu dồi dào cho ngân sách là :
+ Đối với nhà nước, thuế suất phải đem đến một năng suất thu tối đa mà lại không gây
cản trở, thậm trí còn kích thích sự phát triển kinh tế xã hội. Thuế không được triệt tiêu thuế
mà trái lại thuế phải nuôi thuế.
+ Đối với người c...

 
  !
" #$%&
' ()*
+ ),
- ((.
/ *0&
1 $2
3 (405
6 &
A. Thuế quan và phi thuế quan
1. THUẾ QUAN

*7897:;<=>:;<?0@A?B00?C7DB$E
9F8GC;<9H0$AIC?0JKLMBK<D
?B9DND$00DO0%%59?07P9QRM:9GS
@T9>:G=F;<G=UGKLVDB$E.A
9$AFVG@K9?0A789GD$EW>:G=F
;<G=$9B<F9CDX0789$;A
;<G=G,YA9?0
 
Thuế Quan và phi thuế quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế Quan và phi thuế quan - Người đăng: huuhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thuế Quan và phi thuế quan 9 10 170