Ktl-icon-tai-lieu

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Được đăng lên bởi hothimyduyen2507
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG I :
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT :
1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò :
1.1.1 Khái niệm :

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch
vụ thuộc đối tượng được coi là đặc biệt theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc
biệt, được nhiều nước trên thế giới áp dụng.
Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu
khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.
Hàng hóa, dịch vụ được coi là đặc biệt thường là những hàng hóa không
khuyến khích tiêu dùng hoặc hàng hóa xa xỉ xét trên góc độ lợi ích xã hội của từng
quốc gia. Chính vì vậy danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của
mỗi quốc qia thường khác nhau.
Mục tiêu của loại thuế này là nhằm điều tiết mạnh vào các loại hàng hóa, dịch
vụ cao cấp hay những sản phẩm tiêu dùng không có lợi cho sức khỏe, góp phần
hướng dẫn phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu dùng xã hội theo định hướng của
Nhà nước, qua đó góp phần đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, việc quy định các hàng hóa, dịch vụ nào thuộc đối tượng chịu thuế
tiêu thụ đặc biệt còn tùy thuộc vào chính sách điều tiết thuế tiêu thụ đặc biệt lại
được sửa đổi, bổ sung lần nữa. Ðể phát huy vai trò của luật thuế tiêu thụ đặc biệt
trong điều tiết sản xuất, tiêu dùng xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng
cho ngân sách nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh
đối với một số hàng hóa, dịch vụ; ngày 20- 5- 1998 Quốc hội đã thông qua Luật
thuế tiêu thụ đặc biệt và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1- 1- 1999 thay thế Luật

2

thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1990 và hai đạo luật sửa đổi, bổ sung ban hành năm
1993 và năm 1995.
1.1.2

Đặc điểm:
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu
Đối tượng tác động của thuế tiêu thụ đặc biệt là những hàng hóa dịch vụ không
thật cần thiết cho nhu cầu của con người, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con
người nhưng không thể cấm hoặc tác động xấu đến môi trường.
Thuế tiêu thụ đặc biệt có đối tượng chịu thuế hẹp, thuế suất cao. Vì thuế đánh
vào một số hàng hóa dịch vụ mang tính chất xa xỉ, chưa thật cần thiết cho nhu cầu
thiết yếu hàng ngày của con người và có ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người
trong xã hội.
Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu một lần (khi có hành vi sản xuất, nhập khẩu hàng
hóa và kinh doanh dịch vụ) trong suốt quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng
với điều kiện trong quá trình đó, hàng hóa không thay đổi công năng, tính năng sử
dụng, hình dáng thể hiện.

1...
THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG I :
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT :
Khái niệm, đặc điểm, vai trò :
 Khái niệm :
Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch
vụ thuộc đối tượng đưc coi đặc biệt theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc
biệt, được nhiều nước trên thế giới áp dụng.
Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu
khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.
Hàng hóa, dịch vụ được coi đặc biệt thường những ng hóa không
khuyến khích tiêu dùng hoặc hàng hóa xa xỉ xét trên góc độ li ích xã hội của từng
quốc gia. Chính vì vậy danh mục hàng a, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của
mỗi quốc qia thường khác nhau.
Mục tiêu của loại thuế này nhằm điều tiết mạnh vào các loại hàng hóa, dịch
vụ cao cấp hay những sản phẩm tiêu dùng không lợi cho sức khỏe, góp phần
hướng dẫn phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu dùng hội theo định hướng của
Nhà nước, qua đó góp phần đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, việc quy định các hàng hóa, dịch vụ nào thuộc đối tượng chịu thuế
tiêu thụ đặc biệt còn tùy thuộc vào chính sách điều tiết thuế tiêu thụ đặc biệt lại
được sửa đổi, bổ sung lần nữa. Ð phát huy vai trò của luật thuế tiêu thụ đặc biệt
trong điều tiết sản xuất, tiêu dùng hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng
cho ngân sách nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh
đối với một số hàng hóa, dịch vụ; ngày 20- 5- 1998 Quốc hội đã thông qua Luật
thuế tiêu thụ đặc biệt và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1- 1- 1999 thay thế Luật
Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt - Người đăng: hothimyduyen2507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt 9 10 150