Ktl-icon-tai-lieu

Thuế quốc tế

Được đăng lên bởi Mo Tran
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thách thức của hệ thống thuế
trong thời kỳ hội nhập và toàn
cầu hóa nền kinh tế

04/20/11

Nhóm 1

1

Nội dung
 Hệ thống thuế Việt Nam
 Biểu cam kết về thuế của Việt Nam khi
gia nhập WTO
 Thách thức của hệ thống thuế trong thời
kỳ hội nhập
 Hoàn thiện hệ thống thuế trong thời kỳ hội
nhập
04/20/11

Nhóm 1

2

Hệ thống thuế Việt Nam

04/20/11

Nhóm 1

3

Biểu cam kết thuế của VN khi gia
nhập WTO
 Bộ tài chính sẽ cắt giảm thuế với khoảng 3.800
dòng thuế (chiếm 35,5% số dòng của Biểu thuế)
 Theo đúng cam kết WTO, từ 11-1-2007 Việt Nam
đã cắt giảm trên 1.000 dòng thuế, từ 1-1-2008
tiếp tục giảm khoảng 1.700 dòng thuế, với mức
cắt giảm phổ biến từ 1-6%.
 Năm 2009 sẽ tiếp tục giảm khoảng 2.000 dòng
thuế của hơn 20 nhóm hàng với mức tối đa cũng
khoảng 2%.

04/20/11

Nhóm 1

4

Khi gia nhập WTO, VN cam kết biểu thuế
với 3 nội dung chính
Biểu 1: Mức thuế cam kết bình quân theo
nhóm ngành hàng chính ( Phụ lục 1)
Biểu 2: Cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu
theo một số nhóm mặt hàng chính ( Ph ụ
lục 2 )
Biểu 3: Các cam kết thực hiện Hiệp định
tự do hoá theo ngành ( Phụ lục 3 )
04/20/11

Nhóm 1

5

Quản lý thuế
 Đối với dân cư
• yêu cầu người bán nhất thiết phải xuất hoá đơn khi bán
hàng buộc các doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn khi
bán hàng =>>thực hiện ghi sổ kế toán.
• Có thể bằng cách đưa ra những hình thức như có hoá
đơn dự thưởng, hay chiết khấu căn cứ số lượng hoá
đơn của từng khách hàng... sau một thời gian thực hiện,
hành vi lấy hoá đơn khi mua hàng của mọi người dân
phải bắt buộc, khi đó hoá đơn mua hàng sẽ được coi là
bằng chứng pháp lý để có thể sở hữu hàng hoá, tài sản
họ đã mua.

04/20/11

Nhóm 1

28

Quản lý thuế
 Áp dụng một bước đệm cho cơ chế tự kê
khai tính thuế, đó là thực hiện việc kê khai
theo hướng dẫn
 Tạo môi trường quản lý thuế

04/20/11

Nhóm 1

29

...
04/20/11 Nhóm 1 1
Thách th c c a h th ng thu ế
trong th i kỳ h i nh p và tn
c u hóa n n kinh t ế
Thuế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế quốc tế - Người đăng: Mo Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuế quốc tế 9 10 817