Ktl-icon-tai-lieu

Thuế tiêu dùng

Được đăng lên bởi Ha ThanVan
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 7597 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 2: Thuế tiêu dùng

Nội dung
I. Một số vấn đề cơ bản về thuế tiêu dùng
II. Nội dung cơ bản của các luật thuế tiêu
dùng hiện hành ở Việt nam

1

I. Một số vấn đề cơ bản
về thuế tiêu dùng
1. Khái niệm: Thuế tiêu dùng (còn gọi là thuế
đánh trên chi tiêu) là loại thuế gồm các sắc thuế
dựa trên các khoản chi tiêu dùng hàng hóa và
dịch vụ để đánh thuế

2

I. Một số vấn đề cơ bản
về thuế tiêu dùng
2. Đặc điểm
-Thuế tiêu dùng thuộc loại thuế gián thu.
-Thuế tiêu dùng thuộc loại thuế thực
-Thuế tiêu dùng thường mang tính lũy thoái so
với thu nhập

3

I. Một số vấn đề cơ bản
về thuế tiêu dùng
3. Các nguyên lý đánh thuế tiêu dùng
 Nguyên lý đánh thuế theo xuất xứ (origin
principle)
 Nguyên lý đánh thuế theo điểm đến (Destination
principle)

4

I. Một số vấn đề cơ bản
về thuế tiêu dùng
 Nguyên lý đánh thuế theo xuất xứ (origin
principle)
Nội dung: Đánh thuế căn cứ vào nơi hàng hóa được tạo ra.
Cụ thể
- Việc đánh thuế tiêu dùng được tiến hành ở tại nơi nhà sản
xuất hoặc người cung cấp dịch vụ cư trú không phân biệt hàng
hóa, dịch vụ đó được tiêu thụ trong nước hay nước ngoài.
- Tất cả các loại hàng hóa được sản xuất trong nước đều phải
chịu thuế. Hàng hóa sản xuất ở nước khác nhập khẩu vào trong
nước được miễn trừ thuế.
5

I. Một số vấn đề cơ bản
về thuế tiêu dùng
 Nguyên lý đánh thuế theo điểm đến (Destination
principle)
Nội dung: Thuế tiêu dùng phát sinh tại nơi thực hiện hành vi tiêu
dùng.
- Các sắc thuế tiêu dùng chủ yếu được đánh vào tất cả các hoạt
động tiêu dùng trong nước của người cư trú, không phân biệt
hàng hóa đó do trong nước sản xuất hay được nhập từ nước
ngoài.
Thuế nhập khẩu, thuế GTGT và thuế TTĐB sẽ được áp dụng đối với
tất cả các hàng hóa được tiêu dùng trong nước, còn tiêu dùng
của người không cư trú hoặc hàng hóa xuất khẩu thì không
6
phải chịu thuế.

II. Nội dung cơ bản của các luật thuế
tiêu dùng hiện hành ở Việt nam
1. Thuế GTGT
2. Thuế TTĐB
3. Thuế XK, NK

7

1.Thuế GTGT
1.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế GTGT
1.1.1. Khái niệm
Thuế GTGT là sắc thuế tính trên phần giá trị tăng thêm
của hàng hoá, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá
trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng

8

1.Thuế GTGT
1.1.2. Đặc điểm
 Thuế GTGT là sắc thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không

trùng lắp.
 Thuế GTGT có tính trung lập kinh tế
 Thuế GTGT là một sắc thuế thuộc loại thuế gián thu
Thuế GTGT có tính chất luỹ thoái so với thu nhập.
 Thuế GTGT có tính lãnh thổ
9

1. Thuế GTGT
Văn bản quy định
Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/ 6/2008;
 NĐ...
1
Ch¬ng 2: ThuÕ tiªu dïng
Néi dung
I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thuÕ tiªu dïng
II. Néi dung c¬ b¶n cña c¸c luËt thuÕ tiªu
dïng hiÖn hµnh ë ViÖt nam
Thuế tiêu dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế tiêu dùng - Người đăng: Ha ThanVan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Thuế tiêu dùng 9 10 840